Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Alkmaar, Sector kanton, 21 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:21 december 2012
Uitgevende instantie::Sector kanton
SAMENVATTING

Afwijzing ontbindingsverzoek. Werkgever heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de bezwaren van de werknemer tegen het dragen van bedrijfskleding. De kantonrechter heeft daardoor onvoldoende informatie om te kunnen beoordelen of de werknemer op goede gronden weigert het door de werkgever verstrekte poloshirt te dragen.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Hoorn

Zaaknr/repnr.: 421743 \ OA VERZ 12-215

Uitspraakdatum: 21 december 2012

Beschikking in de zaak van

De stichting STICHTING OUDERENZORG WILGAERDEN, gevestigd te Hoorn

verzoekende partij

verder ook te noemen Wilgaerden

gemachtigde: mr. L. Bijl, advocaat te Hoorn

tegen

[naam], wonende te [adres]

verwerende partij

verder ook te noemen [werknemer]

gemachtigde: mr. S. van Waegeningh, advocaat te Amsterdam.

Het procesverloop:

Wilgaerden heeft op 9 november 2012 een verzoekschrift ingediend.

Daar heeft [werknemer] bij verweerschrift op gereageerd.

De mondelinge behandeling heeft in deze plaatsgevonden op 10 december 2012, alwaar zijn verschenen Wilgaerden, vertegenwoordigd do[A], hoofd P&O, [B], zorgmanager en [werknemer]; partijen werden bijgestaan door hun gemachtigden.

Ter zitting hebben partijen hun verzoek- respectievelijk verweerschrift nader toegelicht . Wilgaerden aan de hand van pleitnotities.

Beide partijen hebben op 20 december 2012 nog een fax naar de Rechtbank Alkmaar, sector kanton, locatie Hoorn gezonden maar bij de beoordeling van de zaak zijn deze buiten beschouwing gebleven.

De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.

Vervolgens is heden uitspraak bepaald.

De uitgangspunten

 1. Wilgaerden biedt huisvesting en zorg aan ouderen met een zorgbehoefte. Deze zorgverlening vindt plaats zowel intramuraal als extramuraal. Wilgaerden heeft 16 zorglocaties in de regio West-Friesland.

 2. [werknemer], geboren op [datum], is vanaf 1 december 1999 krachtens schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij Wilgaerden en haar rechtsvoorgangers werkzaam. De functie van [werknemer] is thans Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV’er ) tegen een actueel salaris van € 2.053,84 bruto per maand, exclusief vakantietoeslag, zulks op basis van een arbeidsduur van 28 uur per week. [werknemer] is werkzaam op de locatie Kersenboogerd van Wilgaerden. Op de arbeidsovereenkomst is van toepassing de CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen [CAO].

 3. Sinds 1 februari 2007 heeft Wilgaerden beleid over bedrijfskleding. In de op die datum vastgestelde Regeling vergoeding dienstkleding is, onder meer, bepaald dat iedere medewerker verplicht is tijdens het verrichten van zijn/haar werkzaamheden verzorgd gekleed te gaan en de door de locatie gegeven aanwijzingen op te volgen. Of medewerkers dienstkleding of eigen kleding moeten dragen tijdens de dienst, wordt aan de locaties overgelaten. Dit geldt ook voor het soort dienstkleding dat medewerkers moeten dragen.

 4. Op 25 november 2010 heeft het managementteam van Wilgaerden besloten bedrijfskleding in te voeren. Op 29 juni 2011 heeft de directieraad van Wilgaerden besloten de invoering van bedrijfskleding centraal te regelen. Op 19 oktober 2011 heeft het managementteam van Wilgaerden besloten tot bestelling van poloshirts over te gaan. Deze poloshirts dienen als overbrugging totdat Wilgaerden, zoals zij zich toen voornam, definitieve bedrijfskleding zal invoeren.

 5. Op 19 maart 2012 zijn de poloshirts bij de locatie Kersenboogerd binnengekomen en aan de medewerkers uitgedeeld. Per 26 april 2012 heeft Wilgaerden het dragen van de poloshirts tijdens het werk verplicht gesteld. Op 2 augustus 2012 heeft Wilgaerden [werknemer] aangesproken op het feit dat zij weigert om tijdens haar werk het door Wilgaerden verstrekte poloshirt te dragen. Daarop volgend hebben diverse gesprekken tussen Wilgaerden en [werknemer] plaatsgevonden over het al dan niet dragen van een poloshirt door [werknemer]. [werknemer] heeft tot op heden geweigerd tijdens diensttijd het door Wilgaerden verstrekte poloshirt te dragen.

 6. Op 7 november 2012 heeft [werknemer] zich ziek gemeld. De bedrijfsarts van Wilgaerden heeft op 20 november 2012 geconstateerd dat er bij [werknemer] geen sprake is van ziekte maar van een verstoorde arbeidsrelatie.

  Het verzoek

 7. Wilgaerden verzoekt de arbeidsovereenkomst met [werknemer] te ontbinden tegen de vroegst mogelijke datum wegens gewichtige redenen, bestaande uit, primair, een dringende reden en, subsidiair, veranderingen in de omstandigheden, kosten rechtens.

 8. Aan dit verzoek legt Wilgaerden, verkort en zakelijk weergegeven, het volgende ten grondslag.

  -Op 25 november 2010 heeft het managementteam van Wilgaerden besloten bedrijfskleding in te voeren. Door het dragen van bedrijfskleding kunnen medewerkers zich onderscheiden en zijn zij voor cliënten, bezoekers van de locaties, artsen en anderen herkenbaar. Bovendien zorgt bedrijfskleding voor een professionele, vakbekwame en uniforme uitstraling van Wilgaerden. Een ruime meerderheid van de zorgteams stond achter dit besluit van het managementteam. De invoering is regelmatig besproken met de onderdeelcommissie, waarin de ondernemingsraad is vertegenwoordigd, en in de onderdeelcommissie is dit goedgekeurd.

  -Tijdens het werkoverleg van 19 oktober 2011 is [werknemer] van dit voornemen op de hoogte gesteld. Nadat op de locatie Kersenboogerd het dragen van een poloshirt op 26 april 2012 verplicht was gesteld, heeft [werknemer] geweigerd dit poloshirt te dragen omdat dit, volgens haar, haar eigenwaarde zou aantasten. De leidinggevende van [werknemer] en de plaatsvervangend leidinggevende van [werknemer] hebben [werknemer] hierop aangesproken.

  -Op 2 augustus 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen [B], zorgmanager, en [werknemer]. Leegwater heeft [werknemer] gewezen op haar verplichting bedrijfskleding te dragen en op het nut en de gebruikelijkheid daarvan. [werknemer] bleef echter volharden in haar standpunt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT