Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, November 18, 2009

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2009/11/18
Uitgevende instantie::Rechtbank Rotterdam

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaaknummer / rolnummer: 328476 / HA ZA 09-1028

Uitspraak: 18 november 2009

Vonnis van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

 1. [eiser sub 1],

 2. [eiser sub 2],

  beiden wonende te [woonplaats],

  eisers,

  advocaat mr. R.A. van Dijk,

  tegen

 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IFA ASSURANTIEN B.V.,

  gevestigd te Rotterdam,

  gedaagde,

  advocaat mr. M.A.D. Bol,

 4. de naamloze vennootschap ASR VERZEKERINGEN N.V.,

  gevestigd te Utrecht,

  gedaagde,

  advocaat mr. A. Gerritsen-Bosselaar.

  Partijen zullen hierna ieder afzonderlijk [eiser sub 1], [eiser sub 2], IFA, en ASR worden genoemd. Eisers zullen hierna gezamenlijk [eisers] worden genoemd.

  Gedaagden zullen hierna gezamenlijk IFA c.s. worden genoemd.

  1 Het verloop van het geding

  1.1. De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

  - de dagvaardingen d.d. 31 maart 2009 en 1 april 2009 en de door [eisers] overgelegde

  producties;

  - de conclusie van antwoord aan de zijde van IFA, met productie;

  - de conclusie van antwoord aan de zijde van ASR, met producties;

  - het tussenvonnis van deze rechtbank d.d. 8 juli 2009, waarbij een comparitie van partijen is

  gelast;

  - de brief d.d. 21 september 2009 van mr. Van Dijk, met bijlagen;

  - het proces-verbaal van de op 7 oktober 2009 gehouden comparitie van partijen.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 5. De vaststaande feiten

  Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van de in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen – voor zover van belang – het volgende vast:

  2.1. IFA, een assurantietussenpersoon, en IFA Accountancy B.V. (hierna: IFA Accountancy) zijn dochtervennoot¬schappen van IFA Beheer B.V.

  IFA Accountancy heeft in opdracht van [eisers] in de periode van 2001 tot 2004 de financiële administratie en de belastingaangiften van [eisers] verzorgd.

  2.2. In 2003 hebben [eisers] met [persoon 1], directeur van IFA Accoun¬tancy, gesproken over een oudedag¬voorziening.

  IFA heeft namens [eisers] bij de rechtsvoorgangster van ASR, Stad Rotterdam Verzekeringen N.V. (hierna: Stad Rotterdam), aanvragen ingediend voor het afsluiten van lijfrentepolissen. In het kader daarvan heeft IFA Accountancy informatie over de financiële posities van [eisers] aan Stad Rotterdam verstrekt.

  2.3. Bij brief van 24 maart 2003 heeft IFA Accountancy aan Stad Rotterdam, voor zover hier van belang, het volgende bericht:

  Betreft: Aanvraag levenverzekering [eiser sub 2] en [eiser sub 1].

  […]

  Naar aanleiding van diverse gesprekken tussen u en tussenpersoon IFA Assurantiën BV. is ons gevraagd toelichting te geven op de bovengenoemde aanvraag.

  Sinds jaren kunnen wij bovengenoemde personen tot onze cliëntele rekenen. Wij hebben beide heren als serieuze ondernemers leren kennen en hebben geconstateerd dat er behoefte is aan een oudedagsvoorziening.

  Gezien het feit dat beide heren momenteel geen oudedagvoorziening hebben en gezien de resultaten van hun bedrijf, hebben zij besloten om, op ons advies, een behoorlijke oudedagvoorziening op te bouwen.

  […]

  2.4. Nadat Stad Rotterdam de aanvragen voor de lijfrentepolissen heeft geaccepteerd, zijn met van [eisers] overeenkomsten van levensverzekering afgesloten en ondergebracht bij de Levensverzekering Maatschappij Stad Rotterdam N.V.

  Ten aanzien van [eiser sub 1] betreft het de overeenkomst van levensverzekering met polisnummer [polis 1], ingangsdatum 1 maart 2003, en einddatum 1 maart 2031. Voor [eiser sub 2] betreft het de overeenkomst van levensverzekering met polis¬nummer [polis 2], ingangsdatum 1 maart 2003, en einddatum 1 maart 2039.

  2.5. In de met [eiser sub 1] gesloten overeenkomst is opgenomen dat de maandelijkse premie voor de lijfrente € 2.775,21 bedraagt en voor de aanvullende verzekering

  € 224,79, zolang de verzekerde in leven is, echter uiterlijk tot 1 maart 2031, te voldoen op de eerste van iedere maand, voor het eerst op 1 maart 2003.

  In de met [eiser sub 2] gesloten overeenkomst is opgenomen dat de maandelijkse premie voor de lijfrente € 2.785,51 bedraagt en voor de aanvullende verzekering € 214,49, zolang de verzekerde in leven is, echter uiterlijk tot 1 maart 2039, te voldoen op de eerste van iedere maand, voor het eerst op 1 maart 2003.

  2.6. Voorts zijn in de met [eisers] gesloten overeen¬komsten de volgende bepalingen opgenomen:

  Waerdye-levensverzekering

  […]

  Lijfrentekapitaal bij leven

  Bij het in leven zijn van de verzekerde op de ingangsdatum van de lijfrente zal het lijfrentekapitaal bij leven niet in contanten worden uitgekeerd, maar dienen als rekengrootheid voor de vaststelling van een oudedagslijfrente als bedoeld in artikel 3.125, lid 1, letter a, en artikel 1.7, lid 1 van de Wet inkomstenbelasting 2001, uit te keren indien en zolang de verzekeringnemer in leven is.

  […]

  Lijfrentekapitaal bij overlijden

  Bij het overlijden van de verzekerde voor de einddatum zal het lijfrentekapitaal bij overlijden, zijnde 90% van de netto reservewaarde van de verzekering, niet in contanten worden uitgekeerd, maar dienen als rekengrootheid voor de vaststelling van een nabestaandenlijfrente, als bedoeld in artikel 3.125, lid 1 letter b, en artikel 1.7, lid 1 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

  […]

  Op de verzekering zijn de op het clausuleblad vermelde clausules van toepassing.

  2.7. In het clausuleblad behorende bij de met [eisers] gesloten overeenkomsten is, voor zover hier relevant, het volgende bepaald:

  Clausuleblad

  Polisnummer: […]

  Clausulenummer 801

  Als lijfrentepremie in de zin van artikel 3.125 lid 1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 kan worden aangemerkt een bedrag ad E 3.000,00 PER MAAND.

  […]

  Clausulenummer 664

  In het kader van uitvoering van de bepalingen van het besluit financiële bijsluiter van 20 december 2001, is hierbij de financiële bijsluiter uitgereikt.

  2.8. In de bij beide overeenkomsten behorende financiële bijsluiter is, voor zover hier van belang, het volgende bepaald:

  Krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product 'Waerdye Lijfrenteplan'

  […]

  Waartoe verplicht u zich financieel als u Waerdye Lijfrenteplan koopt?

  De financiële verplichtingen bestaan uit het betalen van een premie per maand voor de hoofdverzekering gedurende de gehele looptijd en – indien meeverzekerd – een premie voor aanvullende verzekeringen. In de polis staat vermeld welke bedragen verschuldigd zijn.

  De premie voor de hoofdverzekering bestaat uit een opbouwpremie en een kostenopslag. De opbouwpremie dient voor de opbouw van het kapitaal bij in leven zijn van de verzekerde(n) op de einddatum.

  Voorbeelden van rendementen en kosten

  […]

  Jaarlijks verstrekken wij per de polisverjaardag een overzicht van de ontwikkeling van de in de polis verzekerde eenheden, waarin we onder andere het opgebouwde kapitaal in waerdye-eenheden vermelden […].

  Het opgebouwde kapitaal in waerdye-eenheden is een voorwaardelijk kapitaal, dat wil zeggen dat het pas wordt uitgekeerd bij in leven zijn van de verzekerde(n) op de einddatum indien de verzekering tot de einddatum ongewijzigd wordt voortgezet (daaronder begrepen een ongewijzigde voortzetting van de premiebetaling) of – afhankelijk van de gekozen verzekeringsvorm – bij overlijden […].

  Het opgebouwde kapitaal in waerdye-eenheden heeft betrekking op de verstreken periode en is dus op basis van de in de verstreken periode vervallen en betaalde premies.

  Ook de waarde bij voortijdige beëindiging van de verzekering (afkoopwaarde) wordt berekend op basis van de reeds vervallen en betaalde premies. Bij de vaststelling van de afkoopwaarde wordt met de contante waarde van het opgebouwde kapitaal een bedrag aan kosten verrekend. […]

  Indien u stopt met het betalen van de premie voor de verzekering, wordt deze premievrij gemaakt. Ook de premievrije waarde wordt berekend op basis van de reeds vervallen en betaalde premies. Bij de vaststelling van de premievrije waarde wordt met het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT