Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zwolle, 22 maart 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:22 maart 2013
Uitgevende instantie::Rechtbank Zwolle
SAMENVATTING

Gewijzigde vaststelling Natuurbeheerplan Overijssel. Beroep ongegrond. De rechtbank is van oordeel dat verweerder in redelijkheid heeft kunnen besluiten om de vaartoeslag niet op te nemen in het Natuurbeheerplan. Verweerder heeft in dit verband rekening mogen houden met de financiële gevolgen van het opnemen van de vaartoeslag en van het begrenzen van percelen die daarvoor in aanmerking kunnen... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team bestuursrecht

Zittingsplaats Zwolle

Registratienummer: Awb 12/2310 en Awb 12/2311

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaken tussen

A,

wonende te B, en

Riettelersvereniging De Wieden,

gevestigd te B,

eisers;

en

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 18 september 2012 heeft verweerder het gewijzigde Natuurbeheerplan Overijssel 2012 (hierna: het Natuurbeheerplan) vastgesteld. Het besluit is met ingang van 24 september 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegd. Eiser A, hierna te noemen eiser, heeft tegen dit besluit bij brief van 18 oktober 2012 beroep ingesteld. Eiseres Riettelersvereniging De Wieden, hierna te noemen eiseres, heeft bij brief van 1 november 2012 beroep ingesteld.

De beroepen zijn ter zitting van 7 februari 2013 behandeld. Eiser is in persoon verschenen. Eiseres heeft zich laten vertegenwoordigen door C, voorzitter. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. H. Hams en ing. R.G. Kelder.

Overwegingen

De rechtbank stelt voorop dat het bestreden besluit met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is voorbereid. Tegen dit besluit stond, gelet op het bepaalde in artikel 7:1, eerste lid, aanhef en onder d, van de Awb, dan ook rechtstreeks beroep open.

Eiser is werkzaam als rietteler in De Wieden en eiseres is een vereniging van riettelers die werkzaam zijn in De Wieden. Eisers kunnen, gelet hierop, worden aangemerkt als belanghebbenden bij het bestreden besluit.

Artikel 2.1, eerste lid, van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer van de provincie Overijssel (hierna: de Subsisieregeling) bepaalt dat Gedeputeerde Staten een natuurbeheerplan vaststellen.

Artikel 3.8, eerste tot en met derde lid, van de Subsidieregeling luidt als volgt:

 1. Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks voor met ingang van het komende kalenderjaar te verlenen subsidies natuurbeheer vast:

  1. de tarieven voor de verschillende natuurbeheertypen, uitgedrukt in een bedrag per hectare;

  2. het tarief voor het recreatiepakket, uitgedrukt in een bedrag per hectare;

  3. de tarieven voor de monitoring van de kwaliteit van de verschillende natuurbeheertypen, uitgedrukt in een bedrag per hectare, én

  4. de tarieven voor de toeslagen, bedoeld in het tweede lid, onderdelen a en b, uitgedrukt in een bedrag per hectare.

 2. Gedeputeerde Staten kunnen een subsidie natuurbeheer met ingang van elk kalenderjaar van de in artikel 3.2 bedoelde periode:

  1. verhogen met een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT