Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, December 14, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/14
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Weigering handhavend optreden naar aanleiding van klachten over nachtelijke geluidsoverlast van airco op garagedak buren. Terughoudende toetsing ten aanzien van beoordeling geluidsniveau door burgemeester en wethouders. Door eiser overgelegd rapport biedt geen aanknopingspunten voor onjuistheid beoordeling. Deze bestuursrechtelijke procedure leidt niet tot een bevredigende oplossing. Daarom heeft ... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ’s-HERTOGENBOSCHSector bestuursrechtzaaknummer: AWB 11/3555uitspraak van de enkelvoudige kamer van 14 december 2012 in de zaak tussen[eiser] te [woonplaats],eisergemachtigde: mr. dr. J.J.J. de Rooij,enhet college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel, verweerdergemachtigde: M. Compter.Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen [naam A] te [woonplaats], gemachtigde: mr. drs. F.K. van den Akker.ProcesverloopBij besluit van 26 april 2011 (het primaire besluit) heeft verweerder het verzoek van eiser, om handhavend op te treden ten aanzien van de op het platte dak van de garage/berging van de woning op het adres [adres A] geplaatste airconditioning (airco), afgewezen.Tegen dit besluit heeft eiser op 18 mei 2011 bij verweerder bezwaar gemaakt.Bij besluit van 14 september 2011 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiser ongegrond verklaard.Eiser heeft tegen het bestreden besluit op 21 oktober 2011 beroep ingesteld.Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 8 oktober 2012. Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. [naam A] is verschenen in persoon, bijgestaan door zijn gemachtigde.Overwegingen1. Het bestreden besluit gaat over een weigering tot handhavend optreden ten aanzien van (de geluidshinder veroorzaakt door) een airco.2. De airco is geplaatst tegenover een raam en openslaande deuren van slaapkamers in eisers woning. Ter legalisering van de plaatsing van deze airco heeft verweerder, bij besluit van 28 december 2010, een omgevingsvergunning verleend.3. Verweerder heeft, voor de bepaling of door de airco geluidshinder wordt veroorzaakt, aansluiting gezocht bij de normen van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit). Eiser kan zich hier niet mee verenigen.4. Op grond van artikel 4.1.5, eerste lid, van de APV 2010 van de gemeente Boxtel is het verboden om zonder ontheffing van het college buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluid- of lichthinder wordt veroorzaakt. Niet is bepaald wanneer sprake is van geluidshinder en op welke wijze dit moet worden bepaald.5. Verweerder komt, bij de bepaling of sprake is van geluidshinder, beoordelingsvrijheid toe. De enkele omstandigheid dat er ook andere normen zijn...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT