Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 4 februari 2011

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak: 4 februari 2011
Uitgevende instantie::Rechtbank Amsterdam
SAMENVATTING

Verdachte wordt veroordeeld voor oplichting, wederspannigheid met lichamelijk letsel tot gevolg, bezit van een vals paspoort, het vervalsen van een betaalpas en het gebruiken van deze vervalste betaalpas. Veroordeling tot gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 maanden onvoorwaardelijk.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK AMSTERDAM

Parketnummers: 13/400804-09 (A), 13/421118-08 (B), 13/676878-10 (C) en 13/457102-08 (TUL) (PROMIS)

Datum uitspraak: 4 februari 2011

op tegenspraak

VONNIS

van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1984],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres [adres] te [woonplaats].

De rechtbank heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 21 januari 2011.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

mr. H. Leepel en van hetgeen door de raadsvrouw van verdachte mr. M.H. Aalmoes naar voren is gebracht.

De rechtbank beveelt de voeging van de tegen verdachte bij afzonderlijke dagvaardingen aangebrachte zaken met bovengenoemde parketnummers, hierna te noemen respectievelijk zaak A, zaak B en zaak C.

1. Telastelegging

Aan verdachte is telastegelegd, zoals is omschreven in de dagvaarding en de vordering wijziging tenlastelegging, toegewezen ter terechtzitting van 21 januari 2011, dat:

Ten aanzien van zaak A:

1. hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 12 mei 2009 tot en met 14 mei 2009 te Amsterdam en/of te Diemen en/of te Utrecht en/of te Hoofddorp en/of te Amstelveen en/of te Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer en/of te Wormerveer, in elk geval in Nederland, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (telkens gebruik makend van een creditcard/waardekaart met nummer [kaartnr 1])

(telkens) een of meer medewerker(s) van de hierna genoemde bedrijven op de hierna genoemde data,

bewogen tot de afgifte van de hierna genoemde goederen, in elk geval (telkens) van enig goed, hebbende verdachte (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

toen en aldaar zich in die hierna genoemde winkel(s) begeven en/of ter betaling van die goederen een creditcard/waardekaart (met kaartnummer [kaartnr 1]) overhandigd en/of zich gelegitmeerd met een Brits paspoort ten name van [valse naam 1] en/of zich voorgedaan als de rechtmatige houder en/of gebruiker van die creditcard/waardekaart, waardoor die medewerker(s) (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte:

- op of omstreeks 12 mei 2009 bij ING te Amsterdam een geldbedrag (euro 1.250,00) en/of

- op of omstreeks 12 mei 2009 bij BP Gaasperplas te Amsterdam benzine/diesel/gas, in e4lk geval enig goed (euro 127,74) en/of

- op of omstreeks 12 mei 2009 bij Gassan Schiphol Plaza te Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer een of meer goed(eren) (euro 2000,00 euro) en/of

- op of omstreeks 13 mei 2009 bij ING te Diemen een geldbedrag (euro 1.250,00) en/of

- op of omstreeks 13 mei 2009 bij Media Markt te Utrecht een of meer goed(eren) (euro 1.107,00) en/of

- op of omstreeks 13 mei 2009 bij Media Markt te Utrecht een of meer goed(eren) (euro 886,99) en/of

- op of omstreeks 13 mei 2009 bij BK Foodstrip te Amsterdam een of meer goed(eren)/levensmidddeln (euro 19,40) en/of

- op of omstreeks 13 mei 2009 bij Paolo Salotto Shoes te Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer schoeisel, in elk geval een of meer goed(eren) (euro 89,99) en/of

- op of omstreeks 13 mei 2009 bij Kappe Perfumes&Color te Hoofddorp een of meer goed(eren) (euro 72,00) en/of

- op of omstreeks 14 mei 2009 bij ABN AMRO Bank 1111CJ te Diemen een geldbedrag (euro 1.000,00) en/of

- op of omstreeks 14 mei 2009 bij Rabobank te Nederland een geldbedrag (euro 250,00) en/of

- op of omstreeks 14 mei 2009 bij Free Record Shop 7 te Amstelveen een Wii spelcomputer en/of een console en/of twee wii spellen (euro 369,96) en/of

- op of omstreeks 14 mei 2009 bij Winthouw B.V. te Amstelveen een spijkerbroek en/of een t-shirt van het merk Dolce & Gabanna (euro 307,00) en/of

- op of omstreeks 14 mei 2009 bij Prenatal 051 te Wormerveer een cadeau-/waardebon (euro 100,00) en/of

- op of omstreeks 14 mei 2009 bij Kijkshop 1045 te Amstelveen een rijstkoker en/of drie mobiele telefoons (euro 248,96) en/of

- op of omstreeks 14 mei 2009 bij Dixons fil. 1108 te Amstelveen een playstation 3 en/of een of meerdere dvd's (euro 412,98);

(artikel 326 Wetboek van Strafrecht)

2. hij in of omstreeks de periode van 1 april 2009 tot en met 14 mei 2009 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, International Card Services heeft bewogen tot de afgifte van een creditcard/waardekaart (met kaartnummer [kaartnr 1]), in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als [aangever 1], te weten de rechtmatige houder/rechthebbende van eerdergenoemde creditkaart/waardekaart en/of (terwijl hij, verdachte zich voordeed als die [aangever 1]) een (telefonische) adreswijziging doorgegeven en/of aangegeven/gemeld dat hij zijn pincode van zijn oude creditcard/waardekaart was vergeten en/of (vervolgens) ingebeld naar de voice-computer van International Card Services en/of een pincode gekozen en/of ingegeven, waardoor International Cardservices werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

(artikel 326 Wetboek van Strafrecht)

3. hij op of omstreeks 14 mei 2009 te Amsterdam en/of Amstelveen, in elk geval in Nederland, in het bezit was van een een nationaal paspoort van het United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (ten name van [valse naam 1], documentnummer [paspoortnummer]), in elk geval van een reisdocument, waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat het vals of vervalst was, bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat voornoemd reisdocument was voorzien van afwijkende foto- c.q. printtechniek en/of afwijkende c.q. onjuiste reactie onder aanstraling met UV-licht en/of afwijkende druk- en reproduktietechnieken en/of dat voornoemd reisdocument was voorzien van een pasfoto van hem, verdachte, terwijl hij, verdachte niet [valse naam 1] heet en/of dat aan de binnenzijde van de achterste omslag een valse (Emergencies) pagina was aangebracht;

(artikel 231 Wetboek van Strafrecht)

4. hij op of omstreeks 14 mei 2009 te Amsterdam en/of Amstelveen, in elk geval in Nederland, toen de aldaar dienstdoende [verbalisant 1] en/of [verbalisant 2] verdachte op verdenking van het overtreden van artikel 326 Wetboek van Strafrecht, in elk geval op verdenking van het gepleegd hebben van enig strafbaar feit, op heterdaad ontdekt, (had(den) aangehouden) en vastgegrepen, althans vast had(den) teneinde hem ten spoedigste te geleiden voor een hulpofficier van justitie en hem daartoe over te brengen naar een plaats van verhoor, te weten politiebureau Amstelveen-Zuid, zich met geweld heeft verzet tegen bovengenoemde opsporingsambtena(a)r(en), werkzaam in de rechtmatige uitoefening zijner/hunner bediening, door opzettelijk gewelddadig te rukken en/of te trekken in een richting tegengesteld aan die waarin voornoemde verbalisanten verdachte trachtte(n) te geleiden en/of (met kracht) die [verbalisant 1] weg te duwen, tengevolge waarvan de opsporingsambtenaar [verbalisant 2] enig lichamelijk letsel (te weten een losgekomen nagel van de rechterduim) bekwam;

(artikel 181 Wetboek van Strafrecht)

5. hij op of omstreeks 14 mei 2009 te Amsterdam en/of Amstelveen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een of meer wapens van categorie III, te weten een (omgebouwd alarm-)pistool (voorzien van opschrift Star, model GT 28), voorhanden heeft gehad;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

(artikel 26 Wet wapens en munitie)

Ten aanzien van zaak B:

1. hij in of omstreeks de periode vanaf 1 juni 2007 tot en met 30 september 2007 te Amsterdam, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, opzettelijk (een) betaalpas(sen), (een) waardekaart(en), enige andere voor het publiek beschikbare kaart(en) of voor het publiek beschikbare drager(s) van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, te weten 19, althans een aantal, Visa en/of Master-card(s)

([kaartnr 2],

[kaartnr 3],

[kaartnr 4],

[kaartnr 5],

[kaartnr 6],

[kaartnr 7],

[kaartnr 8],

[kaartnr 9],

[kaartnr 10],

[kaartnr 11],

[kaartnr 12],

[kaartnr 13],

[kaartnr 14],

[kaartnr 15],

[kaartnr 16],

[kaartnr 17]) valselijk heeft opgemaakt of heeft vervalst met het oogmerk zichzelf of een ander te bevoordelen;

(artikel 232 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht)

2. hij in of omstreeks de periode vanaf 1 juni 2007 tot en met 13 juni 2008 te Amsterdam en/of Biddinghuizen en/of Amstelveen en/of Den Haag en/of Rotterdam en/of Utrecht en/of Diemen en/of Hoofddorp, in elk geval in Nederland,

onder meer

op of omstreeks 13 juni 2008 bij de Mediamarkt (vestiging Arena boulevard, 2.764 euro, kaartnummer [kaartnr 18])

opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een of meer valse of vervalste betaalpas(sen), waardekaart(en) of enige andere voor het publiek beschikbare kaart(en), bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, als ware deze pas(sen) of kaart(en) echt en onvervalst, bestaande het gebruikmaken hierin dat hij verdachte met die kaart(en) aankopen heeft gedaan/betalingen heeft verricht

(totaal 14.578,91 euro) en/of

die kaart(en) ter betaling ter verkrijging van enig goed, heeft aangeboden en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat de magneetstrips(s) van de kaart(en) en/of de gegevens van de kaarthouder(s)...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT