Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, November 07, 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak2012-11-07
Uitgevende instantie:Rechtbank Middelburg

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 69856 / HA ZA 09-541

Vonnis van 7 november 2012

in de zaak van

[eiser],

wonende te Terneuzen,

eiser,

advocaat mr. E.C. Mientjes te Bergen op Zoom,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

PROVINCIE ZEELAND,

zetelend te Middelburg,

gedaagde,

advocaat mr. U.T. Hoekstra te Middelburg.

Partijen zullen hierna [eiser] en de provincie genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 23 maart 2011

  - het deskundigenbericht

  - de conclusie na deskundigenbericht van [eiser]

  - de antwoordconclusie na deskundigenbericht van de provincie

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De verdere beoordeling

  2.1. In het tussenvonnis is bepaald dat onderzoek zou worden verricht door één deskundige, te weten de heer W. van Wijngaarden RE, verbonden aan TVW Expertise B.V. te De Meern. Eerder is overwogen dat sprake is van schade aan het pand van [eiser] aan de [adres] als gevolg van de saneringswerkzaamheden op en rond het perceel [adres in dezelfde straat]. Doel van het deskundigenonderzoek was het bepalen van de omvang van die schade, te bepalen aan de hand van het verschil tussen de huidige bouwkundige toestand van het pand en de bouwkundige toestand zoals neergelegd in het vooropnamerapport van Geschiere-Joziasse van 2004, voor zover dat verschil is veroorzaakt door de saneringswerkzaamheden. Daarbij diende de deskundige in aanmerking te nemen dat vooropnamerapport, de tussenopname van Geschiere-Joziasse uit 2007 en de opname door Troostwijk uit 2008. De deskundige heeft blijkens zijn rapport uitvoerig de bij voormelde opnamen gemaakte foto’s en bevindingen vergeleken, vervolgens zijn onderzoek in het bijzijn van (vertegenwoordigers) van partijen verricht, zijn conceptrapport aan partijen voorgelegd en die commentaren en zijn reactie daarop in zijn definitieve rapport verwerkt.

  Bij bespreking van het rapport en de reacties van partijen daarop stelt de rechtbank voorop dat uitgangspunt is dat de sanering schade heeft veroorzaakt aan het pand van [eiser]. De precieze omvang daarvan en de begroting van het herstel daarvan stonden echter nog niet vast vóór de deskundige met zijn taak aanving. Tot die taak behoort daarom mede een kritische beschouwing van de door hem aangetroffen gebreken op de vraag of die “oud”, van vóór de sanering, of “nieuw” zijn. De vooropname is daarbij een belangrijk document maar indien de deskundige beredeneerd en overtuigend aangeeft dat die vooropname niet volledig is geweest dient bij het vaststellen van de schade daarmee rekening te worden gehouden. Voor zover [eiser] een ander standpunt inneemt kan hij daar in niet worden gevolgd.

  2.2. De deskundige heeft zijn rapport opgebouwd aan de hand van de hem door de rechtbank voorgelegde vragen. De rechtbank zal het rapport op dezelfde wijze bespreken.

  a. Wat zijn de kosten van herstel van de schade aan het pand van [eiser] aan de [adres] te Terneuzen, uitgaande van de opnames door Geschiere-Joziasse (2004 en 2007) en Troostwijk (2008)?

  De deskundige komt aan de hand van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT