Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 28 december 2011

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:28 december 2011
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Gravenhage
SAMENVATTING

Vrijspraak van valsheid in geschrift met dienstlijsten en urenstaten in functie van politie-inspecteur. Veroordeling voor valsheid in geschrift door gebruik te maken van een valse werkgeversverklaring. Hof bepaalt dat geen straf of maatregel wordt opgelegd.

 
GRATIS UITTREKSEL

Rolnummer: 22-003280-10

Parketnummer: 09-754070-07

Datum uitspraak: 28 december 2011

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 1 juni 2010 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1960,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 14 december 2011.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1, 2, 3 en 4 tenlastegelegde veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 120 uren subsidiair 60 dagen hechtenis met aftrek van voorarrest, waarvan 40 uren subsidiair 20 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep - ten laste gelegd dat:

  1. hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 7 januari 2008 tot en met 30 juni 2008 te Den Haag en/of te 's-Gravenzande en/of (elders) in elk geval in Nederland (telkens) dienstlijst(en) en/of urensta(a)t(en), te weten op die van 7 januari 2008 en/of van 11 januari 2008 en/of van 18 januari 2008 en/of van 13 februari 2008 en/of van 7 en/of 8 mei 2008 en/of 4 juni 2008 en/of 24 juni 2008 en/of 26 juni 2008 en/of 30 juni 2008, - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst en/of valselijk heeft doen opmaken of doen vervalsen, immers heeft verdachte toen en daar (telkens) valselijk meer gewerkte uren ingevuld en/of doen invullen dan hij daadwerkelijk (in dienstverband) verricht had, zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

  2. hij op een of meer tijdstippen in de periode van 4 december 2007 tot en met 23 juni 2008 te Den Haag en/of te 's-Gravenzande en/of (elders) in Nederland opzettelijk een hoeveelheid benzine, in elk geval enig goed, dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan politie Haaglanden, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en welk(e) goed(eren) verdachte uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking van/als informatiecoördinator in dienst bij de politie Haaglanden, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

  3. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 7 januari 2008 tot en met 7 juli 2009 te Den Haag en/of te 's-Gravenzande en/of (elders) in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) dienstlijst(en) en/of urensta(a)t(en), - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT