Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 19 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:19 december 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Gravenhage
SAMENVATTING

Forse verliezen particuliere belegger / investeerder in vastgoedfondsen. Aansprakelijkheid beleggingsadviseur en notaris wegens schending zorgplichten. Causaal verband, eigen schuld en schadebeperking.

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 379611 / HA ZA 10-3926

Vonnis van 19 december 2012

in de zaak van:

[eiser]

eiser wonende te [woonplaats], gemeente [gemeente],

zaakadvocaten: mrs. K. Rutten en J. Snijder te Utrecht,

procesadvocaat: mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage,

tegen

 1. [A],

  gedaagde 1 wonende te [woonplaats]

 2. de besloten vennootschap Haegheborgh Capital Consultants BV,

  gedaagde 2 gevestigd te 's-Gravenhage,

  advocaat: mr. G.J. de Bock te Leiden,

 3. mr. [B],

  gedaagde 3 wonende te [woonplaats], gemeente [woonplaats],

 4. de maatschap [B] en [C] notarissen,

  gedaagde 4 gevestigd te [woonplaats],

  zaakadvocaten: mr. J.W. van der Horst en mr. M.T. De Boorder,

  procesadvocaat: mr. J.W. van der Horst.

  Partijen zullen hierna [eiser], [A], Haegheborgh, notaris [B] en de notarismaatschap genoemd worden.

 5. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaardingen van 21 en 22 oktober 2010;

  - de akte met producties van [eiser] van 10 november 2010;

  - de conclusie van antwoord van [A] en Haegheborgh, met producties;

  - de conclusie van antwoord van notaris [B] en de notarismaatschap, met producties;

  - het tussenvonnis van 2 maart 2011;

  - het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 9 juni 2011 en de daarin vermelde akte met extra producties van [eiser];

  - de conclusie van repliek met vermeerdering eis, met producties van [eiser];

  - de conclusie van dupliek van [A] en Haegheborgh, met producties

  - de conclusie van dupliek, tevens houdende reactie vermeerdering eis van notaris [B] en de notarismaatschap, met producties;

  - de akte uitlating producties van [eiser];

  - de bij het pleidooi van 30 oktober 2012 door de advocaten voorgedragen drie pleitnotities.

  1.2. Bij pleidooi van 30 oktober 2012 is vonnis bepaald op vandaag, 19 december 2012.

 6. De feiten

  2.1. [eiser] is ondernemer. Hij is indirect directeur en aandeelhouder van de besloten vennootschap Ass. Autofauteuils BV, welke vennootschap zich sinds 1977 bezighoudt met de verkoop, handel en assemblage van autostoelen.

  2.2. Haegheborgh verricht sinds 2001 activiteiten als vermogensbeheerder, daarnaast draagt zij investeringsproposities aan bij particuliere beleggers. [A] is beleggingsadviseur en indirect directeur en aandeelhouder van Haegheborgh.

  2.3. [B] is notaris en maat in de maatschap [B] en [C] notarissen. Deze maatschap is sinds 1 juni 2011 de rechtsopvolger van de maatschap [D] en [B] notarissen. De heer [E] is als notarisklerk verbonden aan deze maatschap en de heer [F] als notarieel medewerker.

  2.4. Op 26 maart 2007 heeft op het kantoor van [eiser] een kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen [eiser] en [A]. De aanleiding voor dit gesprek was dat [eiser] aan zijn toenmalig accountant [G] te kennen had gegeven dat hij een hoger rendement wilde behalen over het vermogen waarover hij beschikte, waarna [G] hem naar Haegheborgh / [A] had verwezen.

  2.5. In dit kennismakingsgesprek heeft [eiser] te kennen gegeven dat hij een hoger rendement wilde realiseren dan op een reguliere spaarrekening. Met betrekking tot de kennis en ervaring van [eiser] heeft [A] geconstateerd dat [eiser] geen ruime ervaring had met financieel vermogensbeheer, met het verstrekken van leningen en met beleggen. In dat gesprek heeft [A] het gehad over een investering van [A] zelf in Euro American Finance BV.

  2.6. Euro American Finance BV (hierna: EAF) dreef destijds een onderneming die, volgens een uittreksel van de kamer van koophandel, zich bezighield met de deelname in vastgoedprojecten. Bestuurder en enig aandeelhouder van deze vennootschap was Euro American International BV (hierna: EAI).

  2.7. Op 28 maart 2007 heeft [A] namens Haegheborgh aan [eiser] een e-mail gestuurd met daarin de tekst:

  "Geachte heer [eiser], beste [eiser],

  Hiermee bevestig ik uw deelname met € 200.000,= aan de lening van EA Finance BV. De stukken daarvoor zal ik u binnenkort doen toekomen. In verband daarmee heb ik nog wel uw NAW-gegevens nodig en voorts ontvang ik ook graag een kopie paspoort.

  Volledigheidshalve volgen hieronder de belangrijkste gegevens van de lening:

  Geldnemer Euro American Finance BV (dochter van Euro American International BV)

  Omvang Lening € 800.000,=

  Looptijd 9 (min)-12(max) maanden (wordt nog nader bepaald in overleg met geldnemer)

  Coupon 10% op jaarbasis

  Deelnamebedrag € 100.000,= of een veelvoud daarvan

  De kosten (selectie-, begeleidings- en afwikkelingskosten) bedragen 1,25 % (incl BTW)

  Ik vertrouw u hiermee tot zover naar genoegen te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding hiervan niettemin vragen of opmerkingen hebben, aarzelt u dan niet even contact met mij op te nemen.

  Met vriendelijke groet,

  [A]".

  2.8. [eiser] heeft daarna van Haegheborgh een op 16 april 2007 gedateerde obligatieovereenkomst met EAF ontvangen. Hij heeft die overeenkomst ondertekend en een bedrag van € 200.000,- aan EAF betaald. In de overeenkomst is bepaald dat EAF uiterlijk 16 januari 2008 de geleende hoofdsom van € 200.000,- met 10% rente aan [eiser] zal terugbetalen. De overeenkomst is mede ondertekend door EAI, die in de overeenkomst verklaart garant te staan voor terugbetaling van alle verplichtingen van haar dochtervennootschap EAF.

  2.9. Op 7 februari 2008 en 15 april 2008 zijn respectievelijk EAI en EAF in staat van faillissement verklaard. Als concurrente crediteur heeft [eiser] van de curator in het faillissement van EAF uitkeringen van € 6.308,00 en € 8.417,00 ontvangen.

  2.10. Op 18 september 2007 heeft [A] namens Haegheborgh aan [eiser] per e-mail geschreven:

  Beste [eiser],

  Ik wil je graag informeren omtrent een buitengewone en zeer aantrekkelijke investeringspropositie. Het betreft een interim-financiering voor een onroerend goed transactie.

  In het kort komt het hier op neer:

  - de looptijd van de investering bedraagt slechts zes (6) maanden(!!)

  - Aankoop grond voor € 52 per m2

  - terugkoopgarantie voor € 62,50 per m2

  - rendement derhalve 20%

  - het betreft een stuk grond van bijna 20 ha tegen de bebouwde kom van Heerenveen, die de partij welke wij nu financieren zal doorverkopen aan een projectontwikkelaar

  - te financieren derhalve € 1 mio

  - deelnamebedrag tenminste € 250.000,= (nog 2 deelnames beschikbaar)

  - kadastrale gegevens zijn beschikbaar evenals tax rapport

  - contractpartij is Alasco Vastgoed BV te Almere

  - ingangsdatum 1 oktober 2007

  - uiterlijke afloop datum 1 april 2008

  - administratiefee 1,25 % (ex BTW)

  Ik heb voor een aantal van mijn relaties eerder een soortgelijke deal met deze partij gedaan. Deze is gescreend (financieel). De ervaringen met hen zijn zeer goed. (...) Het lijkt me voor jou een interessante propositie, maar er is wel enige haast bij geboden in verband met de overdrachtdatum van 1 okt a.s.

  Kun je me op korte termijn laten weten of dit iets voor jou is?

  2.11. Op 19 september 2007 heeft [A] namens Haegheborgh per e-mail aan [eiser] gemeld dat wegens grote belangstelling alleen een deelname voor een bedrag van € 100.000,= nog mogelijk was. Per e-mail van 20 september 2007 ging [eiser] akkoord met een investering van € 100.000,- in Alasco Vastgoed BV.

  2.12. Alasco Vastgoed BV (hierna: Alasco) hield zich, volgens een uittreksel van de kamer van koophandel, destijds bezig met het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van onroerende zaken en vermogenswaarden.

  2.13. Per e-mail van 24 september 2007 heeft [A] namens Haegheborgh een concept leveringsakte en een te ondertekenen volmacht naar [eiser] gestuurd. Hij schreef daarbij:

  Beste [eiser],

  Bijgaand de documenten ivm de grondaankoop Heerenveen. Graag in verband met de overdracht van de grond a.s. maandag 1 oktober zsm de volmacht laten legaliseren bij je (een) notaris en doen toekomen aan [D] en [B] Notarissen (...)

  Wil je er voor zorgen dat het te investeren bedrag a.s. vrijdag 28 september 2007 op de derdenrekening van de notaris staat?

  Mocht je nog iets te vragen hebben, laat me dat dan gerust even weten.

  2.14. Op 26 september 2007 heeft [eiser] alle medewerkers van de notarismaatschap schriftelijk gevolmachtigd om een perceel grond te Nijehaske nabij Heerenveen in eigendom te aanvaarden. De leveringsakte aan [eiser] is door notaris [B] op 1 oktober 2007 gepasseerd. In deze akte is opgenomen dat Alasco verplicht was uiterlijk op 1 april 2008 de door [eiser] voor € 100.000,00 gekochte grond (hierna: het perceel Nijehaske) van [eiser] terug te kopen voor € 120.000,00.

  2.15. Per e-mail van 4 oktober 2007 heeft [A] namens Haegheborgh aan [eiser] een tweede interim financiering in Alasco voorgesteld voor een bedrag van € 300.000,00. Met betrekking tot deze investering heeft notaris [B] op 24 oktober 2007 een hypotheekakte gepasseerd waarbij [eiser] bij volmacht als zekerheid hypotheekhouder werd op een perceel grond te Dronten. Op 4 maart 2008 heeft Alasco het geleende bedrag van € 300.000,- aan [eiser] terugbetaald, vermeerderd met een 20% rentevergoeding van € 74.508,00.

  2.16. Bij e-mail van 26 maart 2008 heeft [A] namens Haegheborgh [eiser] gevraagd of hij zich per 1 april 2008 de hoofdsom van de eerste financiering aan Alasco van € 100.000,00 met de overeengekomen 20% rentevergoeding van

  € 20.000,00 wilde laten uitbetalen, of dat [eiser] zijn financiering aan Alasco van inmiddels € 120.000,00 wilde verlengen tegen een rendement van 15%. [eiser] heeft hierop geantwoord zijn investering in Alasco te willen verlengen.

  2.17. Per e-mail van 18 april 2008 heeft [A] namens Haegheborgh aan [eiser] informatie verstrekt over een nieuwe interim financiering. De tekst van deze e-mail luidde:

  Beste [eiser],

  Hierbij bevestig ik je voor de goede orde dat je te kennen hebben gegeven te willen deelnemen aan een voorfinanciering van Alasco met in totaal € 200K. (mocht dit toch anders zijn laat me dat dan maandag nog even weten). De looptijd is van 28 april tot 28 november (6 mnd) met een vergoeding van 15% en voorts onder dezelfde voorwaarden en condities als de eerder aangegane voorfinancieringen.

  Ik vertrouw je hiermee voldoende te hebben...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT