Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 20 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:20 december 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank Dordrecht
SAMENVATTING

Uitleg vaststellingsovereenkomst. Sprake van een inspanningsverbintenis tot het doen ontslaan van eiseres uit de hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de bank.

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 100872 / KG ZA 12-207

Vonnis in kort geding van 20 december 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[X] HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat mr. P.J. de Groen,

tegen

 1. [gedaagde 1]

  wonende te Piershil, gemeente Korendijk,

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [S] HOLDING B.V.,

  gevestigd te Piershil, gemeente Korendijk,

  gedaagden,

  gemachtigde G.E. Mion te Gorinchem.

  Partijen zullen hierna [eiseres], [gedaagde 1] en [gedaagde 2] genoemd worden. [gedaagde 1] en [gedaagde 2] zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid met [gedaagden]

 3. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding van 19 november 2012,

  - de mondelinge behandeling ter terechtzitting van 6 december 2012,

  - de pleitnota van [eiseres],

  - de pleitnota van [gedaagden],

  - de door beide partijen overgelegde producties.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 4. De feiten

  2.1. [eiseres] en [gedaagde 2] hielden elk 50% van de aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Skydec Holding B.V. (hierna: Skydec Holding). [gedaagde 1] is directeur groot aandeelhouder (DGA) van [gedaagde 2]. De heer [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1]) is DGA van [eiseres].

  2.2. In het voorjaar van 2012 hebben partijen besloten hun samenwerking te beëindigen. Partijen zijn overeengekomen dat [eiseres] haar aandelen in SkyDec Holding aan [gedaagde 2] zou overdragen. Over de inhoud van de in dat kader te sluiten vaststellings-overeenkomst hebben partijen op 24 april 2012 de volgende e-mailwisseling gevoerd.

  2.3. De gemachtigde van [gedaagden] heeft aan de gemachtigde van [eiseres] de e-mail verzonden met, voor zover relevant, de volgende inhoud:

  “(…) de herredactie van de vaststellingsovereenkomst onder artikel 8 kan ik niet aanvaarden. Het is immers geheel aan de bank en aan de bank alleen of deze zal instemmen met het vrijgeven van de borgtocht van de heer [betrokkene 1]. Daar kunnen cliënten niet voor zorgdragen en derhalve zich daartoe ook niet verplichten, zoals zij dat zouden doen indien zij instemmen met Uw thans voorgelegde clausulering. Het is dan ook maar zeer de vraag of de bank bereid zal zijn zekerheden op te geven. (…)”

  2.4. Daarop heeft de gemachtigde van [eiseres] gereageerd met de e-mail die, voor zover relevant, luidt als volgt:

  “(…) Tevens leg ik vast dat inderdaad nogmaals besproken en acceptabel voor u en de heer [gedaagde 1]/[gedaagde 2] is dat de heer [betrokkene 1] wordt ontslagen uit zijn (eventuele) aansprakelijkheid jegens de Rabobank. (…)”

  2.5. Op 2 mei 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden met de Rabobank. Bij dat gesprek waren aanwezig: [betrokkene 2] namens de Rabobank, [betrokkene 1] en de gemachtigde van [gedaagden]

  2.6. Vervolgens hebben partijen, eveneens op 2 mei 2012, de vaststellingsovereenkomst getekend. De tekst van deze overeenkomst luidt, voor zover relevant, als volgt:

  “Overwegende dat:

  (…)

  E. [betrokkene 1] en/of [eiseres] jegens de Rabobank gevestigd aan de Blaak te Rotterdam een zekerheid (borgtocht of anderszins) heeft verleend, tot meerdere zekerheid voor de correcte nakoming van de verplichtingen van Skydec Holding en/of SkyDec en/of SkyXs, zulks ten bedrage van (naar partijen thans vermoeden) maximaal € 80.000,00;

  (…)

  Zijn overeengekomen als volgt:

  (…)

  Artikel 8. [gedaagde 1] en [gedaagde 2] bewerkstelligen dat [betrokkene 1] en [eiseres] ten spoedigste maar uiterlijk binnen 2 weken na ondertekening van de onderhavige overeenkomst uit hun...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT