Voorlopige voorziening van Rechtbank Roermond, 15 november 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:15 november 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank Roermond
SAMENVATTING

Afwijzing aanvraag bijstandsuitkering omdat verzoeker gedurende de zoektermijn van 4 weken niet zou hebben voldaan aan zijn inspanningsverplichting om werk te vinden. De rechter wijst het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe. De rechter kan ten eerste niet vaststellen of het UWV verzoeker ten tijde van de melding heeft gewezen op zijn verplichtingen. De rechter stelt vast dat de... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ROERMONDBestuursrechtzaaknummer: AWB 12 / 1280 WWBuitspraak van de voorzieningenrechter van 15 november 2012 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen[verzoekers], te Venlo, verzoekers(gemachtigde: mr. N. Birrou)enhet College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo, verweerder(gemachtigde: mr. I.M. Meurkens)ProcesverloopBij besluit van 27 juli 2012 (het primaire besluit) heeft verweerder een aanvraag van verzoekers voor uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand (WWB) afgewezen.Verzoekers hebben tegen het primaire besluit bezwaar gemaakt. Zij hebben de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 2 oktober 2012. Verzoeker is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. I.M. Meurkens.Het onderzoek is in overleg met de gemachtigde van verweerder geschorst om eiser in de gelegenheid te stellen om aan verweerder aanvullende gegevens te verstrekken over zijn sollicitatieactiviteiten en voor overleg. Partijen zijn niet tot een vergelijk gekomen en hebben de rechtbank nadien verzocht om het onderzoek te sluiten en uitspraak te doen.Overwegingen1. Ter zitting heeft Mr. Birrou aangegeven dat het verzoek, voor zover dit betreft [verzoeker 1], wordt ingetrokken.2. In artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is bepaald dat indien tegen een besluit, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank, bezwaar is gemaakt, de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening kan treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.3. De voorzieningenrechter (hierna: de rechter) concludeert dat aan de eerste twee in artikel 8:81 van de Awb geformuleerde formele vereisten is voldaan, omdat verzoeker een bezwaarschrift heeft ingediend tegen het besluit ter zake waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de rechtbank te Roermond bevoegd moet worden geacht om van de (eventuele) hoofdzaak kennis te nemen. Daarnaast is voldoende komen vast te staan dat verzoeker een spoedeisend belang bij zijn verzoek heeft.4. Op 12 juli 2012 heeft verzoeker bij verweerders gemeente een aanvraag voor bijstandsuitkering ingevolge de WWB ingediend.5. Bij het primaire besluit heeft verweerder de aanvraag afgewezen. In het besluit zijn drie afwijzingsgronden opgenomen, te weten:1. Verzoeker heeft volgens verweerder niet voldaan aan de zoektermijn. Verweerder stelt dat verzoeker wel een aantal sollicitaties heeft ingeleverd, maar dat deze als onvoldoende worden beoordeeld.2. Verzoeker beschikt volgens verweerder niet over een verblijfsdocument zodat verweerder niet kan vaststellen of er recht bestaat op een uitkering.3. Verzoeker verblijft volgens verweerder niet op het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT