Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 6 september 2011

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak: 6 september 2011
Uitgevende instantie::Rechtbank Arnhem
SAMENVATTING

Drie maatregelen. Legaliteitsbeginsel. Uitvoeringbesluit Maatregelverordening gemeente Arnhem onverbindend. Zelf voorzien. Schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ARNHEM

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 11/791

uitspraak van de meervoudige kamer van 6 september 2011 in de zaak tussen

[Eiser], te [woonplaats], eiser,

(gemachtigde: mr. A.E.L.Th. Balkema),

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 16 juli 2009 heeft verweerder aan eiser een drietal maatregelen opgelegd, inhoudende de verlaging van de bijstand met 50% gedurende een maand vanaf 1 augustus 2009 respectievelijk 20% en 10% gedurende een maand vanaf 1 september 2009.

Bij besluit van 17 februari 2011 (het bestreden besluit) heeft verweerder het daartegen door eiser gemaakte bezwaar, conform het advies van de Bezwaarschriftencommissie Sociale Zekerheid van 18 januari 2011, ongegrond verklaard.

Tegen het bestreden besluit heeft eiser beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 6 juli 2011. Eiser is vertegenwoordigd door mr. Balkema, voornoemd, advocaat te Arnhem. Verweerder is met kennisgeving niet verschenen.

Overwegingen

  1. Eiser ontvangt sinds 22 juni 2006 bijstand ingevolge de Wet werk en bijstand (Wwb) naar de norm voor een alleenstaande.

  2. Bij het primaire besluit van 16 juli 2009 heeft verweerder aan eiser een maatregel opgelegd, omdat hij bij de aanvraag om bijstand niet alle gegevens heeft verstrekt die van belang waren voor de verlening van bijstand en de vaststelling van het vermogen (50% over één maand; hierna: maatregel 1). Voorts heeft verweerder daarbij aan eiser een maatregel opgelegd, omdat hij niet heeft gemeld dat hij in de periode van 11 december 2006 tot en met 19 februari 2009 (bedoeld wordt: 2007) verblijf heeft gehad in het buitenland en hij daardoor over deze periode teveel bijstand heeft ontvangen (20% over één maand; hierna: maatregel 2). Tot slot heeft verweerder bij dit besluit aan eiser een maatregel opgelegd, omdat hij niet heeft gereageerd op een oproep voor een gesprek op 2 juni 2009 in verband met het beoordelen van het recht op bijstand (10% over één maand; hierna: maatregel 3).

  3. Onder verwijzing naar de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 15 februari 2011, LJN: BP5572 en 14 februari 2001, LJN: AB0469 en de uitspraak van deze rechtbank van 10 februari 2011, LJN: BP5166 betoogt eiser dat het maatregelbesluit van 16 juli 2009 een belastend besluit met een punitief karakter is, zodat op grond van het legaliteitsbeginsel, zoals dit in artikel 1, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht is verankerd, de eis geldt dat ten tijde van de maatregelwaardige gedraging de “strafbepaling” vooraf in een wettelijke regeling moet zijn opgenomen en kenbaar...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT