Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Gelderland, 20 juni 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:20 juni 2013
Uitgevende instantie::Rechtbank Gelderland
SAMENVATTING

De rechtbank is van oordeel dat voormeld verzoek tot benoeming van een vereffenaar die tot verkoop en levering van de woning kan overgaan, op de wet is gegrond en zal worden toegewezen.

 
GRATIS UITTREKSEL

beschikking

RECHTBANK GELDERLAND

Team bewind en erfrecht

Zittingsplaats Zutphen

zaaknummer / rekestnummer: C/05/244047 / HA RK 13-109

Beschikking van 20 juni 2013

in de zaak van

R.J. SCHIMMELPENNINCK en B.F.M. KNÜPPE

in hun hoedanigheid van curatoren in het faillissement van de naamloze vennootschap

DSB Bank N.V.,

woonplaats kiezende ten kantore van hun advocaat,

verzoekers,

advocaat mr. L.A.L. Westerwoudt te Amsterdam.

 1. Het verzoek

  1.1. Het ingediende verzoek strekt tot benoeming van L.A.L. Westerwoudt als vereffenaar van de nalatenschap van [erflaatster], geboren te [plaats op 1959], laatstelijk gewoond hebbende te [plaats], overleden bevonden te [plaats] op

  [2012], hierna te noemen: erflaatster.

 2. De beoordeling

  2.1. Verzoekers hebben ter onderbouwing van hun verzoek het volgende aangevoerd.

  De erfgenamen van erflaatster hebben haar nalatenschap - als blijkt uit het uittrekstel uit het testamentenregister, haar testament van 18 november 1999 en de overgelegde akte van de rechtbank van 28 februari 2013 - verworpen. De erflaatster heeft met de DSB Bank N.V. een hypothecaire geldlening gesloten waarbij een recht van eerste hypotheek is gevestigd op het registergoed aan [adres te plaats] (hierna: de woning). Verzoekers handelen als curatoren in het faillissement van de DSB Bank N.V. voornoemd. Na het overlijden van erflaatster zijn achterstanden ontstaan in het voldoen van de hypotheekschuld, die volgens opgave van verzoekers per 22 april 2013 € 197.983,77 bedraagt. Daardoor is nu de situatie ontstaan dat verzoekers geen andere mogelijkheid meer hebben dan tot veiling van de woning over te gaan. Uit een recent taxatierapport

  – bijgevoegd bij het verzoekschrift – van een makelaar blijkt echter dat de executiewaarde van de woning € 115.000,00 bedraagt, terwijl de waarde bij verkoop op de vrije markt

  € 160.000,00 is. Verzoekers hebben daarom belang bij een onderhandse verkoop van de woning op de vrije markt en doen daarom het verzoek om ten behoeve van deze verkoop een vereffenaar te benoemen. Verzoekers hebben verder opgemerkt dat de schulden de baten na verkoop van de woning zullen overtreffen. De rechtbank is van oordeel dat voormeld verzoek tot benoeming van een vereffenaar die tot verkoop en levering van de woning kan overgaan, op de wet is gegrond en zal worden toegewezen.

  2.2. Daarnaast is ook verzocht om te bepalen dat de te benoemen vereffenaar de niet in de hypotheekakte meeverpande inboedel mag verkopen. Nu dit verzoek niet op een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT