Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, December 21, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/21
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Gravenhage
SAMENVATTING

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van hennepteelt in hennepkwekerijen in Noordwijkerhout, Den Haag en Lisse en het medeplegen van diefstal van elektriciteit ten behoeve van deze hennepteelt. Verdachte was een belangrijke leverancier van deze coffeeshops en nam in die hoedanigheid deel aan een criminele organisatie. Ten nadele van verdachte houdt de rechtbank er rekening mee ... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer 09/755013-10

Datum uitspraak: 21 december 2012

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank 's-Gravenhage heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte B],

geboren op [geboortedatum] 1965 te [geboorteplaats],

adres: [woonadres].

 1. Het onderzoek ter terechtzitting

  Het onderzoek is gehouden ten terechtzittingen van 6 februari 2012 (pro forma), 20 april 2012 (1e regiezitting), 8 juni 2012 (2e regiezitting), 27 augustus 2012 (3e regiezitting), 14 november 2012 (4e regiezitting), 3 december 2012 (inhoudelijke behandeling), 4 december 2012 (requisitoir, pleidooi, repliek en dupliek) en 7 december 2012 (sluiting onderzoek).

  De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. J.C. Reddingius en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. D.W.H.M. Wolters, advocaat te Hoofddorp, en door de verdachte naar voren is gebracht.

 2. De tenlastelegging

  Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting - ten laste gelegd dat:

  feit 1:

  (zaaksdossiers 5, 7, 10 en 13)

  hij in of omstreeks de periode van 5 oktober 2010 tot en met 24 oktober 2011 te Noordwijkerhout en/of Lisse en/of Den Haag en/of Lisserbroek (gemeente Haarlemmermeer) althans (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of (in elk geval) (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad een (grote) hoeveelheid hennep en/of een (groot) aantal hennepplanten en/of delen daarvan, te weten (onder meer)

  - in een pand aan de Gieterij 39 te Noordwijkerhout in totaal (ongeveer) 7200 gram hennep, althans (ongeveer) 6500 gram hennep (zaaksdossier 5) en/of

  - in een pand aan de Gouwestraat 65B te Den Haag in totaal (ongeveer) 188 hennepplanten (zaaksdossier 7) en/of

  - in een pand aan de Lisserdijk 259 te Lisserbroek (Haarlemmermeer) in totaal (ongeveer) 50 hennepplanten (zaaksdossier 10) en/of

  - in een pand aan de Wagendwarsstraat 8 te Lisse in totaal (ongeveer) 48 hennepplanten (zaaksdossier 13),

  althans (telkens) meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep (telkens) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet en/of een middel als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub d van de Opiumwet vermeld op de bij die wet behorende lijst II;

  feit 2:

  (zaaksdossiers 7, 10 en 13)

  hij in of omstreeks de periode van 5 oktober 2010 tot en met 24 oktober 2011 te Lisse en/of Den Haag en/of Lisserbroek (gemeente Haarlemmermeer), althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit het elektriciteitsnetwerk heeft weggenomen

  - 119.180 kwh elektriciteit in een pand aan de Gouwestraat 65B te Den Haag (zaaksdossier 7) en/of

  - 15.480 kwh elektriciteit in een pand aan de Lisserdijk 259 te Lisserbroek (gemeente Haarlemmermeer) (zaaksdossier 10) en/of

  - (in totaal) 31.214 kwh elektriciteit in een pand aan de Wagendwarsstraat 8 te Lisse (zaaksdossier 13),

  althans (telkens) (een) (grote) hoeveelheid/hoeveelheden elektriciteit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Liander N.V. en/of Stedin Netbeheer B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) de weg te nemen elektriciteit onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een illegale elektriciteitsaansluiting en/of braak en/of verbreking;

  feit 3:

  hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2003 tot en met 24 oktober 2011 te Noordwijk en/of Leiden en/of Lisse en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

  zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van (gewoonte) witwassen,

  immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededader(s) meermalen/eenmaal (telkens) een/meer van de hierna te noemen voorwerpen, bestaande uit een of meer geldbedrag(en) en/of een of meer (ander(e) goed(eren) betreffende (onder meer):

  - borg en/of huur met betrekking tot het pand aan de Hoofdstraat 41 te Hillegom (in totaal een bedrag van ongeveer 3.910 euro) en/of

  - verbouwing van het pand aan de Hoofdstraat 41 te Hillegom (in totaal een bedrag van ongeveer 36.819 euro) en/of

  - verbouwing van het pand aan de Meer & Duin 58K te Lisse (in totaal een bedrag van ongeveer 10.585 euro) en/of

  - drie, althans een of meer quads (ter waarde van in totaal ongeveer 26.100 euro) en/of

  - een combiketel van het merk Vaillant (ter waarde van ongeveer 2.364 euro en ten behoeve van het pand aan de Prins Frederikstraat 7 te Leiden) en/of een geiser (ter waarde van ongeveer 360 euro en ten behoeve van het pand aan de Prins Frederikstraat 7 te Leiden) en/of een boiler van het merk ATAG (ter waarde van ongeveer 4.294 euro en ten behoeve van het pand aan de Lange Scheistraat 5a te Leiden) en/of

  - een caravan van het merk Elddis voorzien van het kenteken WZ-05-SF (ter waarde van ongeveer 4.500 euro) en/of

  - een tractor van het merk Kubota (ter waarde van ongeveer 6.500 euro) en/of

  - een of meer (grote) bedragen geld (van in totaal 86.382 euro aan contante stortingen op diverse bankrekeningen van verdachte) en/of

  verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet, althans van (een van) die geldbedragen en/of goederen gebruik gemaakt,

  terwijl hij, verdachte, en/of die ander(en) (telkens) wist(en) dat het (een) - onmiddellijk of middellijk - van misdrijf afkomstig(e) voorwerp(en) betrof(fen);

  feit 4:

  (zaaksdossier 22)

  hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 30 november 2011 te

  Noordwijk en/of Leiden en/of Lisse, in elk geval in Nederland, (telkens) opzettelijk heeft deelgenomen aan een organisatie, welke bestond uit een samenwerkingsverband van hem, verdachte, en/of een of meer natuurlijke personen en/of rechtspersonen, te weten in elk geval [verdachte A] en/of [verdachte C] en/of [verdachte D] en/of Mainstream B.V. en/of Sizo B.V. en/of een of meer (andere) natuurlijke personen e/of rechtspersonen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijf/misdrijven, namelijk het overtreden van

  - artikel 3 Opiumwet en artikel 11 tweede en/of derde en/of vijfde lid Opiumwet, te weten het al dan niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf (telkens) opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren, en/of (in elk geval) (telkens) opzettelijk aanwezig hebben van (grote) hoeveelheid/hoeveelheden hennep(planten) en/of delen daarvan en/of hasjiesj (een gebruikelijk vast mengsel van hennephars en plantaardige elementen van hennep waaraan geen andere substanties zijn toegevoegd), althans (telkens) (een) hoeveelheid/hoeveelheden meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep en/of hasjiesj, zijnde (telkens) (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet en/of een middel als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub d van de Opiumwet vermeld op de bij die wet behorende lijst II

  en/of

  - artikel 420bis (opzettelijk witwassen) Wetboek van Strafrecht en/of artikel 420ter (gewoonte witwassen) Wetboek van Strafrecht, te weten het (telkens) verwerven, voorhanden hebben, overdragen, omzetten althans gebruik maken van (een) voorwerp(en), te weten onder meer een of meer geldbedrag(en), terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat voornoemd(e) voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf.

 3. Bewijsoverwegingen

  3.1 Inleiding

  Op 18 november 2008 is bij de politie de volgende MMA-melding binnengekomen:

  "de familie H. heeft veel zwart geld witgewassen via café Thomas van Limburg Stirumweg in Noordwijk (ZH). Deze familie handelt in harddrugs. Ze zijn eigenaar van dit café, het is een grote witwasmachine".

  Hierna is in 2009 via de CIE informatie binnengekomen dat de broers Jerry en Nico H. uit Noordwijk veel onroerend goed bezitten en dat deze broers onder andere samenwerken met [verdachte B]. Een ander CIE-proces-verbaal heeft als inhoud dat de broers H. zelf zouden zorgen voor de weed in hun coffeeshops. Daarvoor zouden in Noordwijkerhout zolderkamertjes en loodsen worden gebruikt. [verdachte B] zou dit voor Jerry H. regelen.

  Volgens de CIE wordt met Jerry H. bedoeld [verdachte A] en met B. [verdachte B], derhalve verdachte.

  Naar aanleiding van deze informatie heeft de politie onderzoek gedaan in een aantal open bronnen. Hieruit is naar voren gekomen dat [verdachte A] middellijk (via de besloten vennootschappen Mainstream BV en Sizo BV) eigenaar is van drie coffeeshops in Lisse (Happy Days) en Leiden (Goa en Stop 'n Goa). Voorts is hieruit naar voren gekomen dat [verdachte A] een substantiële vastgoedportefeuille bezit, welke portefeuille in de periode 2005 tot en met 2009 gevuld is met vastgoed met een aanschafwaarde van € 4.750.000,-.

  Ten aanzien van verdachte is uit dit onderzoek naar voren gekomen dat zijn uitgaven in de periode 2003 tot en met 2009 niet in overeenstemming lijken te zijn met zijn inkomsten. Volgens opgave van de belastingdienst heeft verdachte jaarlijks gemiddeld € 24.500,- aan salaris ontvangen, terwijl hij in diezelfde periode onroerend goed heeft verworven tot een (WOZ-)waarde per 8 april 2009 van

  € 1.653.500,-. In maart 2010 ontvangt de politie voorts nog CIE-informatie dat verdachte een huis in Italië bezit.

  Zowel [verdachte A] als verdachte worden vervolgens door de politie aangemerkt als verdachte van witwassen. In opdracht en onder leiding van de officier van justitie...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT