Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 12 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:12 december 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Korte samenvatting: Deelgeschil. Zaak leent zich niet voor deelgeschil omdat er buiten een verzoek om een aanvullend voorschot niet wordt verzocht om andere geschilpunten op te lossen. Een beslissing in deelgeschil kan dus niet kan bijdragen aan het totstandkomen van een vaststellingsovereenkomst.

 
GRATIS UITTREKSEL

beschikking

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 251963 / EX RK 12-169

Beschikking deelgeschil letselschade van 12 december 2012

in de zaak van

[eiser],

wonende te [woonplaats],

verzoeker,

advocaat mr. A.W. Braam te Maren-Kessel, gemeente Oss,

tegen

de onderlinge waarborgmaatschappij

ONDERLINGE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ ZLM U.A.,

gevestigd te Goes,

advocaat mr. J.C. van den Dries te Goes.

Verzoeker zal hierna [eiser] worden genoemd, verweerster zal ZLM worden genoemd.

 1. De procedure

  Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het verzoekschrift

  - het verweerschrift

  - het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 31 oktober 2012 met de daarbij overgelegde stukken.

 2. De feiten

  2.1. In de zomer van het jaar 2000 is [eiser] slachtoffer geworden van een verkeersongeval, veroorzaakt door een verzekerde van ZLM. [eiser] heeft hierbij letsel opgelopen. ZLM heeft als WAM-verzekeraar aansprakelijkheid erkend voor de schade die dit ongeval heeft veroorzaakt.

  2.2. In totaal heeft ZLM aan [eiser] naast bedragen aan buitengerechtelijke kosten tot op heden een voorschot uitgekeerd van € 400.000,00.

 3. Het verzoek

  2.3. [eiser] verzoekt - samengevat - de rechtbank te bepalen dat:

 4. ZLM binnen twee weken na deze uitspraak aan hem een nader voorschot van

  € 77.000,00 voldoet en met ingang van 1 januari 2013 jaarlijks een voorschot van

  € 60.000,00,

 5. ZLM de kosten van rechtsbijstand van [eiser] voldoet ter hoogte van

  € 18.945,59 en voor de toekomst daarvoor een budget beschikbaar stelt van

  € 25.000,00,

 6. de kosten van deze procedure door ZLM betaald dienen te worden.

  2.4. [eiser] heeft aan zijn verzoek het volgende ten grondslag gelegd.

  2.4.1. Vanaf 2000 voeren partijen overleg over de hoogte van de schade van [eiser] als gevolg van het ongeval. In maart 2010 heeft ZLM echter de verdere onderhandelingen en bevoorschotting eenzijdig en zonder waarschuwing stopgezet. Hierna was verder overleg niet langer mogelijk en om die reden heeft [eiser] voor het nader vaststellen van de medische causaliteit een procedure gestart om te komen tot een voorlopig deskundigenbericht. Partijen zijn in afwachting van de resultaten daarvan, die in de loop van 2013 worden verwacht. Hierna zijn nadere deskundigenberichten niet uit te sluiten en de definitieve afwikkeling van de schade kan mogelijk nog verdere tijd in beslag nemen. [eiser] ontvangt slechts een uitkering van beperkte hoogte, zodat hij zonder verdere bevoorschotting van ZLM zijn lopende verplichtingen niet langer kan nakomen en dus tijdens het traject van schadevaststelling acuut in zijn financiële voortbestaan wordt bedreigd. Dit kan ook weer leiden tot secundaire victimisatie. ZLM handelt daarmee in strijd met haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door [eiser] verder te bevoorschotten, levert ZLM een bijdrage aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst, nu zij daarmee [eiser] in staat stelt het traject van schadeafhandeling voort te zetten.

  2.4.2. De jaarschade van [eiser] bedraagt in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT