Wijzigingswet Woningwet (versterken handhavingsinstrumentarium)

Abbreviated labelGeen
CourtBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2022.]
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wet van 4 juni 2014 tot wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is aanvullende voorschriften neer te leggen in de Woningwet ten behoeve van het verbeteren van de handhaafbaarheid van voorschriften in die Woningwet;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Woningwet.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Onteigeningswet.]

Artikel III
  • 1 [Red: Wijzigt deze wet. ]

  • 2

    • a. [Red: Wijzigt de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Kst. 32211).]

    • b. [Red: Wijzigt de Woningwet.]

Artikel IV

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel V

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 4 juni 2014

Willem-Alexander

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Uitgegeven de vierde juli 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT