Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, 11 april 2007

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:11 april 2007
Uitgevende instantie::Rechtbank Amsterdam
SAMENVATTING

Renteswap; zorgplicht van de bank. NVG c.s. heeft na uitvoerige toelichting van HBU haar verweer dat zij geen swap is overeengekomen onvoldoende gemotiveerd toegelicht, zodat hieraan voorbij wordt gegaan en als vaststaand wordt aangenomen dat partijen een swap zijn overeengekomen. Geen schending van de zorgplicht door HBU voorafgaand aan het sluiten van de swap. De directie van NVG c.s. heeft... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 313102 / HA ZA 05-1056

Vonnis van 11 april 2007

in de zaak van

de naamloze vennootschap

HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. J.A. Stal,

tegen

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  NEDERLAND VAKANTIE GROEP B.V.,

  gevestigd te De Kwakel,

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  HUNZEDAL HORECA B.V.,

  gevestigd te De Kwakel,

 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  HUNZEDAL BEHEER B.V.,

  gevestigd te De Kwakel,

 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  NVG ONTWIKKELING BEHEER B.V.,

  gevestigd te De Kwakel,

 5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  VAKANTIECENTRUM NOOITGEDACHT B.V.,

  gevestigd te De Kwakel,

 6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  NVG TECHNISCH BEHEER B.V.,

  gevestigd te De Kwakel,

 7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  C RECREATIE VASTGOED B.V.,

  gevestigd te De Kwakel,

 8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  RECREATIECENTRUM DE VELDKAMP B.V.,

  gevestigd te De Kwakel,

 9. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  HOLDING HOLLAND LEISURE B.V.,

  gevestigd te De Kwakel,

 10. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  RESORT ARCEN HORECA B.V.,

  gevestigd te De Kwakel,

 11. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  C VAKANTIEPARKEN B.V.,

  gevestigd te De Kwakel,

 12. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  NEDERLAND VAKANTIE BEHEER B.V.,

  gevestigd te Halderberge,

  gedaagden in conventie,

  eiseressen in reconventie,

  procureur mr. B.J.H. Crans.

  Partijen zullen hierna HBU en NVG c.s. genoemd worden.

 13. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding van 22 maart 2005

  - de akte houdende overlegging producties bij dagvaarding

  - de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie, met producties

  - de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie, met producties

  - de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie, met producties

  - de conclusie van dupliek in reconventie

  - de nadere akte van NVG c.s.

  - de nadere antwoordakte van HBU.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 14. De feiten

  2.1. Partijen hebben op 3 juni 2002 een kredietovereenkomst gesloten, die, voor zover hier van belang, inhoudt:

  "OPTIE I

  De 20-jarige lening

  Opname

  In ÈÈn bedrag, uiterlijk op 1 juli 2002.

  (...)

  OPTIE II

  De 20-jarige Roll-over lening

  De voorwaarden en bepalingen van de lening zullen in een separate overeenkomst van geldlening worden vastgelegd. De voornaamste bijzonderheden en voorwaarden van de lening zijn vermeld in de bijlage.

  (...)

  OPTIE II

  OTC-derivaten

  - HBU is bereid om onder hoofdelijke aansprakelijkheid van elke Kredietnemer(hierna ook te noemen: "CliÎnt"), tot wederopzegging, derivatentransacties aan te gaan met de CliÎnt, voor zover deze hieronder is vermeld.

  (...)

  - De bijgesloten Algemene Bepalingen Derivatentransacties 2000 zijn van toepassing op alle derivatentransacties tussen de CliÎnt en HBU. Door ondertekening van deze Kredietovereenkomst verklaart de CliÎnt een exemplaar van deze Algemene Bepalingen te hebben ontvangen.

  - In aanvulling op artikel 8 van de Algemene Bepalingen Derivatentransacties 2000 zal gelden dat HBU, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, eveneens ÈÈn of meerdere lopende transacties onmiddellijk en in zijn geheel kan beÎindigen en alles wat door de CliÎnt uit hoofde daarvan, al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde, is verschuldigd, onmiddellijk in zijn geheel tussentijds kan opeisen, indien en zodra de kredietfaciliteit bij HBU wordt beÎindigd.

  - Tevens zendt HBU de CliÎnt ter informatie de brochure Derivatentransacties met HBU. Door ondertekening van deze Kredietovereenkomst verklaart de CliÎnt deze brochure te hebben ontvangen."

  In de door HBU overgelegde kopie van de overeenkomst is een aantal woorden met de hand doorgehaald met daarbij een paraaf van degene die namens NVG c.s. heeft ondertekend. Het betreft, voor zover hier van belang, drie maal een doorhaling van het woord "lening" na de woorden "De 20-jarige (Roll-over)".

  2.2. In de Algemene Bepalingen Derivatentransacties Hollandsche Bank-Unie N.V. (hierna ABD 2000) staat, voor zover hier relevant:

  9. Vergoeding

  9.1 In geval van opeising stelt HBU het direct opeisbare bedrag in Euro's vast dat bij wijze van vergoeding van geleden verlies en gederfde winst verschuldigd is. Deze vergoeding bestaat uit de som van:

  (i) (...)

  (ii) (...)

  (iii) door HBU gemaakte fundingkosten, kosten van het afbreken of vervangen van de aan die transacties gerelateerde derivatentransacties, berekend op basis van de waardering tegen de marktwaarde van de transacties,

  (iv) overige door HBU geleden verlies of gederfde winst voortvloeiende uit de transacties; ongeacht de valuta waarin de vorderingen luiden.

  (...)

  2.3. Op 4 juni 2002 heeft telefonisch overleg plaatsgevonden tussen A, directielid van Nederland Vakantie Groep B.V. (gedaagde in conventie en eiseres in reconventie sub 1), en B (hierna B) van HBU.

  2.4. Op 5 juni 2002 heeft telefonisch overleg plaatsgevonden tussen enerzijds CC, directielid van Nederland Vakantie Groep B.V., en anderzijds B en D (hierna D). HBU heeft van dit gesprek een transcript overgelegd dat, voor zover van belang, aldus luidt:

  "(...)

  B: Goedendag. Ik sta momenteel bij mijn collega van de Treasury over de roll-over.

  CC: Ja.

  B: En ik denk dat het goed is dat we gewacht hebben in plaats van gisteren, want gisteren leek het op het moment een verschil te zijn van 8 basispunten

  CC: Ja.

  B: En momenteel is het toch wat meer in uw voordeel.

  CC: Ja.

  B: En denk ik dat ik het beste ... dat het beste is dat ik u doorverbind met Grace Huizer.

  CC: Ja.

  B: Dat is mijn collega van de Treasury.

  CC: Ja, ja.

  B: Die zal het u even vertellen waar het op neerkomt.

  CC: Ja.

  B: En als u dan akkoord gaat, moet u dat even haar vertellen en dan sluiten we dat af zoals in de kredietovereenkomst gemeld. U had aangegeven "Ik wil graag een roll-over".

  CC: Ja.

  B: En, maar rentevast voor vijf jaar.

  CC: Ja, ja, ja, ja, klopt.

  B: Verbind ik u even door, een ogenblik.

  D: ... wordt die rente voor u 6,33% vast voor die vijf jaar.

  CC: Ja, nou prima.

  D: En wij gaan dat voor u zo op, omdat we dit helemaal inhouden.

  CC: Dus dat betekent dat het 12 punten goedkoper is?

  D: Klopt, u komt 12 punten onder die 6,45 uit door die, ja door die swap zoals we dat noemen, die ruil.

  CC: Ja,ja,ja, nou prima.

  D: En wat u dus gaat zien is dus ieder kwartaal die 6,33% rente.

  CC: Ja, nou prima.

  D: Okay.

  CC: Afgesproken.

  D: Mooi, dan ga ik dat zo voor u kortsluiten en u krijgt alle papieren die getekend worden naar u toegestuurd.

  CC: Ja, heel goed.

  (...)"

  2.5. Op 19 juni 2002 hebben partijen een roll-over leningovereenkomst gesloten voor EUR 4.652.000,=. Artikel 5 sub a van de overeenkomst luidt:

  De Kredietnemer (NVG c.s., rb) verbindt zich aan HBU over het opgenomen en niet afgeloste gedeelte van de Lening een rente te betalen gelijk aan de som van Euribor, zoals die geldt voor de relevante Renteperiode, en een marge van 1,45% op jaarbasis. Deze marge is van kracht tot en met 30 juni 2007 dan wel, indien deze datum niet samen valt met de laatste dag van een Renteperiode, tot en met de laatste dag van de alsdan lopende Renteperiode.

  2.6. Bij schrijven van 9 oktober 2002 heeft HBU aan NVG c.s. een herinnering gestuurd waarin, voor zover hier van belang, staat:

  "Tot op heden hebben wij uw bevestiging van onderstaande transactie niet ontvangen. Derhalve verzoeken wij u deze bevestiging per omgaande aan ons toe te sturen. (...)

  In het geval dat u onze originele bevestiging niet heeft ontvangen, wilt u ons dan de bijgaande kopie van deze herinnering rechtsgeldig ondertekend toesturen. (...)

  Subject: Confirmation of Interest Rate Swap Transaction

  Status of Transaction: NEW

  Dear Sir/Madam,

  The purpose of this letter agreement, which constitutes a "Confirmation" as referred to in the Agreement specified below, is to confirm the terms and conditions of the transaction entered into between us on the Trade Date as specified below (...)..

  (...)

  1.1 General Terms

  Trade Date : 05 june 2002

  Effective Date : 01 july 2002

  Termination Date : 02 july 2007 (...)

  (...)

  1.2 Fixed Amounts

  (...)

  Fixed Rate : 6.33%

  (...)"

  Dit stuk is namens NVG c.s. ondertekend op 11 oktober 2002.

  2.7. Bij faxbericht van 7 juli 2003 heeft de accountant van NVG, E (hierna E), aan HBU geschreven, voor zover hier van belang:

  De rente van de lening ad € 4.652.000 is volgens de overeenkomst 6,45%. Over het derde kwartaal wordt berekend € 75.253 en het vierde kwartaal € 75.325, hetgeen meer is ondanks de aflossing per 1 oktober van € 45.650. Hoe de berekening per kwartaal is (...) is niet duidelijk.

  (...)

  2.8. Op 7 juli 2003 heeft E naar aanleiding van genoemde brief telefonisch contact gehad met B. Daarvan heeft hij met de hand een aantekening gemaakt op de tweede bladzijde van de brief. Deze aantekening luidt, voor zover hier van belang:

  Rente van deze lening is 6,33% ipv 6,45%. (...)

  2.9. Bij brief van 6 oktober 2003 heeft HBU aan de raadsman van NVG c.s. geschreven, voor zover hier van belang:

  Wij ontvingen Uw brief van 3 oktober en berichten U daarover als volgt.

  (...)

  De hiervoor uiteengezette feiten en omstandigheden hebben het vertrouwen van ABNAMRO/HBU in Uw cliÎnte en haar management ernstig geschaad. De stellingname en toonzetting van Uw brief hebben dit vertrouwen evenmin goedgedaan. Gelet op het voorgaande berichten wij U hierbij dat wij niet bereid zijn tot nadere kredietverlening en de relatie met Uw cliÎnte wensen te beÎindigen. Meer concreet betekent dit dat wij hierbij gebruik maken van onze bevoegdheid tot opzegging van de verstrekte kredieten en Uw cliÎnte hierbij een termijn stellen van 3 maanden voor integrale aflossing en het zoeken van een andere financier.

  (...)

  2.10...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT