Voorlopige voorziening van Rechtbank Breda, Voorzieningenrechter, October 18, 2007

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2007/10/18
Uitgevende instantie::Voorzieningenrechter
SAMENVATTING

Voldoet bouwplan (kopie van Graceland, de woning van Elvis Presley) aan redelijke eisen van welstand? Niet is duidelijk welk welstandsniveau van toepassing is, zodat niet duidelijk is of de welstandscommissie aan de juiste welstandscriteria heeft getoetst. Voorts bevat het welstandsadvies wel de criteria waaraan volgens de commissie moest worden getoetst, maar geen motivering of en in hoeverre... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK BREDA

Sector bestuursrecht, team bestuursrecht

procedurenummer: 07 / 3896 WW44 VV

uitspraak van de voorzieningenrechter

in de zaak van

[naam verzoeker] en [naam verzoeker],

wonende te [naam woonplaats],

verzoekers,

gemachtigde mr. M.A.M. van Dooren,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [naam gemeente],

verweerder.

 1. Procesverloop

  Namens verzoekers is op 27 april 2007 beroep ingesteld tegen het besluit van verweerder van 27 maart 2007 (bestreden besluit), waarbij verzoekers bezwaren tegen de op 3 november 2006 door verweerder verleende bouwvergunning voor het realiseren van een woning op het perceel aan de [locatie perceel] ongegrond zijn verklaard.

  Tevens is namens verzoekers op 10 september 2007 verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

  Het verzoek om voorlopige voorziening is behandeld ter zitting van 15 oktober 2007. Daarbij waren verzoekers aanwezig, bijgestaan door hun gemachtigde. Namens verweerder is [naam gemachtigde] verschenen. Verder was vergunninghouder [naam vergunninghouder] aanwezig, bijgestaan door zijn gemachtigde [naam gemachtigde].

 2. Beoordeling

  2.1 Op grond van de gedingstukken en de behandeling ter zitting gaat de voorzieningenrechter uit van de volgende feiten en omstandigheden.

  Op 18 juli 2006 heeft vergunninghouder [naam vergunninghouder] een aanvraag om bouwvergunning bij verweerder ingediend voor het realiseren van een woning aan de [adres woning]. Het bouwplan is een kopie van Graceland, de woning van wijlen Elvis Presley in Memphis, Tennessee (USA). Bij besluit van 3 november 2006 (primair besluit) heeft verweerder de gevraagde bouwvergunning verleend. Hiertegen hebben verzoekers bezwaar gemaakt. Bij het bestreden besluit heeft verweerder de bezwaren van verzoekers ongegrond verklaard.

  2.2 Namens verzoekers is, samengevat, aangevoerd dat de bouwvergunning geweigerd had moeten worden wegens strijdigheid met redelijke eisen van welstand, net als het eerder ingediende bouwplan waarvan de verleende bouwvergunning is herroepen wegens strijd met redelijke eisen van welstand. Verder is verwezen naar het bezwaarschrift, waarin naast het welstandsaspect is gesteld dat de gevolgen van het bouwplan voor de waterhuishouding getoetst hadden moeten worden en dat een onderzoek in het kader van de Wet Bibob had moeten plaatsvinden.

  Verzoekers hebben de voorzieningenrechter verzocht het bestreden besluit n het primaire besluit te schorsen.

  2.3 Op grond van artikel 8:81, eerste lid, van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT