Wijzigingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, enz. (normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs)

Abbreviated labelGeen
CourtOnderwijs, Cultuur en Wetenschap

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wet van 27 september 2019 tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Eerste Kamer der Staten-Generaal het initiatiefvoorstel van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren heeft aanvaard en het in verband daarmee wenselijk is om wetten aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VII. Wijziging Wet Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek

[Red: Wijzigt de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel VIII. Wijziging Gemeentewet

[Red: Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel IX. Overgangsbepalingen
...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT