Wijzigingswet financiële markten 2018

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2018)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de Autoriteit Financiële Markten gegevens die zij verkrijgt in het kader van haar toezicht op grond van de Wet op het financieel toezicht en die relevant zijn voor het toezicht van de Autoriteit Consument & Markt op grond van de Wet handhaving consumentenbescherming aan de ACM kan verstrekken, dat de Autoriteit Financiële Markten ten behoeve van het toezicht op de naleving van bepaalde vakbekwaamheidseisen gegevens kan verkrijgen uit het informatiesysteem inzake beroepskwalificaties, om derdenbeslag op rekeningen die bij De Nederlandsche Bank worden aangehouden ten behoeve van het betalingsverkeer te verbieden, de termijn voor het nemen van een besluit op de aanvraag van een bankvergunning te verruimen, alsmede enige andere wijzigingen en verbeteringen in de wetgeving op het terrein van de financiële markten aan te brengen; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op het financieel toezicht wordt gewijzigd als volgt:aAIn artikel 1:2, eerste lid, wordt «de hoofdstukken 5.1, 5.1a, 5.3 en 5.5» vervangen door «de hoofdstukken 5.1, 5.1a, 5.3, 5.5 en de afdelingen 5.9.1, 5.9.2 en 5.9.3». AIn artikel 1:13a, tweede lid, wordt na «dit deel» ingevoegd: en.BAan artikel 1:93, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het laatste onderdeel door een puntkomma, een onderdeel, waarvan de letteraanduiding alfabetisch aansluit op het laatste onderdeel, toegevoegd, luidende: #. Onze Minister van Justitie en Veiligheid, voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van zijn taken op grond van artikel 2, eerste lid, van de Wet controle op rechtspersonen. COnder vernummering van de artikelen 1:93c tot en met 1:93e tot 1:93d tot en met 1:93f wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1

93c.

  1. De Autoriteit Financiële Markten kan, in afwijking van artikel 1:89, eerste lid, vertrouwelijke gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze wet opgedragen taak, verstrekken aan de Autoriteit Consument en Markt, voor zover deze gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening haar taken op grond van de Wet handhaving consumentenbescherming. 2. Artikel 1:93, tweede tot en met vierde lid, met uitzondering van het tweede lid, onderdeel b, is van overeenkomstige toepassing. 3. De Autoriteit Financiële Markten waarborgt dat informatie-uitwisseling op grond van dit artikel plaatsvindt met inachtneming van het geheimhoudingsregime dat ingevolge Europese richtlijnen of verordeningen op de desbetreffende gegevens of inlichtingen van toepassing is. DIn artikel 1:102 wordt, onder vernummering van het zesde lid tot zevende lid, een lid ingevoegd, luidende: 6. In afwijking van het derde lid stelt de toezichthouder, indien de aanvraag betrekking heeft op een vergunning als bedoeld in artikel 2:11, binnen zesentwintig weken een ontwerpbesluit als bedoeld in artikel 2:12, eerste lid, op, dan wel beslist hij binnen die termijn met toepassing van artikel 2:12, derde lid. EArtikel 1:103 wordt gewijzigd als volgt:1. In het eerste lid wordt «artikel 1:102, derde lid» vervangen door: artikel 1:102, derde of zesde lid. 2. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende: 3. In afwijking van het tweede lid stelt de toezichthouder, indien de aanvraag betrekking heeft op een vergunning als bedoeld in artikel 2:11, in elk geval binnen achtenveertig weken een ontwerpbesluit als bedoeld in artikel 2:12, eerste lid, op, dan wel beslist hij in elk geval binnen die termijn met toepassing van artikel 2:12, derde lid. 3. In het derde lid wordt «de artikelen 2:67b, zesde lid, en 2:69, derde lid, van toepassing zijn» vervangen door: artikel 2:67b, zesde lid, van toepassing is. FIn artikel 1:104, eerste lid, worden het tweede onderdeel m en onderdeel n verletterd tot n en o, vervalt «of» aan het slot van het voorlaatste onderdeel, wordt de punt aan het slot van het laatste onderdeel vervangen door «; of» en wordt een onderdeel, waarvan de letteraanduiding alfabetisch aansluit op het laatste onderdeel, toegevoegd, luidende: #. doorhaling of beëindiging heeft plaatsgevonden van de inschrijving van de vergunninghouder in het handelsregister als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h van de Handelsregisterwet 2007. FaIn artikel 1:119 wordt onder vernummering van het tweede lid tot derde lid een lid ingevoegd, luidende: 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een in Nederland gelegen bijkantoor van een beleggingsonderneming met zetel in een andere lidstaat. FaaAan artikel 2:84 wordt een lid toegevoegd, luidende:3. Indien de Autoriteit Financiële Markten een mededeling heeft ontvangen van een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat met betrekking tot het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT