Raadkamer van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 6 juni 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak: 6 juni 2013
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
SAMENVATTING

Detentie uit ander hoofde staat niet aan uitvoerbaarheid taakstraf in de weg. Ingevolge artijkel 77m, lid 9, Sr wordt de termijn waarbinnen de werkstraf moet zijn uitgevoerd immers van rechtswege verlengd met de tijd dat veroordeelde uit andere hoofde rechtens zijn vrijheid is ontnomen.

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN,

LOCATIE LEEUWARDEN

Arrest van 6 juni 2013 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het bezwaarschrift ex artikel 77p van het Wetboek van Strafrecht van:

[betrokkene],

geboren op [1992] te [geboorteplaats],

zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande,

thans gedetineerd in [verblijfplaats],

ter terechtzitting verschenen in persoon en bijgestaan door zijn advocaat mr. J.T.E. Vis, advocaat te Amsterdam.

De inhoud van het bezwaar

Het gerechtshof Leeuwarden heeft de veroordeelde bij arrest d.d. 20 september 2011, parketnummer 24-003108-10, veroordeeld tot onder meer een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, voor de duur van 150 uren, met bevel voor het geval de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende jeugddetentie voor de duur van 75 dagen zal worden toegepast.

Voormeld bezwaarschrift, ingekomen op 11 februari 2013, keert zich tegen de kennisgeving d.d. 28 januari 2013 van de advocaat-generaal aan de veroordeelde tot tenuitvoerlegging van de vervangende jeugddetentie.

De behandeling ter zitting

Het hof heeft ter openbare terechtzitting van 23 mei 2013 gehoord de advocaat-generaal, de veroordeelde en de advocaat.

Voorts heeft het hof kennis genomen van de stukken.

De beoordeling van het bezwaar

In de eindrapportage van de Raad voor de Kinderbescherming d.d. 19 december 2012 staat vermeld dat de taakstraf niet uitvoerbaar is omdat de veroordeelde momenteel een -uit andere hoofde opgelegde- langdurige gevangenisstraf uitzit.

De veroordeelde heeft naar voren gebracht dat hij niet of onvoldoende in de gelegenheid is gesteld de werkstraf naar behoren uit te voeren dan wel dat er redenen zijn op grond waarvan hij niet in staat is de werkstraf uit te voeren; hij is immers gedetineerd.

Uit de stukken en de behandeling ter zitting blijkt dat het gerechtshof Leeuwarden de veroordeelde bij arrest van 22 november 2012, parketnummer 24-002614-11, heeft...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT