Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 18 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:18 december 2012
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem
SAMENVATTING

Verzekering; brand; dekking?

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.097.973

(zaaknummer rechtbank 203707)

arrest van de eerste kamer van 18 december 2012

in de zaak van

[appellant],

wonende te [woonplaats],

appellant,

hierna: [appellant],

advocaat: mr. A.J.M.J. Werners,

tegen:

de naamloze vennootschap

RVS Schadeverzekering N.V.,

gevestigd te Ede,

geïntimeerde,

hierna: RVS,

advocaat: mr. D. Knottenbelt.

 1. Het geding in eerste aanleg

  Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de vonnissen van 29 september 2010, 23 februari 2011 en 10 augustus 2011 die de rechtbank Arnhem tussen [appellant] als eiser in conventie en RVS als gedaagde in conventie heeft gewezen. Het vonnis van 10 augustus 2011 is gepubliceerd onder LJN: BR5870.

 2. Het geding in hoger beroep

  2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding in hoger beroep d.d. 9 november 2011,

  - de memorie van grieven,

  - de memorie van antwoord (met één productie).

  2.2 Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

 3. De vaststaande feiten

  Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.4 van het vonnis van 23 februari 2011.

 4. De motivering van de beslissing in hoger beroep

  4.1 In deze zaak gaat het, kort gezegd, om het volgende. Op 7 november 2007 is er brand geweest in de huurwoning van [appellant]. Volgens [appellant] zijn na de brand sieraden gestolen uit de woning. [appellant] had een inboedelverzekering afgesloten bij RVS. In opdracht van RVS heeft de heer [X] (hierna: [X]) van expertisebureau Interseco op 21 december 2007 een rapport uitgebracht. Ook is door het Nederlands Expertise Bureau op 14 november 2007 onderzoek gedaan naar de schade. Ten slotte zijn brandmonsters onderzocht in het laboratorium van Oleotest N.V. te Antwerpen (hierna: Oleotest). Op 21 december 2007 heeft [X] aangifte gedaan van brandstichting, oplichting of een poging daartoe en benadeling van RVS terzake van de brand op 7 november 2007.

  RVS weigert dekking te verlenen op grond van artikel 7:952 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) en artikel 18 van haar algemene voorwaarden, omdat [appellant] zich schuldig zou hebben gemaakt aan brandstichting op 7 november 2007 en omdat bij RVS het vermoeden bestaat dat [appellant] zich ook bij een eerdere brand op 25 september 2006 schuldig heeft gemaakt aan brandstichting. RVS betwist ten aanzien van de diefstal...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT