Voorlopige voorziening van Rechtbank Dordrecht, 22 november 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:22 november 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank Dordrecht
SAMENVATTING

De voorzieningenrechter schorst het ontslag van verzoeker omdat niet het dagelijks bestuur van het SVHW, maar het algemeen bestuur van het SVHW bevoegd is verzoeker te ontslaan wegens onverenigbaarheid van karakters.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK DORDRECHT

Sector Bestuursrecht

procedurenummer: AWB 12/1205

uitspraak van de voorzieningenrechter

in het geding tussen

[naam], wonende te [woonplaats], verzoeker,

gemachtigde: mr. J.W.C. van Kleef, juridisch adviseur te Boskoop,

en

het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (hierna: SVHW), verweerder,

gemachtigde: mr. M.C.J. van den Brekel, advocaat te Rotterdam.

 1. Ontstaan en loop van het geding

  Bij besluit van 20 april 2012 heeft verweerder, voor zover hier van belang, verzoeker met verwijzing naar artikel 8.1.8, eerste lid, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel (hierna: SAW) ontslag verleend met ingang van 1 mei 2012.

  Tegen dit besluit heeft verzoeker bij brief van 22 mei 2012 bezwaar gemaakt bij verweerder.

  Bij besluit van 1 augustus 2012 heeft verweerder, voor zover hier van belang, het bezwaar van verzoeker tegen het besluit van 20 april 2012 ongegrond verklaard.

  Tegen dit besluit heeft verzoeker bij brief van 17 augustus 2012 beroep ingesteld bij de rechtbank Dordrecht.

  Bij faxbericht van 4 oktober 2012 heeft verzoeker een verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Dordrecht.

  Het verzoek om voorlopige voorziening is op 15 november 2012 ter zitting behandeld. Verzoeker is ter zitting verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder is verschenen bij gemachtigde. Tevens was aanwezig [naam en functie].

 2. Overwegingen

  2.1. Het wettelijk kader

  2.1.1. Ingevolge artikel 8:81, eerste lid, van de Awb, voor zover hier van belang, kan, indien tegen een besluit bij de rechtbank beroep is ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is in de hoofdzaak op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

  2.1.2. Ingevolge artikel 17, eerste lid, van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW (hierna: Regeling) heeft het SVHW een ambtelijk apparaat, met aan het hoofd een directeur.

  Ingevolge het tweede lid van dit artikel is de rechtspositie van het personeel van het SVHW gelijk aan die van het Waterschap Hollandse Delta.

  Ingevolge het derde lid, eerste volzin, van dit artikel beslist het algemeen bestuur over benoeming, schorsing en ontslag van de directeur.

  Ingevolge het zesde lid van dit artikel, voor zover hier van belang, worden de overige ambtenaren benoemd door het dagelijks bestuur.

  2.1.3. Ingevolge artikel 8.1.1, eerste lid, van de SAW wordt ontslag verleend door het bestuursorgaan dat bevoegd is tot aanstelling in de betrekking, laatstelijk door de ambtenaar vervuld.

  Artikel 8.1.8 van de SAW heeft als onderwerp "Onverenigbaarheid van karakters". Ingevolge het eerste lid van dit artikel kan het algemeen bestuur op voordracht van het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT