Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, December 20, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/20
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem
SAMENVATTING

Naar het oordeel van het hof is het noodzakelijk de kinderen blijvend te beschermen tegen de moeder door haar uit het gezag te ontzetten. Bij de kinderen zijn blauwe plekken op het lichaam geconstateerd. Verder zagen de kinderen er vuil uit; zij bleken niet bekend met in bad gaan en haren wassen. De moeder gaf de kinderen in plaats van reguliere maaltijden cola te drinken en chips te eten. Niet... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.110.811

(zaaknummer rechtbank 126533)

beschikking van de familiekamer van 20 december 2012

inzake

[appellant],

wonende te [woonplaats],

verzoekster in hoger beroep, verder te noemen “de moeder”,

advocaat: mr. E.M. Elfrink te Hengelo (O),

en

de Raad voor de Kinderbescherming,

regio Overijssel,

gevestigd te Almelo,

verweerder in hoger beroep, verder te noemen “de raad”.

Als overige belanghebbenden zijn aangemerkt:

[belanghebbende],

wonende te [woonplaats],

verder te noemen “de vader”,

niet verschenen.

en

de Stichting Bureau Jeugdzorg Overijssel,

gevestigd te Almelo,

verder te noemen “de stichting”.

 1. Het geding in eerste aanleg

  Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikkingen van de rechtbank Almelo van 9 februari 2012, 5 april 2012 en 9 mei 2012, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

 2. Het geding in hoger beroep

  2.1 Bij beroepschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 31 juli 2012, is de moeder in hoger beroep gekomen van voormelde beschikking van 9 mei 2012. De moeder verzoekt het hof bij beschikking - uitvoerbaar bij voorraad - de bestreden beschikking te vernietigen en het verzoek van de raad betreffende de ontzetting af te wijzen, dan wel een onderzoek te gelasten, dan wel een beslissing te nemen die het hof juist acht.

  2.2 Bij verweerschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 24 september 2012, heeft de raad het verzoek in hoger beroep van de moeder bestreden. De raad verzoekt het hof primair de bestreden beschikking te bekrachtigen, kosten rechtens en subsidiair, alleen indien het hof de bestreden beschikking zou vernietigen, de na te noemen kinderen onder toezicht te stellen van de stichting voor de periode van een jaar en om die kinderen uit huis te plaatsen bij een pleeggezin zoals vermeld in de indicatiebesluiten, voor de duur van de ondertoezichtstelling.

  2.3 De mondelinge behandeling heeft op 27 november 2012 plaatsgevonden. De moeder is in persoon verschenen, bijgestaan door haar advocaat en A.N. Spoon (woonbegeleidster moeder vanuit Saron). Namens de raad zijn K. Oude Essink Nijhuis (juridisch deskundige) en C.J. Wijting (gedragsdeskundige) verschenen. Namens de stichting zijn L. Hams (gezinsvoogd) en J. Remers verschenen. De vader is met berichtgeving vooraf niet verschenen.

 3. De vaststaande feiten

  3.1 Uit de moeder is op [geboortedatum] 2008 [kind 1] geboren. Uit het in april 2012 door echtscheiding ontbonden huwelijk van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT