Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 19 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:19 december 2012
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Gravenhage
SAMENVATTING

Partneralimentatie. Vraag of beroep op dwaling, bedrog in de verzoekschriftprocedure aan de orde kan komen. Vraag of sprake is van dwaling of bedrog.

 
GRATIS UITTREKSEL

’s-GRAVENHAGE

Sector Civiel recht

Uitspraak : 19 december 2012

Zaaknummer : 200.108.844/01

Rekestnummer rechtbank : 12-1673

[De man],

wonende te [woonplaats],

verzoeker in hoger beroep,

hierna te noemen: de man,

advocaat mr. M.D. Winter te 's-Gravenhage,

tegen

[de vrouw],

wonende te [woonplaats],

verweerster in hoger beroep,

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat mr. M.R.P. Drielsma te 's-Gravenhage.

PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

De man is op 25 juni 2012 in hoger beroep gekomen van een beschikking van 26 maart 2012 van de rechtbank ’s-Gravenhage.

De vrouw heeft op 14 augustus 2012 een verweerschrift ingediend.

Bij het hof zijn voorts de volgende stukken ingekomen:

van de zijde van de man:

- op 5 juli 2012 een brief van 4 juli 2012 bijlagen;

- op 18 oktober 2012 een brief van 17 oktober 2012 met bijlagen.

De zaak is op 31 oktober 2012 mondeling behandeld.

Ter zitting waren aanwezig:

- de man, bijgestaan door zijn advocaat;

- de vrouw, bijgestaan door haar advocaat.

Mr. Winter en mr. Drielsma hebben ter zitting pleitnotities overgelegd.

PROCESVERLOOP IN EERSTE AANLEG EN VASTSTAANDE FEITEN

Voor het procesverloop en de beslissing in eerste aanleg verwijst het hof naar de bestreden beschikking.

Bij die beschikking is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. Voorts is, uitvoerbaar bij voorraad, in de beschikking opgenomen de door de man en de vrouw getroffen onderlinge regeling van hun betrekkingen na de echtscheiding, zoals neergelegd in het door partijen opgestelde convenant.

In het echtscheidingsconvenant, door de vrouw ondertekend op 3 februari 2012, door de man op 7 februari 2012, zijn partijen – voor zover hier van belang - onder meer overeengekomen:

1.1 De man koopt de alimentatie die hij met ingang van de datum van ontbinding van het huwelijk van partijen aan de vrouw verschuldigd zal zijn af door betaling van een afkoopsom ten bedrage van € 107.500,-.

[...]

1.2 Ingevolge het bepaalde in artikel 1.1 wordt de alimentatieverplichting jegens de vrouw definitief en onvoorwaardelijk afgekocht. De man zal niet gehouden zijn verder nog op enigerlei wijze bij te dragen in het levensonderhoud van de vrouw, die door acceptatie van deze regeling onvoorwaardelijk afstand doet van alle verdere alimentatierechten. Deze afspraak is voor beide partijen bindend en zal niet door rechterlijke uitspraak of anderszins kunnen worden gewijzigd.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten, voor zover daartegen in hoger beroep niet is opgekomen. In hoger beroep is voorts komen vast te staan dat de echtscheidingsbeschikking op 21 september 2012 is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP

  1. In geschil is de partneralimentatie zoals bepaald in het door partijen gesloten echtscheidingsconvenant.

  2. De man verzoekt het hof de bestreden beschikking (het hof begrijpt: behalve voor wat betreft de daarin uitgesproken echtscheiding) respectievelijk het onderdeel Partneralimentatie van het echtscheidingsconvenant te vernietigen en, naar het hof begrijpt: opnieuw rechtdoende, en voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het verzoek van de vrouw tot vaststelling van partneralimentatie alsnog af te wijzen althans op nihil te stellen althans in goede justitie op een bedrag vast te stellen dat overeenkomt met de werkelijke draagkracht van de man.

  3. Ter zitting van het hof heeft de man zijn petitum aangepast en wel in die zin dat hij thans verzoekt de bestreden beschikking te vernietigen (voor zover het betreft de partneralimentatie) respectievelijk het onderdeel Partneralimentatie van het echtscheidingsconvenant.

  4. De vrouw bestrijdt het beroep en verzoekt het hof bij beschikking...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT