Wijzigingswet herstel en afwikkeling van verzekeraars

Wet van 25 augustus 2023 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Algemene wet bestuursrecht en de Faillissementswet in verband met de rechtsbescherming bij de afwikkeling van verzekeraars en enige andere verbeteringen in het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wijzigingswet herstel en afwikkeling van verzekeraars)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het rechtsbeschermingsregime dat geldt bij de afwikkeling van verzekeraars te stroomlijnen met het bancaire kader en tevens een aantal kleinere verbeteringen in het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars door te voeren; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten‑Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1:1 wordt als volgt gewijzigd:1. In de begripsomschrijving van «bewindvoerder» wordt «de in hoofdstuk 3A:2 bedoelde maatregelen» vervangen door «de in hoofdstuk 3a.2 bedoelde maatregelen». 2. In de alfabetische volgorde wordt de volgende definitie ingevoegd: richtlijn melding zeggenschap:

Richtlijn 2001/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2001 betreffende de toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs en de informatie die over deze effecten moet worden gepubliceerd (PbEG 2001, L 184); BArtikel 1:104a vervalt.CIn artikel 3:67, vierde lid, wordt «vorderingen als bedoeld in artikel 3:198, tweede lid, onderdelen b, c en d, derde lid, onderdelen a, b en c, dan wel vierde lid, onderdelen a, b en c» vervangen door «vorderingen, genoemd in artikel 213m, tweede lid, onderdelen b, c en d, derde lid, onderdelen a, b en c, dan wel artikel 213kk, tweede lid, onderdelen a, b en c, van de Faillissementswet». DIn artikel 3:68, derde lid, wordt «vorderingen als bedoeld in artikel 3:198, tweede lid, onderdelen b, c en d, dan wel derde lid, onderdelen a, b en c» vervangen door «vorderingen, genoemd in artikel 213m, tweede lid, onderdelen b, c en d, dan wel derde lid, onderdelen a, b en c, van de Faillissementswet». EArtikel 3:69, tweede lid, komt te luiden:2. De levensverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang dekt de verplichtingen uit vorderingen, genoemd in artikel 213m, tweede lid, onderdelen b, c en d, dan wel derde lid, onderdelen a, b en c, van de Faillissementswet, volledig door waarden. De natura-uitvaartverzekeraar dekt de verplichtingen uit vorderingen, genoemd in artikel 213kk, tweede lid, onderdelen a, b en c, van de Faillissementswet, volledig door waarden. FIn artikel 3A:80, tweede lid, wordt «het vennootschapsrecht of financieel toezichtsrecht» vervangen door «een ander wettelijk voorschrift». GAan artikel 3A:81, vijfde lid, wordt toegevoegd «of voorzienbaar is dat, indien de verzekeraar of de groep faalt of waarschijnlijk zal falen, zij niet zal...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT