Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, October 31, 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak2012-10-31
Uitgevende instantie:Rechtbank Middelburg

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 79760 / HA ZA 11-345

Vonnis van 31 oktober 2012

in de zaak van

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie ],

wonende te Zuidzande, gemeente Sluis,

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

advocaat mr. A.J.K. Fluit te Middelburg,

tegen

de besloten vennootschap DE VEY MESTDAGH BEHEER B.V.,

mede handelend onder de naam De Vey Mestdagh,

gevestigd te Vlissingen,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. L.F. Jagtenberg te Hoofddorp.

Partijen zullen hierna [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] en De Vey genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 9 november 2011

  - het proces-verbaal van comparitie van 21 december 2011

  - de conclusie van antwoord in reconventie

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,], onder meer ontwerper, heeft onder de naam [naam] in opdracht van De Vey Mestdag B.V. (verder: De Vey-oud) gedurende een tiental jaren ontwerpen gemaakt. Op 31 september 2010 is De Vey-oud in staat van faillissement verklaard.

  2.2. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] heeft gedurende tenminste twee jaar vóór het faillissement op zijn facturen aan De Vey-oud vermeld dat op opdrachten aan hem algemene voorwaarden van toepassing waren en de vindplaats op een website van die voorwaarden vermeld. Die voorwaarden, daterend van april 2009, houden onder meer in:

  Artikel 16. INTELLECTUEEL EIGENDOM, GEBRUIK, LICENTIE EN NAAMSVERMELDING

  1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusief recht tot het gebruik van de tekst en/of het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft die licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de tekst en/of het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

  2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd de tekst en/of het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging (..)van de (..) ontwerpen, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

  3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

  1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt (..)

  7 Bij auteursrechtelijk beschermde werken heeft de opdrachtnemer recht op naamsvermelding, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. (..)

  2.3. De Vey is opgericht op 17 november 2010 en heeft de activiteiten van De Vey-oud vervolgens voortgezet en daartoe met de curator in het faillissement van De Vey-oud een overeenkomst ter overname van een aantal activa gesloten. De brief van de curator d.d. 23 december 2010 houdt onder meer in:

  “Alle ontwerpen inclusief de auteursrechten die in het bezit van De Vey Mestdagh B.V. waren zijn rechtsgeldig en exclusief overgedragen aan De Vey Mestdagh Beheer B.V.”

 3. Het geschil

  in conventie

  3.1. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] vordert samengevat - veroordeling van De Vey Mestdagh Beheer B.V.

  - om zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] op zijn werken genoemd in de lijsten I en II in de dagvaarding en derhalve het openbaar maken en verveelvoudigen van die werken te staken en gestaakt te houden

  - om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan haar afnemers een brief te zenden als verwoord in het petitum sub 2 van de dagvaarding met toezending van kopiebrieven en adresgegevens aan de advocaat van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,]

  - binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis de gehele voorraad inbreukmakende zaken met inbegrip van de door haar afnemers retourgezonden zaken, te verzenden naar [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] of een door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] aangewezen derde

  - tot betaling van een dwangsom van € 500,-- per overtreding bij overtreding van een van voormelde geboden

  - tot betaling van een schadevergoeding van primair € 95.541,-- , subsidiair € 31.847,-- met rente

  - tot betaling van de proceskosten waar onder begrepen een bedrag ad € 16.520,31 ex 1019hRv en van de nakosten.

  3.2. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] legt aan zijn vorderingen ten grondslag:

  a. Op de tussen hem en De Vey-oud gesloten overeenkomsten waren de door hem gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing. De Vey-oud en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] hadden een bestendige en langdurige zakelijke relatie. Die voorwaarden zijn in het begin van de relatie ook aan De Vey-oud overhandigd, zijn gebruikelijk in de branche en er is steeds naar verwezen op de door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] aan De Vey-oud gezonden facturen.

  b. Als ontwerper komt aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] het auteursrecht op zijn ontwerpen toe; de opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht. Voor de door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] onder “Lijst I”gerubriceerde ontwerpen was hij ten tijde van het uitspreken van het faillissement nog niet betaald. Krachtens artikel 16.3 van de algemene voorwaarden is het de opdrachtgever dan niet (langer) toegestaan het ontwerp te gebruiken. Ter zake van die ontwerpen kon dan ook geen gebruiksrecht worden overgedragen aan De Vey. Niettemin heeft De Vey na het faillissement van De Vey-oud de ontwerpen zonder toestemming van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] onrechtmatig want in strijd met artikel 1 jis 12,13,14 en 25 van de Auteurswet en met de algemene voorwaarden wel openbaar gemaakt en verveelvoudigd of doen openbaar maken of verveelvoudigen. Op grond van artikel 16.2 van de algemene voorwaarden is De Vey daarom gehouden tot betaling van drie maal het overeengekomen honororarium, derhalve 3 x € 6.505,-- =

  € 19.515,-- . Subsidiair, voor zo ver de algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn, vordert [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] schadevergoeding tot het overeengekomen honorarium ad

  € 6.505,--.

  c. De door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] onder “Lijst II” gerubriceerde ontwerpen zijn wel betaald; het auteursrecht is echter aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] gebleven. Aan de opdrachtgever komt het gebruiksrecht toe dat echter krachtens artikel 16.1 van de algemene voorwaarden beperkt is tot de bij de opdracht overeengekomen bestemming tenzij ruimer gebruik is overeengekomen hetgeen in casu niet het geval is. Derhalve is de licentie beperkt tot dat gebruik van de werken waarover op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. De curator heeft slechts dat beperkte gebruiksrecht kunnen overdragen. Niettemin zijn zonder toestemming van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] ontwerpen van hem door een derde bewerkt en (vervolgens) openbaar gemaakt en zijn diverse items op de website van De Vey of derden openbaar gemaakt. De Vey was door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,] er ook op gewezen dat het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT