Herziening van Gerechtshof 's-Gravenhage, June 26, 2009

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2009/06/26
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Gravenhage
SAMENVATTING

Herzieningsverzoek afgewezen omdat niet is voldaan aan de voorwaarden van art. 8:88 Awb.

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGESector belastingNummer BK-08/00063Uitspraak van de tweede meervoudige belastingkamer d.d. 26 juni 2009op het verzoek van X te Z om herziening van de uitspraak van 3 februari 2006 van dit Gerechtshof, kenmerk BK-04/01826, betreffende na te noemen naheffingsaanslag en boetebeschikking.1. Procedure tot het verzoek om herziening1.1 De Inspecteur, de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst Centrale administratie, heeft aan belanghebbende over het tijdvak van 17 juli 2003 tot en met 17 december 2003 een naheffingsaanslag in de motorrijtuigenbelasting opgelegd, aanslagnummer 000.00.000.Y3.90001. De nageheven belasting beloopt € 213. Gelijktijdig met het opleggen van de naheffingsaanslag heeft de Inspecteur bij beschikking een boete van honderd percent van de nageheven belasting aan belanghebbende opgelegd. Het biljet waaruit van de naheffingsaanslag en de boete blijkt, is gedagtekend 23 januari 2004.1.2 Belanghebbende heeft tegen de naheffingsaanslag en de boete een bezwaarschrift ingediend. De Inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar de naheffingsaanslag en de boetebeschikking gehandhaafd.1.3 Belanghebbende is van de uitspraken van de Inspecteur in beroep gekomen bij het Hof. Het beroep is geregistreerd onder het in de aanhef vermelde kenmerk. Het Hof heeft het beroep bij de in de aanhef vermelde uitspraak ongegrond verklaard.1.4 Belanghebbende heeft vervolgens met betrekking tot die uitspraak van het Hof beroep in cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden ingesteld. Bij arrest van 19 januari 2007, nr. 43.474, heeft de Hoge Raad het beroep in cassatie niet-ontvankelijk verklaard.2. Loop van het geding2.1 Bij brief van 9 september 2007, ingekomen ter griffie van de rechtbank 's-Gravenhage op 17 september 2007, heeft belanghebbende verzocht de in de aanhef vermelde uitspraak te herzien. Op 19 december 2007 heeft de rechtbank het verzoek met een aanvulling daarop, gedateerd 19 september 2007, aan het Hof doorgezonden. Daarna heeft belanghebbende een tweede aanvulling, gedateerd 26 februari 2008, op het verzoek ingezonden, voorzien van een bijlage. Bij brief van 7 augustus 2008 heeft belanghebbende een derde aanvulling op het verzoek ingediend.2.2 In verband met het verzoek is van belanghebbende een griffierecht geheven van € 39. De Inspecteur heeft een verweerschrift ingediend.2.3 De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgehad ter zitting van het Gerechtshof van 4 juni 2009, gehouden te Den Haag. Aldaar is P...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT