Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Alkmaar, 20 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:20 december 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank Alkmaar
SAMENVATTING

Terugvordering van € 61.699,00 inzake de Wet participatiebudget (Wpb). Uit het wettelijk stelsel van toekenning en verantwoording van een uitkering ten behoeve van de kosten van participatievoorzieningen volgt, dat indien uit de aangeleverde verantwoordingsinformatie blijkt dat ten aanzien van een besteding sprake is van financiële onzekerheid, dit tot gevolg heeft dat die besteding niet althans... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ALKMAAR

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12/204

uitspraak van de meervoudige kamer van 20 december 2012 in de zaak tussen

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, te Wognum, eiser (gemachtigden: [naam 1] en [naam 2]),

en

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verweerder

(gemachtigden: mr. H.P.M. Schenkels en M. Bochallati).

Procesverloop

Bij besluit van 11 mei 2011 (het primaire besluit) heeft verweerder, voor zover hier van belang, een bedrag van € 61.699,00 van eiser teruggevorderd.

Bij besluit van 14 december 2011 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiser ongegrond verklaard.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 15 november 2012, waar eiser is vertegenwoordigd door zijn gemachtigden. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden.

Overwegingen

 1. Uitsluitend is in geschil of verweerder het bedrag van € 61.699,00 terecht en op goede gronden van eiser heeft teruggevorderd.

 2. De rechtbank neemt bij de beoordeling de volgende, door partijen niet betwiste, feiten als vaststaand aan.

  Bij brief van 27 april 2010 heeft accountantskantoor KPMG Accountants N.V. (hierna: de accountant) een verklaring betreffende de jaarrekening 2009 doen toekomen aan de gemeenteraad van de gemeente Wervershoof (thans Medemblik) (hierna: de raad). Bij de jaarrekening is een bijlage opgenomen. Deze bijlage bevat een accountantsverklaring en een verslag van bevindingen. De accountant heeft in paragraaf 6 ‘Single information Single audit (hierna: SiSa) Verslag van bevindingen SiSa 2009’ onder het kopje ‘Bevindingen 2009’ het volgende gerapporteerd: “Er bestaat onzekerheid omtrent de rechtmatige besteding van de Educatiegelden (onderdeel van het Participatiebudget). De bestedingen van EUR 62.000 zijn (nog) niet voorzien van een accountantsverklaring”.

  In de zogeheten SiSa-bijlage is onder nummer 82 ‘Participatiebudget’ de onzekerheid eveneens vermeld. Daarbij is aangegeven dat nog geen accountantsverklaring is ontvangen van de Regionale Opleiding Centra (hierna: ROC’s).

  Op 28 mei 2010 heeft verweerder van eiser het jaarverslag van 27 april 2010 ontvangen.

  Op 28 juni 2010 heeft Ernst & Young Accountants LLP (hierna: Ernst & Young) een verklaring betreffende de jaarrekening uitgebracht aan de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland. In het jaarverslag is onder meer het volgende vermeld: “Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2009 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid.” Onder het kopje ‘Verloopstaat participatie- en WEB-budget voor verantwoordingen aan gemeenten per 2009 II’ is met betrekking tot de gemeente Wervershoof in de kolom ‘Totaal Realisatie 2009’ een bedrag van (afgerond) € 61.699,00 opgenomen.

  Eiser heeft het jaarverslag van 28 juni 2010 op 6 juli 2011, als bijlage bij het bezwaarschrift, aan verweerder toegestuurd.

 3. Voor de beoordeling is de volgende regelgeving van belang.

  Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Wet participatiebudget (Wpb) verstrekt Onze Minister van Sociale Zaken en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT