Wijzigingswet Wet geneesmiddelenprijzen (aanpassing referentielanden) (18-12-2019)

Coming into Force18 Diciembre 2019
Record Numberjci1.3:c:BWBR0042895&z=2019-12-18&g=2019-12-18
CitationWijzigingswet Wet geneesmiddelenprijzen (aanpassing referentielanden)

Geldend van 18-12-2019 t/m heden

Wet van 4 december 2019 tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet geneesmiddelenprijzen te wijzigen teneinde het referentieland Duitsland te vervangen door Noorwegen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet geneesmiddelenprijzen.]

Artikel II

Maximumprijzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 2 van de Wet geneesmiddelenprijzen zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van I, blijven van toepassing.

Artikel IIa

Onze Minister voor Medische Zorg zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. In het verslag wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de effecten van deze wet ten aanzien van de prijzen en beschikbaarheid van geneesmiddelen in Nederland.

Artikel III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 4 december 2019

Willem-Alexander

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Uitgegeven de zestiende december 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT