Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, December 27, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/27
Uitgevende instantie::Rechtbank Roermond
SAMENVATTING

Regeling tegemoetkoming schade bij overstroming van de Maas in januari 2011. Te hanteren maatstaf en gegevens voor het vaststellen van het schadegebied. De minister heeft het bezwaar tegen de Regeling terecht ontvankelijk geacht. De Regeling is een besluit van algemene strekking maar bevat een concretisering naar tijd en plaats van in de Wet tegemoetkoming schade bij rampen voor herhaalde... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ROERMOND

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12 / 578

uitspraak van de meervoudige kamer van 27 december 2012 in de zaak tussen

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen, te Bergen, eiser

(gemachtigden: mr. J.W.G. van Megen en H.G.M. Jansen),

en

de minister van Veiligheid en Justitie, verweerder

(gemachtigden: mr. M.S. van Muiswinkel en G.J. Knops).

Procesverloop

Bij besluit van 15 juli 2011 (het primaire besluit) heeft verweerder het verzoek van eiser tot aanpassing van het schadegebied in de Regeling tegemoetkoming schade bij overstroming van de Maas in januari 2011 (hierna: de Regeling) afgewezen.

Bij besluit van 19 maart 2012 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiser ongegrond verklaard.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 13 september 2012. Eiser heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden. Verweerder heeft zich eveneens laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden.

Overwegingen

  1. De hoge waterstand van de Maas in de periode van 7 tot 11 januari 2011 heeft in Limburg tot overstroming en schade geleid. Verweerder heeft vastgesteld dat in het stroomgebied van de Maas van de landsgrens bij Eijsden tot aan de Koninginnebrug bij Well op 8, 9 en 10 januari 2011 waterstanden zijn gemeten die hoger zijn dan de hoogwaterstanden met een kans van voorkomen van minder dan 1 keer per 10 jaar (hierna: de grenswaarde) en dat artikel 2 van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing is. In de op 13 juli 2011 in werking getreden Regeling (artikel 1 onder b) wordt de winterbedding van de Maas tussen de landsgrens en de Koninginnebrug bij Well, voor zover daar geen gereglementeerde waterkeringen aanwezig zijn, als schadegebied aangemerkt.

  2. Bij brief van 2 mei 2011 heeft eiser naar aanleiding van de vooraankondiging van de Regeling, aan verweerder bericht dat naar zijn mening ook in het gebied tussen de Koninginnebrug in Well en de noordgrens van de gemeente Bergen een waterstand is bereikt die valt onder artikel 2 van de Wts, en heeft hij verweerder verzocht de Regeling van toepassing te verklaren tot aan de noordgrens van de gemeente Bergen. Eiser heeft daarbij gewezen op de aanwezigheid van diverse infrastructurele voorzieningen en situaties met een opstuwende werking van het Maaswater, waardoor de Maas bij de gemeente Bergen volgens eiser een hoger waterpeil heeft bereikt dan de grenswaarde. Bij het primaire besluit heeft verweerder het verzoek van eiser afgewezen. Verweerder heeft daarbij overwogen dat bij de stroomopwaarts van de gemeente Bergen gelegen meetlocatie Well evenals bij de stroomafwaarts van de gemeente Bergen gelegen meetlocatie Sambeek een waterpeil is gemeten dat gelijk is aan of lager is dan de grenswaarde. Verweerder stelt zich voorts op het standpunt dat in het model waarbij de grenswaarden zijn vastgesteld rekening is gehouden met de door eiser genoemde opstuwing in de Maas bij Bergen, zodat daarin geen reden kan zijn gelegen om aan te nemen dat de grenswaarde bij Bergen is overschreden.

  3. In bezwaar heeft...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT