Cassatie van Hoge Raad, June 09, 2006

Datum uitspraak:2006/06/09
Uitgevende instantie::Hoge Raad
SAMENVATTING

Productaansprakelijkheid. Geschil tussen verkoopmaatschappij van gewasbeschermingsmiddelen en (fruit)telers die bij gebruik van een door haar in het verkeer gebrachte insecticide gewasschade hebben geleden (81 RO).

 
GRATIS UITTREKSEL

9 juni 2006

Eerste Kamer

Nr. C05/105HR

JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

BAYER CROPSCIENCE B.V.,

gevestigd te Mijdrecht,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. J.B.M.M. Wuisman,

t e g e n

 1. [Verweerder 1],

  wonende te [woonplaats],

 2. [Verweerder 2],

  wonende te [woonplaats],

 3. [Verweerder 3],

  wonende te [woonplaats],

 4. [Verweerster 4],

  wonende te [woonplaats],

 5. [Verweerster 5],

  gevestigd te [woonplaats],

  VERWEERDERS in cassatie,

  advocaat: mr. R.S. Meijer,

  e n

 6. [Verweerder 6],

  wonende te [woonplaats],

  VERWEERDER in cassatie,

  niet verschenen.

 7. Het geding in feitelijke instanties

  Verweerders in cassatie - verder te noemen: [verweerder] c.s. - hebben bij exploot van 26 mei 2000 Aventis Cropscience Benelux B.V., gevestigd te Etten-Leur, de rechtsvoorgangster van thans eiseres tot cassatie - verder te noemen: Aventis - gedagvaard voor de rechtbank te Breda en gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

 8. voor recht te verklaren dat Aventis aansprakelijk is voor alle door hen geleden schade verband houdende met het gebruik door hen in mei 1996 van het door Aventis in het verkeer gebrachte product Zolone-Flo;

 9. Aventis te veroordelen om aan [verweerder] c.s. te vergoeden alle door hen geleden en nog te lijden schade verband houdende met het gebruik door hen in mei 1996 van het door Aventis in het verkeer gebrachte product Zolone-Flo, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, en

 10. Aventis te veroordelen in de kosten van deze procedure.

  Aventis heeft de vorderingen bestreden.

  De rechtbank heeft bij vonnis van 4 december 2001 de vorderingen afgewezen en [verweerder] c.s. in de kosten van deze procedure veroordeeld.

  Tegen het vonnis hebben [verweerder] c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

  Bij tussenarresten van 16 december 2005 en 20 juli 2004 heeft het hof telkens de zaak naar de rol verwezen voor akte uitlating aan de zijde van Aventis en bij eindarrest van 14 december 2004 het vonnis waarvan beroep vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van [verweerder] c.s. alsnog toegewezen en Aventis in de proceskosten aan de zijde van [verweerder] c.s. in beide instanties veroordeeld.

  De drie vermelde arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

 11. Het geding in cassatie

  Tegen alle arresten van het hof heeft Aventis beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

  [Verweerder] c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep en tegen de niet verschenen verweerder in cassatie sub 6 is verstek verleend.

  De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor [verweerder] c.s. mede door mr. B.T.M. van der Wiel, advocaat bij de Hoge Raad.

  De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot:

  - niet-ontvankelijkverklaring voor zover het beroep is gericht tegen 's hofs arresten van 16 december 2003 en 20 juli 2004, en

  - verwerping van het beroep voor het overige, zulks met toepassing van art. 81 RO.

 12. Beoordeling van het middel

  De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

 13. Beslissing

  De Hoge Raad:

  verwerpt het beroep;

  veroordeelt Aventis in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van verweerders in cassatie sub 1 tot en met 5, [verweerder] c.s., begroot op € 362,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris en aan de zijde van verweerder in cassatie sub 6, Van Weelie, begroot op nihil.

  Dit arrest is gewezen door de raadsheren H.A.M. Aaftink, als voorzitter, A.M.J. van Buchem-Spapens en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 9 juni 2006.

  Rolnr C05/105HR

  mr. J. Spier

  Zitting 17 maart 2006

  Conclusie inzake

  Bayer Cropscience BV, voorheen genaamd Aventis Cropscience Benelux BV(1)

  (hierna: Bayer dan wel Aventis)

  tegen

 14. [Verweerder 1]

 15. [Verweerder 2]

 16. [Verweerder 3]

 17. [Verweerder 4],

 18. [Verweerster 5],

 19. [Verweerster 6]

  (hierna gezamenlijk: [verweerder] c.s.)

 20. Feiten

  1.1 In cassatie kan worden uitgegaan van de volgende door het Hof 's-Hertogenbosch in rov. 4.1 van zijn tussenarrest van 16 december 2003 vastgestelde feiten.(2)

  1.2 Aventis (voorheen RPA) is een verkoopmaatschappij van gewasbeschermingsmiddelen voor Nederland, BelgiÎ en Denemarken voor het wereldwijde concern RhÙne Poulenc. Aventis zet haar producten in Nederland af via de reguliere toeleveringsbedrijven in de land- en tuinbouw. Deze toeleveringsbedrijven voorzien agrarische bedrijven van productiemiddelen, waaronder gewasbeschermingsmiddelen zoals het insecticide Zolone-Flo.

  1.3 Zolone-Flo is een vloeibaar insecticide dat is toegelaten in onder andere de fruitteelt voor het bestrijden van schadelijke insecten. Het is sinds circa 1985 op de markt en wordt sindsdien toegepast in de fruitteelt. Zolone-Flo bevat de werkzame stof fosalon en werkt niet systemisch (dat wil zeggen: het product wordt niet opgenomen door het blad).

  1.4 In 1993 heeft RPA een klacht ontvangen van een fruitteler uit Zevenhuizen na gebruik van Zolone-Flo. Volgens RPA heeft onderzoek uitgewezen dat in dit geval sprake was van gebruik van een overjarig middel en derhalve een fout van de teler.

  1.5 In The Pesticide Manual (10e editie 1994) staat dat fosalon onder bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken.

  1.6 [Verweerder] c.s. zijn fruittelers die (onder andere) de appelrassen Jonagold, Jonagold Dacosta, Jonagored en Golden Delicious telen.

  1.7 [Verweerder] c.s. hebben in mei 1996 het product Zolone-Flo toegepast bij de bespuiting van hun fruitbomen. In verband met een toenemend aantal schadelijke rupsen was het tijdens de 'IJsheiligen' noodzakelijk om een milieuhygiÎnisch verantwoorde bespuiting uit te voeren. [Verweerder] c.s. hebben daarom Zolone-Flo op advies van hun gewasbeschermingsadviseurs toegepast tijdens de volle bloei.

  1.8 Bij een aantal telers is tijdens het begin van het groeiseizoen van 1996 een gewasreactie opgetreden na bespuiting met een vloeistof waaraan onder andere Zolone-Flo is toegevoegd.

  1.9 Aventis heeft eind mei, begin juni 1996 klachten ontvangen van een aantal telers, onder wie [verweerder] c.s., inhoudende verbranding van blad en bloesem bij de appelrassen Golden Delicious, Jona Gold en in mindere mate bij het ras Goudreinette.

  1.10 Omdat de geconstateerde schade bij veel bedrijven bleek te hebben plaatsgevonden, is door het landbouwadviesbureau DLV Fruitteelt een enquÍteonderzoek ingesteld om de vermoedelijke oorzaak van de bladverbranding te vinden. De resultaten van dit onderzoek zijn in de 'Rapportage enquÍte bladschade 1996' neergelegd. In deze rapportage staat onder conclusie(s):

  Uit de analyse van de gegevens blijkt er een verband tussen matige en ernstige schade en het toepassen van Zolone-flo gevolgd door een temperatuur lager dan 5 C. Ook blijkt er een verband tussen de temperatuur en de mate van schade; hoe lager de temperatuur, hoe groter de schade.

  Een ander verband is de temperatuur en het zichtbaar worden van de schade; hoe eerder de temperatuur onder de 5 C daalde, hoe sneller de schade zichtbaar werd.

  1.11 RPA heeft naar aanleiding van de klachten onderzoek laten verrichten. Het gaat daarbij onder meer om een uitgebreide veldproef op grond waarvan werd geconcludeerd dat de oorzaak van de schade onduidelijk bleef. Eind augustus, begin september 1996 is door de Plantenziektekundige Dienst van de Algemene Inspectie Dienst een monster van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT