Hoger beroep van Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands), December 18, 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak2012-12-18
Uitgevende instantie:Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands)

Arrest d.d. 18 december 2012

Zaaknummer: 200.084.818/01

GERECHTSHOF ARNHEM

Nevenzittingsplaats Leeuwarden

Arrest van de vierde kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., h.o.d.n. Bizner Bank,

gevestigd te Amsterdam,

appellante,

in eerste aanleg: eiseres en verweerster in oppositie,

hierna te noemen: Bizner Bank,

advocaat: mr. H. Post,

tegen

 1. de vennootschap onder firma Almere Taxi,

  gevestigd te Almere,

 2. [geïntimeerde 2] en

 3. [geïntimeerde 3],

  beiden wonende te [woonplaats],

  geïntimeerden,

  in eerste aanleg: gedaagden en eisers in oppositie,

  hierna tezamen in enkelvoudsvorm te noemen: Almere Taxi c.s.,

  advocaat: mr. J.B.M. Swart.

  Het geding in eerste instantie

  In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het verstekvonnis d.d. 9 december 2009 alsmede het op 5 januari 2011 in oppositie gewezen vonnis, uitgesproken door de rechtbank Zwolle-Lelystad.

  Het geding in hoger beroep

  Bij exploot van 18 maart 2011 is door Bizner Bank hoger beroep ingesteld van genoemd op 5 januari 2011 in oppositie gewezen vonnis, met dagvaarding van Almere Taxi c.s. tegen de zitting van 5 april 2011. Bij memorie van grieven heeft Bizner Bank zes grieven tegen het vonnis aangevoerd, welke grieven Almere Taxi c.s. bij memorie van antwoord heeft bestreden. Ten slotte hebben partijen hun stukken aan het hof overgelegd voor arrest.

  De beoordeling

 4. Het gaat in deze zaak voor zover van belang om het volgende. Bij overeenkomst d.d. 15 mei 2008 is tussen enerzijds Bizner Bank en anderzijds Almere Taxi c.s. een overeenkomst tot stand gekomen waarbij Bizner Bank voor Almere Taxi c.s. een betaalrekening is gaan houden, aan welke betaalrekening een kredietfaciliteit was verbonden met een limiet van € 5.000,--. Tevens kreeg Almere Taxi c.s. van Bizner Bank de beschikking over de elektronische dienst On-line bankieren, en verschafte Bizner Bank aan Almere Taxi c.s. (o.m.) een creditcard.

 5. Bizner Bank heeft op 12 december 2008 schriftelijk aan Almere Taxi c.s. meegedeeld dat zij (Bizner Bank) het krediet beëindigt, het volledige debetsaldo op de rekening opeist, alsmede de gehele bankrelatie beëindigt; zulks wegens een voortdurende ongeoorloofde overschrijding van de kredietlimiet, welke overschrijding in weerwil van daartoe strekkende verzoeken en sommaties van Bizner Bank door Almere Taxi c.s. niet ongedaan is gemaakt.

 6. De rechtbank is Almere Taxi c.s. gevolgd in haar opstelling – zakelijk weergegeven – dat Bizner Bank jegens Almere Taxi c.s. disproportioneel heeft gehandeld en haar zorgplicht jegens Almere Taxi c.s. heeft verzaakt door niet eerst te waarschuwen alvorens over te gaan tot afsluiting van de elektronische diensten en “bevriezing” van de betaalrekening (zie dagvaarding in oppositie punt 6 alsmede r.o. 3.4 van het beroepen vonnis). Op die gronden heeft de rechtbank het verstekvonnis waarbij Bizner Bank in het gelijk werd gesteld, in oppositie vernietigd en alsnog de vordering van Bizner Bank afgewezen.

 7. Waar Bizner Bank haar grieven heeft gericht tegen – in essentie – het oordeel van de rechtbank dat de handelwijze van Bizner Bank disproportioneel is, dat Bizner Bank de overstand gedurende enkele maanden heeft gedoogd, alsmede dat Bizner Bank met het oog op de gestage daling van de overstand niet zonder nadere waarschuwing had mogen overgaan tot blokkering van de rekening en de on-line aansluiting van Almere Taxi c.s., en voorts tegen het oordeel dat Bizner Bank door zulks toch te doen haar zorgplicht jegens Almere Taxi c.s. heeft verzaakt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT