Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7, enz. (aanvulling opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor tijdelijke huisvesting van jongeren)

CourtBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Subject MatterWonen, onroerend goed, bouwrecht
Abbreviated LabelGeen

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Wet van 14 april 2016 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk de in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen opzeggingsgrond dringend eigen gebruik te verruimen ten aanzien van het verhuren van woonruimte aan jongeren tot 28 jaar waarbij de huurovereenkomst in eerste instantie een duur heeft van maximaal vijf jaar en daarmee de doorstroming in voor jongeren bedoelde woonruimte te bevorderen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Huisvestingswet 2014.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Woningwet.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek.]

Artikel IVa

[Red: Wijzigt de Wet doorstroming huurmarkt 2015.]

Artikel V

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar en vervolgens binnen tien jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel VI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 14 april 2016

Willem-Alexander

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Uitgegeven de negenentwintigste april 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT