Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Overijssel, May 08, 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2013/05/08
Uitgevende instantie::Rechtbank Overijssel
SAMENVATTING

Verkoop, ontwikkeling en bouw van administratief/financiële softwareapplicatie voor de recreatiebranche; vastgelopen IT-traject. Software-ontwikkelaar en opdrachtgever sluiten een 'samenwerkingsovereenkomst' met een looptijd van 10 jaar (van 2006 tot 2016). Opdrachtgever koopt daarbij (na eigen onderzoek van die applicatie) een 'standaard-pakket' voor de gecentraliseerde administratieve en financiële verwerking van via internet gemaakte boekingen van vakantieaccomodatie op... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK OVERIJJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: 123806 HA ZA 11-669

datum vonnis: 8 mei 2013 (wh)

Vonnis van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Stratech Automatisering B.V.,

gevestigd te Enschede,

eiseres in conventie, verweerder in reconventie,

verder te noemen Stratech,

advocaat: mr. P.H.J. Nij Bijvank te Enschede,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[X],

gevestigd te [plaats],

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

verder te noemen [X],

advocaat: mr. drs. M.J. Wolf te Vlissingen.

In conventie en reconventie

 1. Het procesverloop

  1.1. Bij tussenvonnis van 16 januari 2013 werd in deze zaak een comparitie van partijen bevolen, die blijkens het daarvan opgemaakte proces-verbaal heeft plaatsgehad op 13 maart 2013. De datum van de uitspraak is toen vastgesteld op vandaag.

 2. De feiten

  2.1. In aanvulling op hetgeen al in het tussenvonnis als vaststaand werd aangenomen zal de rechtbank ook uitgaan van de volgende onbetwiste feiten.

  2.2. [X] kocht in of omstreeks 2003 van Maxxton de applicatie ‘Newyse’, een gespecialiseerd softwarepakket voor de recreatiebranche. Met ingang van 1 januari 2007 stapte [X] van ‘Newyse’ over op ‘Stratech RCS’ van Stratech.

  2.3. Alvorens die keuze definitief te maken heeft [X] ‘Stratech-RCS’ onderzocht, onder meer als volgt. Vertegenwoordigers van [X] zijn drie dagen bij Stratech geweest om Stratech-RCS te beoordelen. Het van dat bezoek opgemaakte gespreksverslag d.d. 10 augustus 2006 vermeldt onder meer: “Bij de dagevaluatie heeft [J] aangegeven dat Stratech-RCS een snel en stabiel systeem is.” Artikel 4 lid 1 van de vervolgens tussen partijen op 8 september 2006 gesloten Samenwerkingsovereenkomst vermeldt op dit punt: “…Stratech-RCS, waar opdrachtgever grondig kennis van heeft genomen.”

  2.4. De Samenwerkingsovereenkomst heeft een beoogde looptijd van 4 september 2006 tot en met 31 december 2016. Artikel 2 luidt als volgt:

  “Gedurende de periode, waarop deze overeenkomst van toepassing is, zal leverancier aan opdrachtgever (…):

  - krachtens deze overeenkomst en de ‘Leveringsvoorwaarden Software Stratech’ het recht van gebruik van het softwarepakket Stratech-RCS verlenen.

  - krachtens deze overeenkomst en de Consultancyvoorwaarden Stratech ondersteuning verlenen tijdens de implementatie en het gebruik van het softwarepakket Stratech-RCS.

  - krachtens deze overeenkomst en de Opleidingsvoorwaarden Standaard Stratech trainingen verzorgen ten behoeve van het gebruik van het softwarepakket Stratech-RCS.

  - krachtens deze overeenkomst en de Servicevoorwaarden Stratech zorgdragen voor nieuwe versies c.q. updates van het softwarepakket Stratech-RCS en voor telefonische ondersteuning bij het gebruik van de software.”

  2.5. Artikel 4 van de Samenwerkingsovereenkomst luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

  “4. Ontwikkeling aanvullende functionaliteit

 3. Naast de standaard functionaliteit van het softwarepakket Stratech RCS, waar opdrachtgever grondig kennis van heeft genomen, wordt voor opdrachtgever door leverancier aanvullende functionaliteit ontwikkeld op basis van het document ‘Aanvullende functionaliteit op hoofdonderdelen’, bijlage 2 en het document ’Bevestiging gewenste functionaliteit, bijlage 3 welke aan deze samenwerkingsovereenkomst zijn toegevoegd. Er is sprake van definitieve oplevering indien de aanvullende functionaliteit is geaccepteerd volgens bijlage 2 en tot stand is gekomen en geaccepteerd conform bijlage 3.

 4. Voordat door leverancier met de ontwikkeling van de aanvullende functionaliteit wordt gestart, dient de exacte vertaling van de wensen en eisen in softwarefunctionaliteit helder en eenduidig, conform het document ‘Bevestiging gewenste functionaliteit’ welke als bijlage 3 aan deze overeenkomst is gevoegd, te zijn vastgelegd. (….)

  2.6. Bij de ontwikkeling van aanvullende functionaliteit zou het niet gaan om nieuwe modules, maar om het uitbouwen van de basisfunctionaliteit van de applicatie Stratech RCS door daaraan details toe te voegen. Die details zouden, conform de desbetreffende Bijlage 2 bij de Samenwerkingsovereenkomst, betrekking hebben op distributiekanalen, artikelen, touroperators, eigenaren, afdrachten, reserveringen, objecten, CRM (Customer Relationship Management) en op facilitaire diensten.

  2.7. Op de Samenwerkingsovereenkomst zijn verder van toepassing de Algemene Voorwaarden van Stratech. Artikel 9 lid 1 daarvan luidt als volgt:

  “Partijen hebben het recht de opdracht of overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer de wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt welke van zo ernstige aard is, dat van de opzeggende partij voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij, nadat deze bij aangetekende brief in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen, nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk geëigende stappen te ondernemen om dit te corrigeren.”

  2.8. Artikel 5 lid 6 van deze Algemene Voorwaarden luidt als volgt:

  “Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat opdrachtgever na het ontstaan van de schade daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk melding heeft gedaan aan leverancier.”

  2.9. Artikel 5 lid 2 van de Algemene Voorwaarden luidt, voor zover hier van belang, aldus:

  “In het geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is leverancier slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Leverancier is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijk overeenkomst vormt. (….)

  2.10. Stratech heeft de standaardapplicatie Stratech-RCS in de week van 23 oktober 2006 geïnstalleerd bij [X] en op de bij haar aangesloten vakantieparken. [X] heeft de applicatie daar in gebruik genomen. Later heeft Stratech updates en nieuwe versies van ‘Stratech-RCS Enterprise’ geleverd en geïnstalleerd. De applicatie bevatte (zakelijk weergegeven) de volgende functionaliteit:

  - modules om reserveringen voor gasten te kunnen maken,

  - uitbreidingsmodules, zoals postcodeboeken, gebruikersprofielen en internetboeken,

  - financiële uitbreidingsmodules voor de administratie van afrekeningen met touroperators en met eigenaren van te verhuren accommodaties, voor de boekhouding, de inkoop, de aansturing van kassa’s, voor pin-betalingen, automatische incasso’s en elektronisch bankieren en dergelijke. Daarnaast bevatte de geleverde applicatie Stratech RCS ook (andere) extra software, waaronder:

  - ‘Stratech-Replicator’, ten behoeve van het repliceren van data tussen het hoofdkantoor en de afzonderlijke parken,

  - ‘Stratech-Guardian’ voor maximale continuïteit en bedrijfszekerheid, en

  - ‘Stratech-Webserver’ ten behoeve van de koppeling met het internet.

  2.11. De door [X] gewenste ‘aanvullende functionaliteit’ was omvangrijk, en is opgesomd in een in mei 2007 opgesteld ‘Requirements document’ (versie 0.13) van 504 bladzijden. Juist om die aanvullende functionaliteit tot stand te brengen hebben partijen gekozen voor een samenwerkingsovereenkomst met een lange looptijd van tien jaren.

  2.12. Ingevolge artikel 4 lid 2 van de Samenwerkingsovereenkomst en volgens Bijlage 3 bij genoemd Requirements document zou de te ontwikkelen aanvullende functionaliteit moeten worden beschreven. Die beschrijving heeft echter niet plaatsgehad. Gedurende de samenwerking hebben partijen herhaaldelijk nadere afspraken gemaakt over veranderingen in de aanvullende functionaliteit en over de momenten, waarop die aanvullende functionaliteit zou moeten worden opgeleverd.

  2.13. Bij brief van 5 januari 2007 schreef [X] aan Stratech onder meer het volgende:

  “Op 4 januari jl heeft de projectmanager [G] met uw consultant [V] ons kantoor bezocht teneinde de voortgang van zaken te bespreken aangaande de implementatie van het software-pakket Stratech-RCS. Helaas hebben wij moeten constateren dat tot op heden door Stratech geen enkele geplande oplevering, zoals opgenomen in bijlage 6 van de overeenkomst, werd gehaald. De implementatie van het nieuwe systeem loopt momenteel ver achter op de planning. Cruciale planningen zien niet gehaald, zodat de verbinding met de parken alsmede het administratieve systeem tot op heden niet dan wel niet naar behoren is gerealiseerd. (….) ”

  2.14. Op 15 oktober 2008 produceerde Stratech een ‘Projectplan’, dat onder meer luidt als volgt:

  “Voor zowel [X] als Stratech is het van belang om een stabiele en bedrijfsefficiënte versie van RCS-Enterprise op te leveren. Belangrijkste doelen daarbij zijn:

  - Het vergroten van de gedragenheid bij medewerkers HB en haar externe partijen doordat de kwaliteit van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT