Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, December 15, 2010

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2010/12/15
Uitgevende instantie::Rechtbank Arnhem

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 197979 / HA ZA 10-512

Vonnis van 15 december 2010

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

advocaat mr. A.L. van Korlaar van Blijenburgh te Hedel,

tegen

de coöperatie u.a.

COOPERATIEVE RABOBANK BOMMELERWAARD U.A.,

gevestigd te Zaltbommel,

gedaagde,

advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem.

Partijen zullen hierna [eiseres] en Rabobank genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 11 augustus 2010

  - het proces-verbaal van comparitie van 10 november 2010.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. [eiseres] heeft via Rabobank met ingang van 1 december 2004 een SpaarZeker-verzekering bij N.V. Interpolis BTL te Tilburg (hierna te noemen Interpolis) afgesloten. Deze verzekering heeft een looptijd van 30 jaar met een eindkapitaal van € 75.000,-. De rechten uit deze verzekering zijn verpand aan de hypotheeknemer Rabobank. [eiseres] betaalde aan Interpolis een premie van € 128,68 per maand.

  2.2. In de op de verzekeringsovereenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden staat onder meer vermeld:

  “Wijziging van de verzekering

  Als u de verzekering wilt wijzigen, kunt u dat uitsluitend schriftelijk aan ons doorgeven. Van iedere wijziging in de verzekering geven wij een nieuwe polis af. Is deze polis naar uw mening niet juist, dan hebt u zes weken de tijd om hierop te reageren. Als wij binnen deze periode geen reactie van u hebben ontvangen, hebt u stilzwijgend ingestemd met de juistheid van de polis. De vorige polis is daarmee automatisch vervallen.”

  2.3. In de op de verzekeringsovereenkomst van toepassing zijnde “Productvoorwaarden SpaarZeker Verzekering” staat onder meer vermeld:

  “U kunt de volgende wijzigingen op deze verzekering aanbrengen:

  • Een tweede verzekerde toevoegen of verwijderen. Eén van de bij aanvang van de verzekering aanwezige verzekerden moet steeds verzekerd blijven;

  • Een aanvullend of overlijdenskapitaal wijzigen, toevoegen of verwijderen;

  • De looptijd van de verzekering verlengen of verkorten.

  Voor deze wijzigingen gelden dezelfde acceptatievoorwaarden als voor een op dat moment nieuw te sluiten verzekering. Als het overlijdensrisico van deze verzekering is verhoogd, geldt het verhoogde deel als een op de dag van de verhoging ingegane nieuwe verzekering.”

  2.4. Op 22 februari 2008 heeft de heer P. [betrokkene] (hierna te noemen [betrokkene]) van Rabobank in een gesprek met [eiseres] voorgesteld om de verzekering te wijzigen. De uitwerking ervan heeft hij ter plekke met behulp van een computerprogramma uitgerekend. De looptijd zou worden verkort tot 25 jaar en het eindkapitaal verhoogd naar € 143.600,-. De maandelijkse premie heeft [betrokkene] toen berekend op € 169,48. [eiseres] diende daarnaast in maart 2008 € 5.000,- en in 2009 een bedrag van € 3.000,- te storten. [eiseres] heeft dit voorstel geaccepteerd.

  2.5. Rabobank heeft bij brief van 28 februari 2008 aan [eiseres] een drietal mutatieformulieren gezonden met het verzoek om deze ondertekend te retourneren. Voorts is haar verzocht om voor 6 maart 2008 het bedrag van € 5.000,- te storten.

  2.6. Bij brief van 11 maart 2008 heeft Rabobank aan [eiseres] verzocht om nog een mutatieformulier in te vullen en te retourneren.

  2.7. [eiseres] heeft alle mutatieformulieren ondertekend en geretourneerd, alsmede het bedrag van € 5.000,- gestort.

  2.8. Interpolis heeft bij brief van 12 maart 2008 aan...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT