Wijzigingswet financiële markten 2022-II

Wet van 7 december 2022 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998, de Wet financiële markten BES en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2022-II)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Financieel Stabiliteitscomité wettelijk te verankeren, een ruimere definitie van kredietvergoeding in de Wet financiële markten BES te hanteren, alsmede enige andere wijzigingen en verbeteringen in de wetgeving op het terrein van de financiële markten aan te brengen; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op het financieel toezicht wordt gewijzigd als volgt:AIn artikel 1:1 wordt in de definitie van saneringsmaatregel in onderdeel b «of een daarmee vergelijkbare maatregelen die zijn genomen» vervangen door «, of een daarmee vergelijkbare maatregel die is genomen». BAan artikel 1:25 wordt een lid toegevoegd, luidende:5. De Autoriteit Financiële Markten neemt deel aan het periodiek overleg inzake financiële stabiliteit, bedoeld in artikel 9h van de Bankwet 1998. CArtikel 1:25d wordt als volgt gewijzigd:1. In het derde lid, onderdeel b, wordt «3A:86» vervangen door «3A:68». 2. In het derde lid, onderdeel c, wordt «3A:373A:112» vervangen door «artikelen 3A:37 en 3A:112». 3. In het derde lid, onderdeel d, wordt «artikel 3A:383A:113» vervangen door «artikelen 3A:38 en 3A:113». 4. In het derde lid, onderdeel e, wordt «artikel 3A:413A:117» vervangen door «artikelen 3A:41 en 3A:117». DArtikel 2:3e wordt als volgt gewijzigd:1. In het vijfde lid wordt «overeenkomstig artikel 29, vijfde lid, van de richtlijn betaaldiensten» vervangen door «met inachtneming van de krachtens artikel 29, vijfde lid, van de richtlijn betaaldiensten door de EBA vastgestelde technische reguleringsnormen». 2. In het zesde lid wordt na «op verzoek van de Autoriteit Financiële Markten» ingevoegd «met inachtneming van de krachtens artikel 29, zesde lid, van de richtlijn betaaldiensten door de EBA vastgestelde technische reguleringsnormen». EIn artikel 3:2, eerste lid, onderdeel a, wordt na «geconsolideerd» ingevoegd «eigen».FIn artikel 3:67a wordt «DNB» vervangen door «de Nederlandsche Bank».GAan artikel 3:73c, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende:

Een verzekeraar met beperkte risico-omvang neemt in de toelichting op de jaarrekening gegevens op over zijn solvabiliteit en financiële positie. HIn artikel 3:86, tweede lid, vervalt de tweede zin.IArtikel 3:98 wordt gewijzigd als volgt:1. In het eerste lid wordt «Artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel c» vervangen door «Artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel d» en wordt «artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel a» vervangen door «artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel b». 2. In het tweede lid wordt «artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel c» vervangen door «artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel d». 3. In het derde lid wordt «Artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel c» vervangen door «Artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel d». JAan artikel 3:100 wordt een lid toegevoegd, luidende:4. Indien op grond van artikel 3:102, tweede lid, een verklaring van geen bezwaar wordt aangevraagd voor alle groepsmaatschappijen, gelden de vereisten van het eerste lid, onderdelen b en c, behalve voor de aanvrager tevens voor alle groepsmaatschappijen die een gekwalificeerde deelneming in de financiële onderneming houden, verwerven of zodanig vergroten dat een bovengrens als bedoeld in artikel 3:102, eerste lid, wordt bereikt of overschreden, dan wel enige zeggenschap verbonden aan de gekwalificeerde deelneming uitoefenen in de financiële onderneming. KNa artikel 3:103 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3

103a.

  1. Een groepsmaatschappij waaraan op grond van artikel 3:102, tweede lid, een verklaring van geen bezwaar is verleend die geldt voor alle groepsmaatschappijen gezamenlijk, stelt de Nederlandsche Bank in kennis van een voorgenomen wijziging binnen de groep die ertoe leidt dat een groepsmaatschappij een gekwalificeerde deelneming in een financiële onderneming zal houden, verwerven of zodanig zal vergroten dat een bovengrens als bedoeld in artikel 3:102, eerste lid, wordt bereikt of overschreden, dan wel enige zeggenschap verbonden aan een gekwalificeerde deelneming zal uitoefenen. Gelijke verplichting rust op de overige bij die wijziging betrokken groepsmaatschappijen. 2. Zodra een groepsmaatschappij aan de ingevolge het eerste lid op haar rustende verplichting heeft voldaan, is de verplichting voor de andere in dat lid bedoelde groepsmaatschappijen opgeheven. Melding op grond van dit artikel geldt tevens als een melding van de groepsmaatschappij en alle bij de wijziging betrokken groepsmaatschappijen ter voldoening aan de verplichting, bedoeld in artikel 3:103, eerste lid. 3. Aan een voorgenomen wijziging binnen een groep als bedoeld in het eerste lid, wordt door een groepsmaatschappij geen uitvoering gegeven voordat de Nederlandsche Bank of, ten aanzien van banken, niet zijnde houders van een vergunning als...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT