Nieuwste documenten

 • Cassatie van Hoge Raad, 21 juni 2013

  Prejudiciële vraag. Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurder van rechtspersoon die bestuurder van andere rechtspersoon is, art. 2:11 BW. Concernverhouding, Nederlandse rechtspersoon, buitenlandse rechtspersoon-bestuurder. Toepasselijk recht, Nederlands internationaal privaatrecht, art. 10:119 aanhef en onder e BW.

 • Cassatie van Hoge Raad, 21 juni 2013

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgedaan m.t.v. artikel 81 lid 1 RO

 • Cassatie van Hoge Raad, 21 juni 2013

  Omzetting stil pandrecht in vuistpand, art. 3:236 lid 1 BW. Brengen in de macht van de pandhouder, feitelijke handeling, geen toepassing art. 42 Fw. Verrekening; schuldoverneming voor faillissement? Art. 54 Fw.

 • Cassatie van Hoge Raad, 21 juni 2013

  Goede procesorde. Het Hof mocht op zitting aangevoerde stellingen die in wezen nieuwe geschilpunten inhouden en een nader feitelijk onderzoek vergen, tardief verklaren, ook wanneer het Hof zijn onderzoek na schorsing van de zitting voortzet.

 • Cassatie van Hoge Raad, 21 juni 2013

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgedaan m.t.v. artikel 81 lid 1 RO

 • Cassatie van Hoge Raad, 21 juni 2013

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgedaan m.t.v. artikel 81 lid 1 RO

 • Cassatie van Hoge Raad, 21 juni 2013

  Onregelmatige beëindiging arbeidsovereenkomst. (Gefixeerde) schadevergoeding werknemer, art. 7:680 lid 1 in verbinding met art. 7:677 lid 4 BW en schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, art. 7:681 lid 1 BW; uitsluiting?( HR 29 september 1995, LJN ZC1830, NJ 1996/90); samenhang, billijke vergoeding, omstandigheden van het geval (HR 12 februari 2010, LJN BK4472, NJ 2010/494). Vordering werkgever wegens toegebrachte schade, art. 7:661 BW; bewijsaanbod; gemotiveerde betwisting.

 • Cassatie van Hoge Raad, 21 juni 2013

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgedaan m.t.v. artikel 81 lid 1 RO

 • Cassatie van Hoge Raad, 21 juni 2013

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgedaan m.t.v. artikel 81 lid 1 RO

 • Cassatie van Hoge Raad, 21 juni 2013

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgedaan m.t.v. artikel 81 lid 1 RO