Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Alkmaar, December 20, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/20
Uitgevende instantie::Rechtbank Alkmaar
SAMENVATTING

Ontslag op grond van redenen van gewichtige aard (einde detachering). Verweerder heeft de zorgplicht om de onder zijn gezag vallende ambtenaren te beschermen tegen discriminatie in de werkomgeving. Dat eiseres gedetacheerd was, laat de zorgplicht van verweerder als formele werkgever onverlet. Deze zorgplicht houdt in het onderhavige geval in dat verweerder zich moet inspannen dat ook degene die... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ALKMAAR

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12/278

uitspraak van de meervoudige kamer van 20 december 2012 in de zaak tussen

[naam eiseres], te [woonplaats], eiseres

(gemachtigde: mr. J.P. van Breugel),

en

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, verweerder

(gemachtigde: mr. L.E. van der Weij).

Procesverloop

Bij besluit van 25 mei 2011 (het primaire besluit) heeft verweerder aan eiseres met ingang van 1 september 2011 eervol ontslag verleend. Bij brief van 6 juli 2011 heeft eiseres tegen dit besluit bezwaar gemaakt.

Bij brief van 14 juli 2011 heeft eiseres de voorzieningenrechter van de rechtbank verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Op 15 september 2011 (zaaknummer 11/1799 AW) heeft de voorzieningenrechter het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen.

Bij besluit van 5 januari 2012 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 25 oktober 2012. Eiseres is verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde, bijgestaan door [naam 1] en [naam 2].

Met toepassing van het bepaalde in artikel 8:66, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft de rechtbank de termijn voor het doen van uitspraak met zes weken verlengd.

Overwegingen

1.1. De rechtbank neemt de volgende, door partijen niet betwiste, feiten als vaststaand aan.

1.2. Eiseres is bij besluit van verweerder van 1 juli 2008 met ingang van 1 september 2008 benoemd tot leraar in vaste dienst aan de [naam afdeling] afdeling voor primair onderwijs aan de Europese School te Bergen, Noord-Holland (de ESB). De aanstelling is geschied ten behoeve van de detachering van eiseres aan het bevoegd gezag van de Europese Scholen. Gedurende de detachering is het “Statuut van het Gedetacheerd Personeel van de Europese Scholen” voor eiseres van toepassing. De detachering is namens verweerder begeleid door de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (de NOB).

In maart 2009 is eiseres getroffen door slokdarmkanker, waarbij zij als gevolg van een operatieve ingreep haar stemvolume nagenoeg geheel is kwijtgeraakt. Eiseres is slechts nog in staat te fluisteren.

De NOB heeft eiseres bij brief van 12 januari 2010 medegedeeld dat de proefperiode van eiseres van twee jaar wordt verlengd met één jaar, omdat zij in verband met haar ziekteverlof waarschijnlijk niet beoordeeld kan worden. Daarbij is tevens bericht dat de beoordeling ter afronding van de proefperiode zal worden verplaatst naar het derde proefjaar.

De bedrijfsarts heeft eiseres per 21 april 2010 voor 50% arbeidsgeschikt verklaard en per 21 juni 2010 voor 100%. Er is een re-integratietraject gestart, met als doel eiseres te laten hervatten in haar functie als leerkracht bij de ESB.

1.3. De inspecteur Europese Scholen Primair Onderwijs (de Inspecteur) heeft op 20 januari 2011 rapport uitgebracht. Hierin is, onder meer, vermeld dat eiseres een ervaren leerkracht is met goede pedagogisch-didactische vaardigheden. Zij maakt gebruik van apparatuur om haar stem te versterken. In het door twee onafhankelijke experts uitgebrachte adviesrapport zijn de vaardigheden van eiseres en de wijze waarop zij gebruik maakt van de apparatuur zeer positief beoordeeld. In de afgelopen maanden hebben zich echter een aantal incidenten voorgedaan, die de werkverhoudingen hebben verstoord en de werkrelaties op scherp hebben gezet. Eiseres heeft er blijk van gegeven weinig vertrouwen te hebben in de schoolleiding en ook de verhoudingen met collega’s zijn onder druk gezet. Gezien de interventies van eiseres op gebeurtenissen in de school en op besluiten van het management heeft de directie weinig vertrouwen meer in eiseres. Zij toont te weinig begrip voor het standpunt en de positie van de school en ze aanvaardt niet de specifieke regelingen die van toepassing zijn op de Europese School. De Inspecteur heeft in haar rapport geconcludeerd dat, gelet op de verstoorde verhoudingen tussen eiseres en de schoolgemeenschap, er onvoldoende basis is om in goede harmonie onderwijs van voldoende kwaliteit in de kleuterklas te kunnen garanderen. De inspecteur heeft daarom geadviseerd om de tijdelijke benoeming van eiseres niet om te zetten in een verlenging.

Eiseres heeft zich op 24 januari 2011 ziek gemeld.

De Secretaris-Generaal van de Europese scholen (de Secretaris-Generaal) heeft op 18 februari 2011 besloten de detachering van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT