Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, December 03, 2007

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2007/12/03
Uitgevende instantie::Rechtbank Breda
SAMENVATTING

Het beroep tegen de bouwvergunning voor een kopie van de voormalige woning van Elvis Presley, 'Graceland', aan de Heilaarstraat in Breda is gegrond verklaard. B en W van Breda zijn ten onrechte niet ingegaan op de gevolgen voor de waterhuishouding van de omwonenden. Ook is ten onrechte niet ingegaan op een tegenadvies van een architect waarmee eisers het welstandsadvies hebben bestreden. Wel is... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK BREDA

Sector bestuursrecht, team bestuursrecht

procedurenummers:07/2150 WW44, 07/2151 WW44, 07/2152 WW44, 07/2153 WW44, 07/2154 WW44, 07/2155 WW44, 07/2157 WW44, 07/2158 WW44, 07/2159 WW44, 07/2160 WW44 en 07/2161 WW44

uitspraak van de meervoudige kamer

in de zaken van

 1. [naam persoon] (07/2150 WW44),

 2. [naam persoon] (07/2151 WW44),

 3. [naam persoon] en [naam persoon] (07/2152 WW44),

 4. [naam persoon] en [naam persoon] (07/2153 WW44),

 5. [naam persoon] (07/2154 WW44),

 6. [naam persoon] (07/2155 WW44),

 7. [naam persoon] en [naam persoon] (07/2157 WW44),

 8. [naam persoon] en [naam persoon] (07/2158 WW44),

 9. [naam persoon] en [naam persoon] (07/2159 WW44),

  allen met gemachtigde mr. L.P.F. Warnier,

 10. [naam persoon] en [naam persoon] (07/2160 WW44), gemachtigde mr. M.A.M. van Dooren,

 11. [naam persoon] en [naam persoon] (07/2161 WW44), gemachtigde mr. A.R. van Tilborg,

  allen wonende te Breda, eisers,

  en

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda,

  verweerder.

 12. Procesverloop

  Eisers hebben beroep ingesteld tegen het besluit van verweerder van 27 maart 2007 (bestreden besluit), inzake de instandlating van een bouwvergunning. Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. Vergunninghouder heeft stukken inzake de waterhuishouding ingediend.

  Het beroep is behandeld ter zitting van 19 november 2007. Namens eisers waren aanwezig mevrouw [naam persoon], de heer [naam persoon], de heer [naam persoon], de heer [naam persoon], de heer [naam persoon] en hun gemachtigde mr. Warnier. Tevens waren aanwezig mevrouw [naam persoon], de heer [naam persoon] en mevrouw [naam persoon], alsmede mr. Van Dooren, die mede namens mr. Van Tilborg het woord voerde. Van de zijde van verweerder waren aanwezig drs. [naam persoon] en [naam persoon]. Verder was vergunninghouder [naam persoon] aanwezig, bijgestaan door zijn gemachtigde mr. Y.J.H. van Griensven.

 13. Beoordeling

  2.1 Op grond van de gedingstukken en de behandeling ter zitting gaat de rechtbank uit van de volgende feiten en omstandigheden.

  In juli 2006 heeft [naam persoon] bouwvergunning gevraagd voor een woning op het bouwadres [adres] te Breda. Het bouwplan betreft volgens vergunninghouder een kopie van het bouwwerk Graceland in Memphis, Tennessee (VS). Ter plaatse geldt het bestemmingsplan 'Adriaan Klaassenstraat e.o.', op grond waarvan het perceel de bestemming 'Woondoeleinden vrijstaand' heeft.

  Bij besluit van 3 november 2006 heeft verweerder de gevraagde vergunning verleend.

  Eisers, wonend aan de [straatnaam] en de [straatnaam] te Breda, hebben daartegen bezwaar gemaakt. Op

  24 januari 2007 heeft een behandeling van het bezwaar plaatsgevonden ten overstaan van de Adviescommissie bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 21 maart 2007 geadviseerd de bezwaren van eisers ongegrond te verklaren. Bij het bestreden besluit heeft verweerder, onder verwijzing naar het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften, de bezwaren van eisers ongegrond verklaard.

  2.2 De rechtbank ziet zich allereerst geplaatst voor de vraag of eisers als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb zijn aan te merken. Onder belanghebbende wordt verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. De rechtbank is van oordeel dat eisers belanghebbenden zijn, aangezien zij allen ofwel vanuit hun woning direct zicht hebben op het bouwperceel ofwel op korte afstand van het bouwperceel wonen.

  2.3 Eisers hebben in beroep aangevoerd dat de bouwvergunning geweigerd had moeten worden wegens strijdigheid met redelijke eisen van welstand en met het bestemmingsplan. Verder hadden volgens eisers de gevolgen van het bouwplan voor de waterhuishouding...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT