Wijzigingswet Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, enz. (versterking handhavingsinstrumentarium Inspectie gezondheidszorg en jeugd) (19-03-2020)

Coming into Force19 Marzo 2020
Record Numberjci1.3:c:BWBR0041912&z=2020-03-19&g=2020-03-19
CitationWijzigingswet Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, enz. (versterking handhavingsinstrumentarium Inspectie gezondheidszorg en jeugd)

Geldend van 19-03-2020 t/m heden

Wet van 23 januari 2019 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op een versterking van het toezicht op de naleving van wetten op het terrein van de volksgezondheid wenselijk is het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor de gezondheidszorg uit te breiden en enkele andere wijzigingen door te voeren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Geneesmiddelenwet.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Embryowet.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Jeugdwet.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Opiumwet.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Tijdelijke wet ambulancezorg.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet afbreking zwangerschap.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet foetaal weefsel.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet inzake bloedvoorziening.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Wet langdurige zorg.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Wet op bijzondere medische verrichtingen.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Wet op de orgaandonatie.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Wet op het bevolkingsonderzoek.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt de Wet toelating zorginstellingen.]

Artikel XX

[Red: Wijzigt de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal.]

Artikel XXI

[Red: Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel XXII

[Red: Wijzigt de Wet voortgezet onderwijs BES.]

Artikel XXIIa

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel XXIII

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XXIV

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2020/67.] [Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XXV

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XXVI

[Red: Wijzigt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT