Raadkamer van Gerechtshof Arnhem, 8 november 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak: 8 november 2012
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem
SAMENVATTING

Toewijzing vordering ex artikel 552f van het Wetboek van Strafvordering na terugwijzing door de Hoge Raad. Partij inbeslaggenomen replica’s van dolken van het nazi-regime. Hoewel de in beslag genomen dolken op zichzelf niet per definitie voorwerpen zijn waarin een uitlating als bedoeld in artikel 137e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht is vervat, is het hof van oordeel dat, gelet op de... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ARNHEM

Pkn: 05/520733-06

Avnr: 805-12

Het hof heeft gezien - na terugwijzing door de Hoge Raad - de op 19 maart 2007 ter griffie van de rechtbank te Arnhem ingekomen vordering ex artikel 552f van het Wetboek van Strafvordering in de zaak tegen:

[naam belanghebbende],

geboren te [geboorteplaats], op [geboortedatum],

wonende te [adres],

hierna te noemen belanghebbende,

ingediend door de officier van justitie in het arrondissement Arnhem, strekkende tot onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen, in de vordering genoemde voorwerpen.

Het hof heeft gehoord in openbare raadkamer van 8 oktober 2012 de advocaat-generaal en de belanghebbende.

Het hof heeft kennis genomen van de overige zich in het procesdossier bevindende stukken, waaronder de beschikking van de Hoge Raad van 29 mei 2012, rolnr.

S 09/04752 B.

OVERWEGINGEN

 1. Op 7 juni 2006 is bij een douanecontrole op Schiphol een partij wapens aangetroffen die door belanghebbende vanuit de Verenigde Staten van Amerika werd ingevoerd. Van deze partij zijn vier soorten dolken in beslag genomen, namelijk:

  a. 35 dolken met twee snijkanten, waarvan het heft is voorzien van de Duitse Rijksadelaar met hakenkruis en van een SS-teken en het lemmet van de tekst: Meine Ehre heist Treue, typeaanduiding MC-2085BK;

  b. 5 dolken met twee snijkanten, voorzien van de Duitse Rijksadelaar, typeaanduiding HK-2023;

  c. 30 dolken met één snijkant waarvan het heft is voorzien van een hakenkruis en het lemmet van de tekst: Arbeid adelt, typeaanduiding HK-26018;

  d. 12 dolken met één snijkant waarvan het heft is voorzien van een hakenkruis, typeaanduiding MC-2021.

  Het gaat om in de Verenigde Staten vervaardigde replica’s. De twee eerstgenoemde soorten zijn blanke wapens in de zin van artikel 2, eerste lid categorie IV sub 1, van de Wet wapens en munitie. De andere twee soorten zijn wapens in de zin van artikel 2, eerste lid categorie IV sub 6, van de Wet wapens en munitie.

 2. Bij brief van 19 maart 2007 heeft de officier van justitie belanghebbende medegedeeld dat hij niet zal worden vervolgd. Dezelfde dag heeft de officier van justitie op grond van artikel 552f van het Wetboek van Strafvordering bij de rechtbank te Arnhem de onttrekking aan het verkeer van alle inbeslaggenomen dolken gevorderd.

 3. Op 11 april 2007 is de vordering ter zitting van de rechtbank te Arnhem behandeld en is belanghebbende gehoord. Bij beschikking van 25 april 2007 heeft de rechtbank te Arnhem de vordering tot onttrekking aan het verkeer toegewezen. Hiertegen heeft belanghebbende op 1 juni 2007 cassatieberoep ingesteld.

 4. De Hoge Raad heeft bij beschikking van 20 januari 2009 de beschikking van de rechtbank vernietigd en de zaak verwezen naar dit hof opdat de zaak op het bestaande klaagschrift (het hof verstaat: de ingediende vordering tot onttrekking aan het verkeer) opnieuw zal worden behandeld en afgedaan.

 5. Op 18 augustus 2009 is de zaak in raadkamer van dit hof behandeld. Op 20 oktober 2009 heeft dit hof de vordering tot onttrekking aan het verkeer afgewezen.

  De advocaat-generaal te Arnhem heeft op 22 oktober 2009 beroep in cassatie ingesteld.

 6. De Hoge Raad heeft bij beschikking van 29 mei 2012 de beschikking van het hof vernietigd maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ter zake van de onder 1a, 1c en 1d aangeduide voorwerpen. De zaak is teruggewezen naar het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT