Besluit van 24 maart 2011 tot wijziging van het Besluit beheer winningsafvalstoffen in verband met de implementatie van drie beschikkingen, vastgesteld door de Europese Commissie ingevolge artikel 22, eerste lid, van Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën en houdende wijziging van Richtlijn 2004/35/EG (PbEU L 102)

Besluit van 24 maart 2011 tot wijziging van het Besluit beheer winningsafvalstoffen in verband met de implementatie van drie beschikkingen, vastgesteld door de Europese Commissie ingevolge artikel 22, eerste lid, van Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën en houdende wijziging van Richtlijn 2004/35/EG (PbEU L 102)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 26 januari 2011, nr. BJZ2011034891, Directie Bestuurlijke en Juridische zaken; Gelet op beschikking nr. 2009/337/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 april 2009 tot vaststelling van de criteria voor de indeling van afvalvoorzieningen overeenkomstig bijlage III bij Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (PbEU L 102), beschikking nr. 2009/359/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 april 2009 tot aanvulling van de definitie van inert afval ter uitvoering van artikel 22, lid 1, onder f, van Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (PbEU L 110), beschikking nr. 2009/360/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 april 2009 tot aanvulling van de technische voorschriften voor de afvalkarakterisering die zijn vastgesteld in Richtlijn 2006/21/EG van het Europese Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (PbEU L 110), de artikelen 2.8, eerste lid, en 2.22, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 23 februari 2011, nr. W14.11.0021/IV);Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 17 maart 2011, nr. BJZ2011039030;Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit beheer winningsafvalstoffen wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1 wordt als volgt gewijzigd:1. In artikel 1 worden in de alfabetische rangschikking de volgende begrippen en de daarbij behorende omschrijvingen ingevoegd: beschikking afvalkarakterisering:

beschikking nr. 2009/360/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 april 2009 tot aanvulling van de technische voorschriften voor de afvalkarakterisering die zijn vastgesteld in Richtlijn 2006/21/EG van het Europese Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (PbEU L 110); beschikking indeling afvalvoorzieningen:

beschikking nr. 2009/337/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 april 2009 tot vaststelling van de criteria voor de indeling van afvalvoorzieningen overeenkomstig bijlage III bij Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (PbEU L 102); beschikking inert afval:

beschikking nr. 2009/359/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 april 2009 tot aanvulling van de definitie van inert afval ter uitvoering van artikel 22, lid 1, onder f, van Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (PbEU L 110); 2. In de omschrijving van het begrip inerte afvalstoffen wordt na «veranderingen ondergaan» ingevoegd: en die voldoen aan de criteria, bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van de beschikking inert afval, of die als zodanig zijn aangewezen bij regeling van Onze Minister. BIn artikel 3, vierde lid, onder a, wordt na «overeenkomstig bijlage II bij de richtlijn beheer winningsafval» ingevoegd:, de artikelen 1 en 2 van de beschikking afvalkarakterisering, alsmede artikel 2 van de beschikking inert afval. CIn artikel 5, eerste lid, wordt na «overeenkomstig de in bijlage III bij de richtlijn beheer winningsafval bedoelde criteria» ingevoegd: , alsmede overeenkomstig de criteria, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 9 van de beschikking indeling afvalvoorzieningen.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot’s-Gravenhage, 24 maart 2011Beatrix De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma

Uitgegeven de vijftiende april 2011 De Minister van Veiligheid en Justitie,I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

  1. Algemeen

  1. Inleiding

Artikel 22

eerste lid, van Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (PbEG L 110) (hierna: richtlijn beheer winningsafval) voorziet in de mogelijkheid voor de Europese Commissie om ten aanzien van een aantal onderwerpen uitvoeringsregels vast te stellen. De Europese Commissie heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en een vijftal beschikkingen met uitvoeringsregels vastgesteld. Voor vier van deze beschikkingen is aanpassing in de nationale regelgeving nodig om uitvoering te kunnen geven aan de verplichtingen uit die beschikkingen.

Het betreft de volgende beschikkingen:– beschikking nr. 2009/360/EG, van de Commissievan de Europese Gemeenschappen van 30 april 2009 tot aanvulling van de technische voorschriften voor de afvalkarakterisering die zijn vastgesteld in Richtlijn 2006/21/EG van het Europese Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (PbEU L 110) (hierna: beschikking...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT