Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Den Haag, 19 juni 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:19 juni 2013
Uitgevende instantie::Rechtbank Den Haag
SAMENVATTING

Het betreft een verkeersongeval veroorzaakt door een veegmachine. In de praktijk blijkt dat deze zonder afscherming en zonder waarschuwingsborden gebruikt worden, in deze uitspraak wordt geoordeeld dat dat een overtreding in de zin van art. 5 WVW is.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK DEN HAAGStrafrechtMeervoudige strafkamerParketnummer 09/715054-12Datum uitspraak: 19 juni 2013Tegenspraak(Promis)De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:[verdachte],geboren op [datum] 1991 te [plaats],adres: [adres].1. Het onderzoek ter terechtzittingHet onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 5 juni 2013.De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. W. Bos en van hetgeen door de raadsvrouw van verdachte mr. L.H. Pomp, advocaat te Apeldoorn, en door de verdachte naar voren is gebracht.2. De tenlasteleggingAan de verdachte is ten laste gelegd dat:hij op of omstreeks 22 juli 2011 te Zoetermeer als verkeersdeelnemer, namelijkals bestuurder van een motorrijtuig (veegmachine), daarmede rijdende over deweg, een fietspad gelegen op of aan de Muzieklaan, zich zodanig heeft gedragendat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden doorroekeloos, in elk geval zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/ofonoplettend, als volgt te handelen:- hij heeft gereden met een motorrijtuig welke aan de voorzijde was voorzienvan een stalen veegborstel welke (totaal) niet was afgeschermd en/of(vervolgens)- hij heeft geen tijdelijke maatregelen genomen in de vorm van bebording ofverkeerskegels om het overige verkeer te waarschuwen voor de werkzaamhedenuitgevoerd door de veegmachine en/of (vervolgens)- hij heeft niet zoveel mogelijk rechts gereden, immers reed hij op het aldaar gelegen fietspad tegen de rijrichting in, terwijl het zicht aldaar doorbosschages werd belemmerd, ten gevolge waarvan hij tegen een aldaar rijdendefietser is gebotst,waardoor een ander (genaamd [slachtoffer]) zwaar lichamelijk letsel, te weten eenschedelbasisfractuur en/of beenletsel, of zodanig lichamelijk letsel werdtoegebracht, dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefeningvan de normale bezigheden is ontstaan;art 6 Wegenverkeerswet 1994Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of eenveroordeling mocht of zou kunnen leiden:hij op of omstreeks 22 juli 2011 te Zoetermeer als bestuurder van eenmotorijtuig (veegmachine), daarmee rijdende op de weg, de Muzieklaan, alsvolgt heeft gehandeld:- hij heeft gereden met een motorrijtuig welke aan de voorzijde was voorzienvan een stalen veegborstel welke (totaal) niet was afgeschermd en/of(vervolgens)- hij heeft geen tijdelijke maatregelen genomen in de vorm van bebording ofverkeerskegels om het overige verkeer te waarschuwen voor de werkzaamhedenuitgevoerd door de veegmachine en/of (vervolgens)- hij heeft niet zoveel mogelijk rechts gereden, immers reed hij op het aldaargelegen fietspad tegen de rijrichting in, terwijl het zicht aldaar doorbosschages werd belemmerd, ten gevolge waarvan hij tegen een aldaar rijdendefietser te weten [slachtoffer] is gebotst waardoor die [slachtoffer] lichamelijk letsel,te weten een schedelbasisfractuur en/of beenletsel, heeft bekomen,door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt,althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd gehinderd,althans kon worden gehinderd;De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Wegenverkeerswet 1994 betekenis is gegeven, geacht in dezelfdebetekenis te zijn gebezigd;art 5 Wegenverkeerswet 19943. Bewijsoverwegingen3.1 Inleiding1In deze zaak kan op basis van de verklaring van verdachte2 in samenhang met een proces-verbaal aanrijding3 worden vastgesteld dat verdachte op 22 juli 2011 rond 12.30 uur als bestuurder van een veegmachine op het fietspad gelegen op de Muzieklaan te Zoetermeer reed. De veegarm van de veegmachine was voorzien van een stalen veegborstel, die niet door middel van een kap of anderszins was afgeschermd.4 Verdachte had geen maatregelen genomen in de vorm van bebording of verkeerskegels om het verkeer te waarschuwen voor de door hem uitgevoerde werkzaamheden.5A. [slachtoffer] fietste op dat moment op ditzelfde fietspad6. Door een scherpe, onoverzichtelijke bocht in het fietspad kon hij de veegmachine, die tegen het verkeer in reed7 en zich aan het einde van de bocht bevond, niet zien. [slachtoffer]...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT