Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, 14 januari 1998

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:14 januari 1998
Uitgevende instantie::Gerechtshof Amsterdam
 
GRATIS UITTREKSEL

Gerechtshof te Amsterdam

kenmerk P97/1275

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

Derde Meervoudige Belastingkamer

UITSPRAAK

op het beroep van X B.V. te Z, belanghebbende,

tegen

een uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst Grote ondernemingen P, de inspecteur.

 1. Loop van het geding

  Van belanghebbende is ter griffie een beroepschrift ontvangen op 7 april 1997, ingediend door mr als haar gemachtigde, en gericht tegen de uitspraak van de inspecteur met dagtekening 25 februari 1997 betreffende de aanslag vennootschapsbelasting voor het jaar 1993/1994.

  De aanslag is berekend naar een belastbaar bedrag van f.203.745 en is bij de bestreden uitspraak gehandhaafd.

  Het beroep strekt tot vernietiging van de uitspraak en vermindering van de aanslag tot op nihil.

  De inspecteur heeft een vertoogschrift ingediend en concludeert tot bevestiging van de uitspraak.

  Ter zitting van 19 november 1997 zijn verschenen de gemachtigde voornoemda en de inspecteur.

  Beide partijen hebben ter zitting een pleitnota overgelegd, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

  Ter zitting is eveneens behandeld het beroep van belanghebbende betreffende de uitspraak van de inspecteur over de aanslag vennootschapsbelasting voor het boekjaar 1994/1995, kenmerk 97/1276. Hetgeen is aangevoerd in de onderhavige procedure geldt ook voor die procedure en omgekeerd.

 2. Tussen partijen vaststaande feiten

  2.1. Belanghebbende is op 15 december 1976 opgericht onder de naam A B.V. De activiteiten van deze vennootschap behelsden het ontwerpen en inrichten van hotels en vakantieparken.

  Op 16 juni 1981 is de naam van belanghebbende gewijzigd in A Holding B.V.; tevens is een dochtervennootschap genaamd A Beheer B.V. opgericht met daaronder twee werkmaatschappijen: A B.V. en B B.V.

  Tussen belanghebbende en de drie andere vennootschappen bestond vanaf 16 juni 1981 een fiscale eenheid.

  Op 30 juni 1981 is opgericht C B.V.; 50 procent van de aandelen in deze vennootschap wordt gehouden door A Beheer B.V. en 50 procent door D Inc.

  In 1986 is het B B.V. afgestoten.

  Vanaf 1988 houdt belanghebbende -middellijk- alle aandelen in C B.V. De activiteiten van C B.V., welke bestonden uit de verkoop van D-producten, worden omstreeks 1988 beÎindigd. Op 2 april 1990 heeft belanghebbende de aandelen C B.V. voor de nominale waarde overgenomen van A Beheer B.V.

  2.2. Bij overeenkomst van 11 mei 1990 heeft belanghebbende de aandelen A Beheer B.V. en haar dochtervennootschap A B.V. verkocht aan E Plc., een in Engeland aan de beurs genoteerd fonds. De levering van de aandelen heeft plaatsgevonden bij notariÎle akte van 5 juni 1990.

  Ten gevolge van deze transactie is de fiscale eenheid van belanghebbende met haar dochtermaatschappijen per 1 januari 1990 verbroken.

  2.3. In de overeenkomst van 11 mei 1990 is de hoogte van de overdrachtsprijs tussen belanghebbende en E Plc. bepaald. In het kader van de regeling van de aanslag vennootschapsbelasting voor het jaar 1990 van belanghebbende zijn...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT