Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, November 01, 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak2012-11-01
Uitgevende instantie:Rechtbank Middelburg

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Nevenlocatie Middelburg

Sector bestuursrecht

Zaaknummer: AWB 12/27353

V-nummer: [nummer]

uitspraak van de enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken in de zaak tussen

[naam], eiser

(gemachtigde W. Kaldenberg),

en

de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, verweerder,

(gemachtigde mr. J.M. van Leeuwe-Hokke).

Procesverloop

Eiser heeft beroep ingesteld tegen het besluit van 14 augustus 2012 (het bestreden besluit).

De behandeling van het beroep heeft plaatsgevonden op 9 oktober 2012. Partijen zijn ter zitting verschenen. Ter zitting is het onderzoek gesloten.

Overwegingen

  1. Eiser is geboren op [1987] en bezit de Turkse nationaliteit. Eiser heeft op 15 augustus 2008, 23 juli 2009 en 26 mei 2011 zonder succes aanvragen ingediend om verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘arbeid als zelfstandige’. Steeds is door verweerder geoordeeld dat eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat met diens arbeid als zelfstandige in Nederland een wezenlijk Nederlands economisch belang is gemoeid. De aanvragen hebben alle betrekking op een eetcafé met de naam [naam restaurant], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [nummer 2]. De aanvraag van 15 augustus 2008 is afgewezen, omdat het door eiser overgelegde ondernemingsplan betrekking had op de eenmanszaak van een ander dan eiser. Met betrekking tot de afwijzing van de aanvraag van 23 juli 2009 heeft de rechtbank in beroep geoordeeld dat er sprake was van een besluit van gelijke strekking dat niet opnieuw in rechte kon worden beoordeeld. De aanvraag van 26 mei 2011, die zag op de onderneming [naam restaurant], is door verweerder afgewezen bij besluit van 5 september 2011, waarbij is overwogen dat het door eiser overgelegde ondernemingsplan niet voldeed aan de daaraan te stellen eisen. Hiertegen heeft eiser geen rechtsmiddelen aangewend.

  2. Het thans bestreden besluit betreft de ongegrondverklaring van het bezwaar tegen de afwijzing van eisers aanvraag van 30 september 2011. Ook deze aanvraag strekt tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, onder de beperking ‘arbeid als zelfstandige’. Bijgevoegd is een schrijven van eisers gemachtigde, waarin wordt verwezen naar het bij de aanvraag van 26 mei 2011 overgelegde ondernemingsplan.

    Hieruit volgt dat het bestreden besluit in zoverre van gelijke strekking is als verweerders besluit van 5 september 2011.

  3. Uit vaste rechtspraak van de Afdeling...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT