Wijzigingswet financiële markten 2019

Abbreviated LabelGeen
Subject MatterBank- en effectenrecht, financiering | Toezicht bank- en kredietwezen
CourtFinanciën

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2019)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ten behoeve van het toezicht op accountantsorganisaties informatieverstrekking door het Bureau financieel toezicht aan de Autoriteit Financiële Markten mogelijk te maken, verordeningen en nadere voorschriften van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants in bepaalde gevallen aan goedkeuring van Onze Minister te onderwerpen, de bevoegdheid tot het afgeven van verklaringen van vakbekwaamheid aan personen met een buitenlandse accountantsopleiding en -kwalificatie over te dragen aan de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, alsmede enige andere wijzigingen en verbeteringen in de wetgeving op het terrein van de financiële markten aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op het accountantsberoep.]

Artikel IV
  • 1 Een verklaring van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 54, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep die is afgegeven voor de inwerkingtreding van artikel III, onderdeel E, wordt aangemerkt als een verklaring van vakbekwaamheid, afgegeven door de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants.

  • 2 Een aanvraag om een verklaring van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 54, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep, die voor de inwerking van artikel III, onderdeel E, is ingediend bij de Commissie eindtermen accountantsopleiding en waarop ten tijde van de inwerkingtreding van artikel III, onderdeel E, nog niet is beslist, wordt aangemerkt als een aanvraag die is ingediend bij de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants.

Artikel V
  • 1 Deze wet treedt, met uitzondering van artikel I, onderdelen A, E, G en I, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT