Wijzigingswet diverse wetten Ministerie van OCW (wetstechnische gebreken enz.)

Oorspronkelijke versie:<a href='/vid/wijzigingswet-diverse-wetten-ministerie-759159873'>Wijzigingswet diverse wetten Ministerie van OCW (wetstechnische gebreken enz.)</a>
 
GRATIS UITTREKSEL

Geldend van 24-02-2017 t/m heden

Wet van 7 februari 2013 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om wetstechnische gebreken te herstellen, om de mogelijkheid tot afwijking van de wet bij lagere regelgeving in bepaalde gevallen te beëindigen, om uitgewerkte overgangsbepalingen te schrappen en het nog geldend overgangsrecht over te brengen naar de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en om de naamgeving van de ministeries aan te passen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te wijzigen in verband met geconstateerde wetstechnische gebreken, dat in enkele onderwijswetten voor bepaalde gevallen niet langer dient te worden voorzien in de mogelijkheid tot afwijking van de wet bij lagere regelgeving en dat in verband daarmee die wetten dienen te worden aangepast, dat het wenselijk is te komen tot een opschoning van het in diverse wijzigingswetten opgenomen overgangsrecht, het uitgewerkte overgangsrecht uit die wijzigingswetten te laten vervallen en het nog geldend recht op te nemen in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en dat het wenselijk is enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te wijzigingen in verband met de veranderde naamgeving van de ministeries;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1 Wetstechnische gebreken
Artikel 1.3a. Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs).]

Artikel 1.4. Wijziging Leerplichtwet 1969

[Red: Wijzigt de Leerplichtwet 1969.]

Artikel 1.8. Wijziging Wet College voor examens

[Red: Wijzigt de Wet College voor examens.]

Artikel 1.9. Wijziging Mediawet 2008

[Red: Wijzigt de Mediawet 2008.]

Artikel 1.9a. Wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen

[Red: Wijzigt de Wet medezeggenschap op scholen.]

Artikel 1.10. Wijziging Wet primair onderwijs BES

[Red: Wijzigt de Wet primair onderwijs BES.]

Artikel 1.11. Wijziging Wet voortgezet onderwijs BES

[Red: Wijzigt de Wet voortgezet onderwijs BES.]

Artikel 1.11a. Wijziging van de Leerplichtwet BES

[Red: Wijzigt de Leerplichtwet BES.]

Artikel 1.13. Wijziging Mediawet BES

[Red: Wijzigt de Mediawet BES.]

Artikel 1.14. Wijziging Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (vereenvoudiging bekostigingsbepalingen).]

Artikel 1.15. Goedkeuring artikel 5 van de Mediaregeling BES

Artikel 5 van de Mediaregeling BES wordt goedgekeurd.

Artikel 1.16. Wijziging Wet van 28 juni 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties (Stb. 2012, 339)

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties).]

Artikel 1.17. Wijziging Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 2012, 545)

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (kwaliteit speciaal en voortgezet speciaal onderwijs).]

Hoofdstuk 2. Wetswijzigingen naar aanleiding van motie Jurgens
Artikel 2.6. Wijziging Wet primair onderwijs BES

[Red: Wijzigt de Wet primair onderwijs BES.]

Artikel 2.7. Wijziging Wet voortgezet onderwijs BES

[Red: Wijzigt de Wet voortgezet onderwijs BES.]

Hoofdstuk 3 Schrappen van uitgewerkte overgangsbepalingen en het overbrengen van nog geldend overgangsrecht
Artikel 3.1

De artikelen III en IV van de wet van 2 mei 1986 (Stb. 1986, 255) vervallen.

Artikel 3.2

De artikelen III, V en VI van de wet van 24 december 1986 (Stb. 1986, 719) vervallen.

Artikel 3.3

Artikel V van de wet van 28 maart 1987 (Stb. 1987, 157) vervalt.

Artikel 3.4

Artikel II van de wet van 29 april 1987 (Stb. 1987, 198) vervalt.

Artikel 3.5

De artikelen II en III van de wet van 23 december 1987 (Stb. 1987, 611) vervallen.

Artikel 3.6

Artikel II van de wet van 4 juli 1990 (Stb. 1990, 361) vervalt.

Artikel 3.7

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van de teldatum).]

Artikel 3.8

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (fomatiebudgetsysteem).]

Artikel 3.9

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (beperking rentevergoeding schoolterreinen).]

Artikel 3.10

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (aanpassingen in de bekostigingsstelsels).]

Artikel 3.12

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs enz. (regelingen i.v.m. invoering FBS).]

Artikel 3.13

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (regeling onderwijsvoorrangsgebieden).]

Artikel 3.14

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de onderwijsverzorging enz. (nascholing).]

Artikel 3.15

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen).]

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT