Cassatie van Hoge Raad, 26 september 2008

Datum uitspraak:26 september 2008
Uitgevende instantie::Hoge Raad
SAMENVATTING

Vertegenwoordigingsbevoegdheid bij contractsovername aansprakelijkheidsverzekering (81 RO).

 
GRATIS UITTREKSEL

26 september 2008

Eerste Kamer

Nr. C07/059HR

EV/MD

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

 1. MULTICLIMA INTERNATIONAL B.V.,

 2. MULTICLIMA TECHNIEK B.V.,

  beide gevestigd te Enschede,

  EISERESSEN tot cassatie,

  advocaat: mr. P. Garretsen,

  t e g e n

  HANNOVER INTERNATIONAL INSURANCE (NEDERLAND) N.V.,

  gevestigd te Rotterdam,

  VERWEERSTER in cassatie,

  niet verschenen.

  Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Multiclima c.s. en HDI.

 3. Het geding in feitelijke instanties

  HDI heeft bij exploot van 7 juni 2004 Multiclima c.s. gedagvaard voor de rechtbank Almelo en gevorderd, kort gezegd, Multiclima c.s. te veroordelen om aan HDI te betalen een bedrag van € 14.446,34 in verband met een verschuldigde verzekeringspremie, met rente en kosten.

  Bij verstekvonnis van 30 juni 2004 heeft de rechtbank het gevorderde toegewezen.

  Multiclima c.s. zijn tegen dit vonnis in verzet gekomen en hebben de vordering bestreden.

  De rechtbank heeft, na bij tussenvonnis van 27 oktober 2004 een comparitie van partijen te hebben gelast, bij eindvonnis van 1 juni 2005 de vordering afgewezen. Tegen de vonnissen van 27 oktober 2004 en 1 juni 2005 heeft HDI hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem en haar eis vermeerderd met € 6.750,--.

  Het hof heeft bij tussenarrest van 4 april 2006 HDI niet-ontvankelijk verklaard in haar hoger beroep van het tussen partijen gewezen vonnis van 27 oktober 2004 en iedere verdere beslissing aangehouden.

  Bij eindarrest van 29 augustus 2006 heeft het hof het vonnis van de rechtbank van 1 juni 2005 vernietigd en de vordering alsnog toegewezen.

  De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

 4. Het geding in cassatie

  Tegen de arresten van het hof hebben Multiclima c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

  Tegen HDI is verstek verleend.

  De zaak is voor Multiclima c.s. toegelicht door haar advocaat.

  De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt tot verwerping.

 5. Beoordeling van de middelen

  De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

 6. Beslissing

  De Hoge Raad:

  verwerpt het beroep;

  veroordeelt Multiclima c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van HDI begroot op nihil.

  Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, A. Hammerstein en J.C. van Oven, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 26 september 2008.

  Nr. C07/059HR

  Mr. L. Timmerman

  Zitting d.d. 11 juli 2008

  Conclusie inzake

  - Multiclima International BV

  - Multiclima Techniek BV

  (hierna gezamenlijk: Multiclima c.s.)

  tegen

  Hannover International Insurance (Nederland) NV

  (hierna: HDI)

 7. Inleiding en feiten

  1.1 Deze zaak draait om de vraag of HDI heeft mogen vertrouwen dat [betrokkene 1] bevoegd was Multiclima c.s. te vertegenwoordigen bij het overnemen van een verzekeringscontract. Het hof heeft de volgende feiten vastgesteld.(1)

  1.2 In 1997 heeft Multiclima BV een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij HDI onder polisnummer [A0001].

  1.3 Multiclima BV is op 7 januari 2002 door de rechtbank Almelo failliet verklaard.

  1.4 Multiclima c.s. hebben een aantal activa uit de boedel van Multiclima BV overgenomen.

  1.5 Multiclima c.s. hebben via de tussenpersoon TSA Verzekeringen BV (hierna: TSA) overlegd over overname of voortzetting van de aansprakelijkheidsverzekering door Multiclima c.s.

  1.6 Overeenkomstig een faxbericht van HDI aan TSA van 21 februari 2001 heeft TSA bij brief van 18 maart 2002 aan Multiclima International bericht(2) dat zij haar voor de voortzetting van de aansprakelijkheidsverzekering een aanvraagformulier heeft doen toekomen, maar dat voortzetting van de polis ook op een andere manier kan: bij garantstelling voor onder meer de openstaande premie kan de naamswijziging door middel van een aanvraagformulier of uittreksel van de Kamer van Koophandel worden aangetekend en de polis worden overgenomen. TSA verzoekt Multiclima International, als zij daarvoor kiest, de brief voor akkoord te tekenen waardoor zij bevestigt garant te staan voor openstaande premies. Onderaan de kopie van deze brief is in handschrift naast de voorgetypte woorden "Accoord Multiclima International B.V." toegevoegd: & Techniek BV). Naast de getypte woorden "Ondertekend door:" is met de hand ingevuld: "[betrokkene 1]" en naast het woord handtekening is een handtekening ingevuld.

  1.7 Op 18 april 2002 is een aanvraagformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven ingevuld op naam van Multiclima International BV & Techniek BV als verzekeringnemer, waarbij is aangekruist dat het betreft een wijziging van een bestaande polis, bekend onder nummer [A0001]. Bij brief van 19 april 2002 heeft TSA het aanvraagformulier aan HDI doen toekomen. Daarbij gevoegd waren uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, gedateerd 20 februari 2002.

  1.8 Op 27 april 2002 heeft HDI de verzekeringspolis op naam van Multiclima International gesteld met als mutatiedatum 1 januari 2002. Multiclima Techniek is per 24 januari 2002 als meeverzekerde rechtspersoon opgenomen.

  1.9 Bij brief van 20 februari 2003 heeft Multiclima International aan de tussenpersoon Meeus Assurantiën Noord bericht dat na overname van de activa is besproken dat voortzetting van de aansprakelijkheidsverzekering op basis van de voorwaarden van Multiclima BV zou plaatsvinden, maar dat nu bij controle van de polis blijkt dat HDI andere voorwaarden hanteert, waarmee zij niet akkoord gaat, zodat zij vanaf de ingangsdatum 1 januari 2003 de verzekering niet accepteert.

  1.10 Bij brief van 12 mei heeft NVM, een incassobureau, Multiclima International gesommeerd haar schuld aan HDI binnen 48 uur te voldoen. Naar aanleiding daarvan hebben Multiclima c.s. bij monde van werknemer Brouwer op 14 mei 2003 telefonisch om uitstel gevraagd.

  1.11 Bij brief van 13 augustus 2003 heeft Multiclima Techniek de verzekering opgezegd.

  1.12 Op 10 november 2003 heeft Multiclima International via haar werknemer [betrokkene 2] aan HDI medegedeeld, dat zij wil praten over de dekking van de polis.

 8. Procesverloop

  2.1 HDI heeft Multiclima c.s. gedagvaard voor de rechtbank Almelo. HDI heeft gesteld dat zij Multiclima c.s. een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten en dat Multiclima de verschuldigde verzekeringspremie van € 14.446,34 niet heeft voldaan. HDI vordert kort gezegd betaling van deze premie.

  2.2 De rechtbank heeft het gevorderde bij verstek toegewezen. Na zuivering van verstek wijst de rechtbank de vordering op 1 juni 2005 af. Volgens de rechtbank gaat het hier niet om een wijziging tenaamstelling onder handhaving van bestaande verzekeringsvoorwaarden, maar om het sluiten van een nieuwe verzekeringsovereenkomst met één of meer andere rechtspersonen (rov. 10). De rechtbank oordeelt dat tussen Multiclima c.s. en HDI geen verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Op basis van de door HDI overgelegde stukken, waaronder de relevante uittreksels van de Kamer van Koophandel, oordeelt de rechtbank dat het aanvraagformulier niet bevoegdelijk is ondertekend noch bekrachtigd. Evenmin kan volgens de rechtbank wilsovereenstemming ten aanzien van de polisvoorwaarden worden vastgesteld (rov. 11 en 12).

  2.3 In hoger beroep heeft HDI haar eis vermeerderd met € 6.750.(3) Multiclima c.s. hebben het appel bestreden.

  2.4 In zijn tussenarrest van 4 april 2006 overweegt het hof dat Multiclima c.s. niet als opvolgsters onder algemene titel de aansprakelijkheidsverzekering van Multiclima BV hebben voorgezet. Het hof neemt aan dat Multiclima c.s. een aantal activa uit het faillissement van Multiclima BV heeft overgenomen (rov. 4.5). Vervolgens overweegt het hof:

  4.6 Voor het antwoord op de vraag wat tussen partijen is overeengekomen acht het hof de hiervoor onder [par. 1.5 - 1.7] vastgestelde feiten van belang. Daaruit blijkt dat tussen Multiclima c.s. en HDI middels de tussenpersoon TSA is onderhandeld over de overname of voortzetting van de aansprakelijkheidsverzekering, dat TSA heeft bericht dat voortzetting van de polis kan geschieden door garantstelling en het invullen van een aanvraagformulier of het zenden van uittreksels van de Kamer van Koophandel en dat die brief namens Multiclima c.s. is ondertekend ter bevestiging van de garantstelling en dat voorts namens Multiclima c.s. het aanvraagformulier is ingediend, waarop was aangekruist dat het een wijziging van een bestaande polis betrof en het nummer van de aansprakelijkheidsverzekering van Multiclima B.V. was vermeld. Bij dit aanvraagformulier waren ook nog de uittreksels van de Kamer van Koophandel van Multiclima c.s. gevoegd. HDI heeft uit een en ander mogen afleiden dat Multiclima c.s. de verzekeringsovereenkomst van Multiclima B.V. wilde voortzetten en Multiclima c.s. behoorde te begrijpen dat HDI haar verklaringen aldus zou opvatten. Dat betekent dat tussen HDI en Multiclima c.s. is overeengekomen dat Multiclima International met Multiclima Techniek als medeverzekerde de tussen HDI en Multiclima B.V. gesloten aansprakelijkheidsverzekering zou voortzetten (hetgeen juridisch op overname van de overeenkomst neerkomt).

  4.7 Grief VI betreft het verweer van Multiclima c.s. dat de persoon die namens haar de brief voor akkoord heeft getekend en het aanvraagformulier heeft ondertekend, voor zover kan worden nagegaan een zekere [betrokkene 1], niet bevoegd was om namens haar te handelen, waartoe zij heeft verwezen naar de uittreksels uit het handelsregister. Daarin valt te lezen dat Multiclima c.s. wordt bestuurd door Capa Bel Air B.V. te Limassol, Cyprus. Deze vennootschap wordt op haar beurt bestuurd door Atlas Alpha Services Limited, eveneens te Limassol, Cyprus. Aan Multiclima c.s. kan worden toegegeven dat uit deze uittreksels...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT