Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, 20 maart 2013

Uitgevende instantie::Raad van State
Datum uitspraak:20 maart 2013
SAMENVATTING

Bij besluit van 29 september 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.

 
GRATIS UITTREKSEL

?200908600/1/R4 en 201205452/1/R4.Datum uitspraak: 20 maart 2013

AFDELINGBESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

1. [appellant sub 1], wonend te Veldhoven,2. [appellant sub 2], wonend te Eersel,3. [appellanten sub 3], beiden wonend te Vessem, gemeente Eersel (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 3]),4. [appellant sub 4], wonend te Eersel,5. [appellant sub 5], wonend te Wintelre, gemeente Eersel,6. de stichting Stichting Steun AVKP, gevestigd te Eindhoven (hierna: de stichting),7. [appellante sub 7], wonend te Wintelre, gemeente Eersel,8. [appellant sub 8], wonend te Riethoven, gemeente Bergeijk,9. [appellant sub 9], wonend te Knegsel, gemeente Eersel,10. [appellant sub 10 A], wonend te Knegsel, gemeente Eersel, en [appellant sub 10 B], wonend te Vessem, gemeente Eersel (hierna: [appellant sub 10 A] en [appellant sub 10 B]),11. [appellant sub 11], wonend te Knegsel, gemeente Eersel,12. [appellanten sub 12], beiden wonend te Wintelre, gemeente Eersel (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 12]),13. [appellant sub 13], wonend te Steensel, gemeente Eersel,14. [appellante sub 14], wonend te Steensel, gemeente Eersel,15. [appellant sub 15], wonend te Steensel, gemeente Eersel,16. [appellant sub 10 B], wonend te Vessem, gemeente Eersel,17. [appellant sub 17 A], wonend te Eersel, en [appellant sub 17 B], wonend te Hapert, gemeente Bladel (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 17]),18. [appellant sub 18], wonend te Wintelre, gemeente Eersel,19. [appellant sub 19], wonend te Duizel, gemeente Eersel (hierna: [appellant sub 19]),20. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hortus Virides B.V., gevestigd te Eersel,21. [appellant sub 21], wonend te Weert,22. [appellant sub 22], wonend te Vessem, gemeente Eersel,23. [appellant sub 23] en [appellant sub 17 A], beiden wonend te Eersel (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 23]),24. [appellant sub 24], wonend te Wintelre, gemeente Eersel,25. [appellant sub 25], wonend te Knegsel, gemeente Eersel,

en

de raad van de gemeente Eersel,verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 29 september 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [appellant sub 1], [appellant sub 2], [appellant sub 3], [appellant sub 4], [appellant sub 5], de stichting, [appellante sub 7], [appellant sub 8], [appellant sub 9], [appellant sub 10 A] en [appellant sub 10 B], [appellant sub 11], [appellant sub 12], [appellant sub 13], [appellante sub 14], [appellant sub 15], [appellant sub 10 B], [appellant sub 17], [appellant sub 18], [appellant sub 19], Hortus Virides, [appellant sub 21], [appellant sub 22] en [appellant sub 23] beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening heeft desverzocht een deskundigenbericht uitgebracht.

[appellant sub 2], [appellant sub 3], [appellant sub 5], [appellante sub 7], [appellant sub 8], [appellant sub 9], [appellant sub 11], [appellant sub 13], [appellante sub 14], [appellant sub 15], [appellant sub 18], [appellant sub 19], [appellant sub 21], [appellant sub 23] en de raad hebben hun zienswijze daarop naar voren gebracht.

[appellant sub 2], [appellant sub 3], [appellant sub 12], [appellant sub 13], [appellant sub 15], [appellant sub 5], [appellant sub 18], [appellant sub 22] en [appellant sub 23] hebben nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 26, 27 en 28 september 2011, waar [appellant sub 1], [appellant sub 2], [appellant sub 3], [appellant sub 4], [appellant sub 5], de stichting, [appellante sub 7], [appellant sub 8], [appellant sub 9], [appellant sub 10 A] en [appellant sub 10 B], [appellant sub 11], [appellant sub 12], [appellant sub 13], [appellante sub 14], [appellant sub 15], [appellant sub 10 B], [appellant sub 17], [appellant sub 18], [appellant sub 19], Hortus Virides, [appellant sub 21], [appellant sub 22], [appellant sub 23] en de raad zijn verschenen of zich hebben laten vertegenwoordigen.

De Afdeling heeft de behandeling van de beroepen van [belanghebbende A], [belanghebbenden B], [belanghebbenden C], [belanghebbenden D], [belanghebbenden E], [belanghebbenden F], [belanghebbenden G], [belanghebbenden H], [belanghebbenden I], [belanghebbenden J], [belanghebbenden K], de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nugax B.V., [belanghebbenden L], [belanghebbenden M], [belanghebbenden N], [belanghebbenden O], de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bnl B.V., [belanghebbenden P], de vennootschap naar Luxemburgs recht "International I.P. Telephony S.A." en de staatssecretaris van Defensie tegen het besluit van 29 september 2009 afgesplitst en voortgezet onder zaak nr. 200908600/6/R4. Bij uitspraak van 18 november 2011 heeft de Afdeling op deze beroepen beslist.

Bij tussenuitspraak van 18 november 2011 in zaak nr. 200908600/1/T1/R4 (hierna: de tussenuitspraak) heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 24 weken na de verzending van de tussenuitspraak de daarin omschreven gebreken in het besluit van 29 september 2009 te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.

Bij brief van 27 april 2012 heeft de raad aangegeven dat hij bij besluit van 3 april 2012 de gebreken in het besluit van 29 september 2009 heeft hersteld.

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen over de wijze waarop de gebreken zijn hersteld naar voren te brengen.

[appellant sub 1], [appellant sub 3], [appellant sub 5], de stichting, [appellante sub 7], [appellant sub 8], [appellant sub 9], [appellant sub 10 A] en [appellant sub 10 B], [appellant sub 11], [appellant sub 12], [appellant sub 13], [appellante sub 14], [appellant sub 15], [appellant sub 10 B], [appellant sub 17], [appellant sub 19], [appellant sub 21], [appellant sub 22] en [appellant sub 23] hebben zienswijzen naar voren gebracht.

Tegen het besluit van 3 april 2012 hebben [appellant sub 24] en [appellant sub 25] beroep ingesteld.

De Afdeling heeft de zaken gevoegd en opnieuw ter zitting behandeld op25 januari 2013, waar [appellant sub 1], [appellant sub 3], [appellant sub 5], de stichting, [appellant sub 9], [appellant sub 17], [appellant sub 21], [appellant sub 22], [appellant sub 23], [appellant sub 24], [appellant sub 25] en de raad zijn verschenen of zich hebben laten vertegenwoordigen.

Overwegingen

1. Ter uitvoering van de tussenuitspraak heeft de raad bij besluit van 3 april 2012 het besluit van 29 september 2009 op een aantal punten gewijzigd.

2. Ingevolge artikel 6:18, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), zoals dit luidde ten tijde van belang, brengt het aanhangig zijn van bezwaar of beroep tegen een besluit geen verandering in een los van het bezwaar of beroep reeds bestaande bevoegdheid tot intrekking of wijziging van dat besluit.

Ingevolge artikel 6:19, eerste lid, zoals dit luidde ten tijde van belang, wordt, indien een bestuursorgaan een besluit heeft genomen als bedoeld in artikel 6:18, het bezwaar of beroep geacht mede te zijn gericht tegen het nieuwe besluit, tenzij dat besluit aan het bezwaar of beroep geheel tegemoet komt.

De beroepen van [appellante sub 7], [appellant sub 10 A] en [appellant sub 10 B], [appellant sub 10 B] en Hortus Virides

3. Bij de tussenuitspraak heeft de Afdeling de raad opgedragen om met inachtneming van hetgeen in die uitspraak ten aanzien van de beroepen van voornoemde appellanten is overwogen de onderscheiden, naar aanleiding van hun beroepen geconstateerde gebreken te herstellen. De raad heeft ten aanzien van de door deze appellanten bestreden plandelen zijn besluit van 29 september 2009 gewijzigd bij besluit van 3 april 2012. [appellante sub 7], [appellant sub 10 A] en [appellant sub 10 B] en [appellant sub 10 B] hebben medegedeeld in te stemmen met het besluit van 3 april 2012.

De Afdeling stelt vast dat met het besluit van 3 april 2012 geheel tegemoet gekomen is aan de tegen het besluit van 29 september 2009 gerichte beroepen van [appellante sub 7], [appellant sub 10 A] en [appellant sub 10 B], [appellant sub 10 B] en Hortus Virides. Gelet op het bepaalde in artikel 6:19, eerste lid, van de Awb, zoals dit luidde ten tijde van belang, is daarom, voor zover het deze appellanten betreft, geen beroep van rechtswege ontstaan tegen het besluit van 3 april 2012. De Afdeling dient daarom uitsluitend nog te oordelen over de beroepen van [appellante sub 7], [appellant sub 10 A] en [appellant sub 10 B], [appellant sub 10 B] en Hortus Virides tegen het besluit van 29 september 2009.

Gelet op hetgeen in de tussenuitspraak daarover is overwogen, zijn de beroepen van [appellante sub 7], [appellant sub 10 A] en [appellant sub 10 B], [appellant sub 10 B] en Hortus Virides tegen het besluit van 29 september 2009 gegrond. Het besluit van 29 september 2009, voor zover door hen bestreden, dient te worden vernietigd op de in die uitspraak vermelde gronden.

De beroepen van [appellant sub 8], [appellant sub 13], [appellante sub 14], [appellant sub 15] en [appellant sub 19]

4. Bij de tussenuitspraak heeft de Afdeling de raad opgedragen om met inachtneming van hetgeen in die uitspraak ten aanzien van de beroepen van [appellant sub 8], [appellant sub 13], [appellante sub 14], [appellant sub 15] en [appellant sub 19] is overwogen de onderscheiden, naar aanleiding van hun beroepen geconstateerde gebreken te herstellen. De raad heeft ten aanzien van de door deze appellanten bestreden plandelen zijn besluit van 29 september 2009 gewijzigd bij besluit van 3 april 2012.

De Afdeling stelt vast dat met het besluit van 3 april 2012 niet geheel tegemoet gekomen is aan de beroepen van [appellant sub 8], [appellant sub 13], [appellante sub 14], [appellant sub 15] en [appellant sub 19] tegen het besluit van 29 september 2009. Gelet op artikel 6:19, eerste lid, van de Awb, zoals dit luidde ten tijde van belang, moeten de beroepen van [appellant sub 8], [appellant sub 13], [appellante sub 14], [appellant sub 15] en [appellant sub 19] dan ook worden geacht...

Om verder te lezen

PROBEER HET GRATIS UIT