Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, December 20, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/20
Uitgevende instantie::Voorzieningenrechter
SAMENVATTING

Kort geding van zorgaanbieder SMN tegen zorgkantoor Menzis betreffende een beleidslijn van Menzis die volgens SMN onnodig belemmerd is voor kleine aanbieders. Het meest verstrekkende verweer dat er sprake is van rechtsverwerking treft doel. De beleidslijn is uitdrukkelijk in het inkoopdocument opgenomen, hierin wordt een termijn gegeven om bezwaren – schriftelijk – kenbaar te maken, waarbij wordt ... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: 429740 / KG ZA 12-1178

Vonnis in kort geding van 20 december 2012

in de zaak van

de stichting

Stichting Multidag Nijmegen,

statutair gevestigd te Nijmegen,

eiseres,

advocaat mr. C.C.J.M. Weijers te Nijmegen,

tegen:

de stichting

Stichting Zorgkantoor Menzis,

statutair gevestigd te Wageningen,

gedaagde,

advocaat mr. P. Halferkamps te Wageningen.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als 'SMN' en 'Menzis'.

 1. De feiten

  Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 6 december 2012 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

  1.1. SMN is een zorgaanbieder. Zij legt zich onder meer toe op vormen van zorg die zijn verzekerd krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in de regio Arnhem.

  1.2. Menzis is een zorgkantoor. Zorgkantoren dienen er zorg voor te dragen dat verzekerden in het kader van de AWBZ hun aanspraak op zorg tot gelding kunnen brengen. Ten behoeve van verzekerden uit de eigen regio sluit ieder zorgkantoor overeenkomsten met aanbieders die zorg leveren in die regio. Menzis is het zorgkantoor dat onder meer in de regio Arnhem het inkoopbeleid vaststelt en uitvoert.

  1.3. Op 8 juni 2012 heeft Menzis haar "inkoopdocument 2013", gepubliceerd (hierna: het inkoopdocument). Voor zover hier van belang vermeldt dat document:

  2.6 Productieafspraken

  (...)

  NB In verband met de voorziene overheveling van de functie Begeleiding van de AWBZ zal geen overeenkomst worden gesloten met nieuwe aanbieders die zich uitsluitend of grotendeels richten op de functie Begeleiding. Alleen nieuwe aanbieders die naast de functie Begeleiding zich tevens richten op de functies Persoonlijke Verzorging (PV) en Verpleging (VP) worden komen in aanmerking voor een overeenkomst met Menzis (...).

  (...)

  3.3 Tegenstrijdigheden / onjuistheden en bezwaren

  Het indienen van een Offerte houdt in dat de aanbieder onverkort met de bepalingen, voorwaarden en procedure zoals beschreven in dit inkoopdocument inclusief bijlagen, instemt.

  Als een aanbieder bezwaren heeft tegen (onderdelen van) de aanvraag inclusief bijlagen, waaronder inkoopvoorwaarden betreffende de zorg, de rangorde, de beoordelingsprocedure en de overeenkomst , dient hij die bezwaren op de kortst mogelijke termijn en in ieder geval uiterlijk op 29 juni 2012, 17.00 uur, schriftelijk kenbaar te maken aan Menzis, via de in paragraaf 3.2 omschreven procedure. Na deze datum kan de aanbieder geen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT